Form of Work
Książki
(20)
Artykuły
(6)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(19)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Author
Bajan Bartłomiej
(1)
Bereżnicka Joanna
(1)
Borg Sy
(1)
Buss David M. (1953- )
(1)
Byczkowska-Smyk Wanda przekł
(1)
Czekaj Marta
(1)
Czubak Wawrzyniec
(1)
Dzieduszyńska Danuta
(1)
Grzywna Paweł
(1)
Halamska Maria
(1)
Harari Yuval Noah (1976- )
(1)
Hoffman Antoni
(1)
Hunia Justyn (1975- )
(1)
Iwanek Jan
(1)
Jacob Francois
(1)
Jerzmanowski Andrzej
(1)
Jędruchniewicz Andrzej
(1)
Kalinowski Sławomir
(1)
Kokoszka Katarzyna
(1)
Konarzewska Halina red
(1)
Kulawik Jacek
(1)
Kunicki-Goldfinger Marek
(1)
Kuźnicki Leszek
(1)
Kłoczko-Gajewska Anna
(1)
Lorenz Konrad
(1)
Markiewicz Olga
(1)
Mayr Ernst (1904-2005)
(1)
Mizerski Włodzimierz
(1)
Musiał Wiesław
(1)
Nowiński Czesław
(1)
Orski Marek (1955-2011)
(1)
Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu
(1)
Pilarska Paula
(1)
Pink Małgorzata
(1)
Polska Akademia Nauk w Poznaniu
(1)
Radek Robert
(1)
Ryszkiewicz Marcin
(1)
Sandner Henryk
(1)
Small Gary W. (1951- )
(1)
Smith John Maynard
(1)
Soliwoda Michał
(1)
Sromenger Zuzanna Wstęp
(1)
Staroń Krzysztof
(1)
Szarski Henryk
(1)
Szocik Konrad
(1)
Tauszyńska Anna Danuta
(1)
Timiriazjew K
(1)
Urbanek Adam
(1)
Vorgan Gigi (1958- )
(1)
Wickler Wolfgang
(1)
Wieliczko Barbara
(1)
Wilson Edward O
(1)
Wojewodzic Tomasz
(1)
Wójcik Włodzimierz (1932-2012)
(1)
Łomnicki Adam red
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Przedszkola
(1)
Subject
Ewolucja
(26)
Biologia
(4)
Genetyka
(3)
Zachowanie
(3)
Zwierzęta
(2)
Agresywność
(1)
Altruizm
(1)
Cyberkultura
(1)
Cyfrowi tubylcy
(1)
Cywilizacja
(1)
Człowiek
(1)
Darwin, Charles (1809-1882)
(1)
Dziecko indygo
(1)
Etyka
(1)
Fizjologia
(1)
Instynkt
(1)
Internet
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura
(1)
Małżeństwo
(1)
Migracje
(1)
Mózg
(1)
Owady szkodliwe
(1)
Paleoantropologia
(1)
Plastyczność neuronalna
(1)
Pochodzenie człowieka
(1)
Przyroda
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia ewolucyjna
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychologia zwierząt
(1)
Rośliny
(1)
Scenariusze zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Wielokulturowość
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zoologia
(1)
Zoologia ogólna
(1)
Subject: time
1-100
(1)
100-1 p.n.e.
(1)
1001-1100
(1)
101-200
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
2001-
(1)
201-300
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
301-400
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
401-500
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
501-600
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
601-700
(1)
700-601 p.n.e.
(1)
701-800
(1)
800-701 p.n.e.
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
do 801 p.n.e.
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Scenariusz zajęć
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Biologia
(1)
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Historia
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
30 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
ZARYS TREŚCI Praca dotyczy analizy intensywności procesów rzeźbotwórczych oraz zmian morfologicznych w młodszym dryasie w regionie łódzkim (środkowa Polska). Jako tło przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat tego nagłego i krótkotrwałego w skali geologicznej ochłodzenia, a w szczególności problemy dotyczące jego przyczyn, parametrów klimatycznych oraz przegląd zagadnień chronostratygraficznych. Na podstawie historii rozwoju roślinności oraz dowodów geologicznych odtworzono stan środowiska w regionie łódzkim podczas młodszgo dryasu. Ochłodzenie charakteryzowało się spadkiem średniej temperatury najchłodniejszego miesiąca do –20 °C, najcieplejszego miesiąca do 10 °C przy narastającej suchości, znacznej aktywności aerodynamicznej oraz możliwym, przynajmniej lokalnie, powrocie wieloletniej zmarzliny. Panujące warunki sprzyjały intensyfikacji procesów rzeźbotwórczych, co jest odzwierciedlone dowodami morfologicznymi i geologicznymi i częstym odwróceniem właściwego późnemu vistulianowi dodatniego bilansu erozji na ujemny. Efekty morfogenetyczne młodszego dryasu przedstawiono na tle wcześniejszych etapów kształtujących rzeźbę regionu, poczynając od górnego plenivistulianu, na podstawie analizy osadów i form udokumentowanych w stanowiskach o zweryfikowanej, w świetle dostępnych danych, pozycji stratygraficznej. Ożywienie procesów zarejestrowano w trzech środowiskach sedymentacyjnych: stokowym, fluwialnym i eolicznym. W środowisku stokowym za najbardziej spektakularny obraz geologiczny młodszego dryasu uznano serię piasków drobnolaminowanych górnych, a morfologiczny – rozszerzenie zasięgu przestrzennego stref dolinnych w stosunku do stref wysoczyznowych. Stwierdzono powszechne zwiększenie aktywności hydrologicznej w środowisku fluwialnym, wyrażone obecnością różnych typów rozwinięcia koryta. Lokalnym wyrazem morfologicznym procesów w dolinach rzecznych jest terasa niska. Dla środowiska eolicznego, oprócz fazy przekształcania pagórków wydmowych, zwrócono uwagę na możliwość depozycji pokryw eolicznych. Obok świadectw dużej dynamiki ówczesnego środowiska naturalnego odnotowano przestrzenną różnorodność procesów w regionie łódzkim, którą uznano za rezultat różnic hipsometrycznych oraz lokalnego etapu ewolucji rzeźby. Dotychczasowy stan badań młodszego dryasu w regonie nie pozwolił na rozróżnienie pomiędzy lokalnymi lub regionalnymi i globalnymi przyczynami udokumentowanych zmian.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
Spis treści [Contents] Artykuły [Articles] Michał Soliwoda, Jacek Kulawik, Barbara Wieliczko: Instrumenty finansowe a polityki wspólnotowe UE [Financial Instruments Versus Common EU Policies], doi 10.7366/wir032018/01, s. 9–34; Przemysław Śleszyński: Identyfikacja i ocena procesów demograficznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wsi [Identification and Evaluation of Demographic Processes in Poland with Special Regard to the Rural Areas], doi 10.7366/wir032018/02, s. 35–68; Maria Halamska: Wspierać czy zalesiać? Dylematy rozwoju wiejskich obszarów problemowych [Supporting or Afforesting? Dilemmas in the Development of Rural Problem Areas in Poland], doi 10.7366/wir032018/03, s. 69–92; Sławomir Kalinowski: Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju [The Problem of Poverty and Social Exclusion in the European Union Member States in the Context of Sustainable Development], doi 10.7366/wir032018/04, s. 93–112; Joanna Bereżnicka: Dopłaty do działalności operacyjnej a stabilność finansowa gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej [Operational Subsidies and Financial Stability of Farms in the European Union], doi 10.7366/wir032018/05, s. 113–136; Andrzej Jędruchniewicz: Negatywne skutki regulowania cen rolnych [Negative Effects of Agricultural Price Regulation], doi 10.7366/wir032018/06, s. 137–154; Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Pink: Instytucjonalne uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej żywności w Polsce [Institutional Preconditions of Direct Sales of Food Products in Poland], doi 10.7366/wir032018/07, s. 155–174; Tomasz Wojewodzic, Wiesław Musiał: Trwanie i upadek drobnych gospodarstw rolnych – zastosowanie analogii w naukach przyrodniczych i społecznych [The Decadence and Decline of Small Farms – Application Analogies to Natural and Social Sciences], doi 10.7366/wir032018/08, s. 175–192; Anna Kłoczko-Gajewska, Olga Markiewicz: Mechanizm rozprzestrzeniania się wiosek tematycznych w Polsce [The Spread of Thematic Village Idea in Poland], doi 10.7366/wir032018/09, s. 193–210; Marta Czekaj: Plan sukcesji w gospodarstwie rolnym [Succession Planning in Family Farms], doi 10.7366/wir032018/10, s. 211–228; Bartłomiej Bajan, Wawrzyniec Czubak: Korzyści płynące z integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych [The Benefits of Horizontal Integration in Polish Agriculture Exampled by Agricultural Producer Groups], doi 10.7366/wir032018/11, s. 229–242. Recenzje i omówienia Bogdan Klepacki: Recenzja książki Krystyny Krzyżanowskiej, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie [Book review: Economic and Social Determinants of Innovation in Teamwork in Agriculture by Krystyna Krzyżanowska], doi 10.7366/wir032018/12, s. 243–248; Marcin Makowiecki: Z biegiem lat i wydarzeń. Recenzja książki: Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń, Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi [Book review: Glimpses of the Countryside. One Hundred Years of Polish Countryside by Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń], doi 10.7366/wir032018/13, s. 249–252. Sto lat rozwoju polskiej wsi Włodzimierz Dzun: Zmiany strukturalne w gospodarstwach rolnych na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości [Farm Structure Change in Polish Lands Before the Independence Recovery], doi 10.7366/wir032018/14, s. 253–279. Uwagi: red. naczelny – Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 09.05.2022
„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (pod redakcją Jana Iwanka, Pawła Grzywny i Roberta Radka) w roku bieżącym (2018) przyjęły formułę kwartalnika recenzowanego, którego jedyną wersją jest wersja elektroniczna publikowana w dostępie otwartym w Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com) oraz w University of Silesia Press (www.journals.us.edu.pl). Tom 21 kwartalnika „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2018 jest pierwszym tomem tematycznym i nosi tytuł: "Tendencje ewolucji europejskiego i globalnego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku". Teksty w nim prezentowane dotyczą kierunków ewolucji europejskiego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. (M. Stolarczyk), ewolucji pozycji międzynarodowej USA w okresie pozimnowojennym (K. Czornik), pozycji międzynarodowej Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI w. (A. Miarka), głównych tendencji ewolucji systemu międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej w drugiej dekadzie XXI w. (J. Łapaj), pozycji państw kontynentu afrykańskiego w stosunkach międzynarodowych na początku XXI w. (M. Szynol) oraz nowych trendów w aktywności państw w przestrzeni teleinformatycznej w drugiej dekadzie XXI w. (M. Lakomy).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.03.2022
Prezentujemy trzecie wydanie podręcznika akademickiego „Geologia kontynentów”. Obecna wersja została znacznie wzbogacona zarówno w tekst, jak i nowe ilustracje, uwzględniające współczesny poziom wiedzy na temat budowy i ewolucji geologicznej kontynentów w nawiązaniu do współczesnych poglądów geotektonicznych. Książka przeznaczona jest głównie dla studentów i wykładowców, jednak jej prosty i zrozumiały język sprawia, że mogą sięgnąć po nią wszyscy zainteresowani budową i historią geologiczną konkretnego kontynentu, bądź jego fragmentu, czemu sprzyja układ książki.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 29.12.2021
Psychologia ewolucyjna / David M. Buss ; przekład Marek Orski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. - 463, [1] strona : ilustracje, mapa ; 25 cm.
(Wyzwania Nauki)
Na okładce podtytuł: Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? : Najnowsze koncepcje.
Bibliografia Indeksy.
Pierwszy systematyczny i kompletny podręcznik z zakresu psychologii ewolucyjnej. Jest on ukoronowaniem dotychczasowej, bardzo aktywnej, działalności naukowo-wydawniczej Davida M. Bussa, najwybitniejszego obecnie znawcy tego podejścia. Psychologia ewolucyjna jest dziedziną prężnie się rozwijającą, dostarczającą wielu ciekawych wyjaśnień sensu ludzkich zachowań, jako konsekwencji swoistego "posagu" ewolucyjnego. Autor wychodzi jednak poza tradycyjne obszary zainteresowań psychologii ewolucyjnej i zajmuje się możliwościami ewolucyjnego spojrzenia na procesy poznawcze, osobowość, psychologię kliniczną, psychologię wychowawczą i kulturową. Książka jest świetnie napisana, zawiera mnóstwo materiału ilustracyjnego pochodzącego z badań empirycznych i otwiera przed psychologami zupełnie nowe perspektywy badawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 39122 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 09.12.2021
Sapiens : od zwierząt do bogów / Yuval Noah Harari ; przełożył Justyn Hunia. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019. - 539, [4] strony : ilustracje, fotografie, mapy ; 25 cm.
Wydanie 1. pt.: Od zwierząt do bogów.
Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46594 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 43330 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Test z ewolucjonizmu / Maria Banasińska // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 1, s.43-54.
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Drogi ewolucji / Paula Pilarska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2015, nr 2, s. 86-89.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Ewolucja w szkole - pułapki i wyzwania dla nauczyciela / Karol Sabath // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2006, nr 5, s.30-36.
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Dwugłos Nauki i Teologii : Zeszyt II)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 40742 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Date of change: 28.10.2016
Streszczenie: Płyta CD zawiera: prezentację multimedialną filmu, materiały dydaktyczne i prasowe, zwiastun filmu "Tajemnice oceanu".
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Temat: Ewolucja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34312 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Myśli Współczesnej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29956 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13726 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1420 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Mechanizmy ewolucji / Henryk Szarski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 265,[2] s. : mapy, rys. ; 24 cm.
Temat: Ewolucja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 28795 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again