Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
2 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 05.08.2022
Temat: Nadzór korporacyjny ; Ład korporacyjny ; Partycypacja pracownicza ; Spółki z indeksu WIG-20 ; Ukryty aport ; Teoria agencji ; Konflikt agencji ; Spółka ; Gpw ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Prospekt emisyjny ; Rewizja finansowa ; Komitet audytu ; Krytyka maksymalizacji shareholder value ; Kryzys finansowy ; Gospodarka komunalna ; Efektywność mechanizmów nadzorczych ; Spółki kapitałowe sektora komunalnego ; IPO ; Agio ; Mleczarstwo ; Niejasno zdefiniowane prawa własności ; Rachunkowość społecznej odpowiedzialności ; Ukraina ; Rynek kapitałowy ; Towarzystwo funduszy inwestycyjnych ; Zagraniczne IPO ; Kodeksy dobrych praktyk ; Transparentność ; Lehman Brothers ; Wynagrodzenie menadżerów ; Akcje uwarunkowane ; Standard XBRL ; Problemy badawcze ; Taksonomia XBRL ; Dobre praktyki ładu korporacyjnego ; Interesariusze polskiego rynku ; Respect Index ; Sektor bankowy ; Wynagrodzenie za usługi audytorskie ; Sprawozdawczość narracyjna ; Sprawozdawczość zintegrowana ; Hipotezy rynku efektywnego ; Aport ; Spółdzielczość ; Wycena aportu ; Robotniczy dyrektorzy ; Teoria interesariuszy ; Raportowanie finansowe ; Venture Capital ; Governance w funduszach emerytalnych ; Dobrowolny fundusz emerytalny ; Relacja przedstawicielstwa ; Powszechne towarzystwo emerytalne ; Aktywizm korporacyjny ; Inwestorzy instytucjonalni ; Głosowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ; Organy statutowe ; Rachunkowość ; Raport biznesowy ; Sprawozdanie finansowe ; Polityka wynagradzania menadżerów ; Równość płci ; Zintegrowane raportowanie biznesowe ; Informacja finansowa ; Inwestycje ; Biegli rewidenci ; Rynek finansowy ; Wynik finansowy ; Dochód całkowity ; Kapitał zakładowy ; Mechanizmy nadzoru właścicielskiego ; Banki ; Przedsiębiorczość ; Zarządzanie ryzykiem ; Społeczna odpowiedzialność ; Nowoczesna sprawozdawczość finansowa
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 18.07.2022
W prezentowanym kwartalniku NiT 4(15) zamieszczono dziesięć artykułów naukowych i jedno streszczenie z konferencji. W poprzednim numerze opisano, w jaki sposób w publikacji należy prawidłowo przygotować punkt „Dyskusja wyników”. Wykazano, jak ważne jest umiejętne, jakościowe przedstawienie własnych wyników oraz rezultatów uzyskanych przez innych autorów w badaniach o tematyce identycznej lub zbliżonej. We wskazanej części artykułu nie powinno też zabraknąć cytowań autorów z literatury zarówno zagranicznej, jak i krajowej, w tym także publikacji zamieszczanych w naszym kwartalniku NiT. Wysiłek autora podczas opracowania „Dyskusji wyników” powinien zaprocentować właściwym opisaniem wniosków z pracy, stanowiących klamrę łączącą temat pracy, cel, postawione hipotezy, analizę i dyskusję wyników z wytyczeniem dalszych propozycji dotyczących pogłębienia badań związanych z danym problemem lub problemów nowych, które się pojawiły w prezentowanym artykule. Zwykle nie ma prac idealnych. Jednak dbałość autora o stronę formalną publikacji zwiększa jej szanse na uzyskanie pozytywnej opinii recenzentów, których dodatkowe uwagi zwiększają wartość merytoryczną tekstu. Z naszych obserwacji wynika, że autorzy ciągle jeszcze mają problemy z właściwym skonstruowaniem odpowiedzi na uwagi recenzentów. Pomóc w tym może przestrzeganie kilku reguł, które zostaną omówione poniżej (https://t.e2ma.net/message/bgbgg/bccq9c). W razie decyzji o odrzuceniu tekstu przez wydawnictwo autorzy powinni zapoznać się z wyjaśnieniami dotyczącymi jej podjęcia. Należy przeanalizować uwagi recenzentów i zastanowić się, czy publikacja mogłaby być powtórnie przyjęta do druku po wprowadzeniu przez autorów określonych poprawek. Istnieje również możliwość wysłania poprawionej pracy do innego wydawnictwa. Jeżeli decyzja wydawnictwa jest pozytywna, należy przeanalizować komentarze do tekstu zamieszczone w nim przez recenzentów i redaktora. Krótko mówiąc, czasami odpowiedzi na uwagi recenzentów stanowią drugą, odrębną publikację i od autorów wymagają cierpliwości podczas ustosunkowywania się do każdego zapytania czy wątpliwości podanej w recenzji. Autorzy powinni się też wykazać wielkim taktem i czasami wyrazić wdzięczność i szacunek dla recenzenta, mimo że niejednokrotnie jego uwagi przysparzają im dodatkowej pracy. Może w tym pomóc przekonanie, że intencją wydawcy i recenzentów jest udzielenie pomocy autorom w napisaniu publikacji o jak najwyższym poziomie, a nie krytykowanie ich dla samej idei. Autorzy powinni tak poprawić tekst manuskryptu, aby mógł on zyskać ostateczną akceptację recenzentów lub gdy takiej konieczności nie ma – by zyskał akceptację wydawnictwa. Autorzy, oprócz dokonania poprawek w pracy (w sposób nie budzący wątpliwości, że zostały one dokonane), np. przez zaznaczenie ich w tekście innym kolorem, są także zobowiązani do udzielenia odpowiedzi na wszystkie uwagi i komentarze recenzentów. Nie należy działać zbyt pochopnie, pod wpływem emocji. Lepiej dokładnie przeanalizować uwagi, komentarze, propozycje zmian i starać się znaleźć odpowiedzi na pytania: co można zrobić i jak to uczynić, aby poprawić tekst, czy nie będzie to związane z przeprowadzeniem np. dodatkowych badań eksperymentalnych. W piśmie do wydawcy autorzy nie powinni stosować obronnego, konfrontacyjnego tonu, lecz wykorzystać pomocne informacje wynikające z komentarzy, wyrazić zgodę na użyteczne sugestie w celu poprawy manuskryptu, spokojnie, rzeczowo wyjaśnić swój punkt widzenia w razie pojawiających się niezgodności. Objętość pisma do wydawcy nie ma limitu, a długa dokumentacja jest przez recenzenta i wydawcę postrzegana pozytywnie. Niewystarczające jest sformułowanie, że autorzy poprawili tekst zgodnie z uwagami recenzentów. Każda uwaga musi być oddzielnie, szczegółowo skomentowana, a zmiana w tekście powinna być wyróżniona np. użyciem innego koloru. Recenzenci, po otrzymaniu dokonanych przez autorów poprawek w tekście oraz po zapoznaniu się z odpowiedziami na recenzję, wydają ostateczną decyzję, czy przyjąć publikację do druku, czy też nadal wymaga ona kolejnych poprawek. Dlatego a (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again