Form of Work
Artykuły
(38)
Książki
(21)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Author
Dmochowska Maria
(3)
Gurycka Antonina (1920-2009)
(2)
Gębal Przemysław E
(2)
Misiurska Anna
(2)
Bednarek Stefan
(1)
Bloch Małgorzata
(1)
Burtowy Maria
(1)
Chmielewska Lidia
(1)
Dudzińska Irena (1922-2010)
(1)
Fiszbak Jolanta
(1)
Hakke Czesław
(1)
Koperny Bożena
(1)
Koralewska Grażyna
(1)
Kozak Alicja
(1)
Kwiatkowska Wioletta (1978- )
(1)
Laurentowski F
(1)
Leja Leon (1913-1997)
(1)
Maćkowiak Antoni red
(1)
Metodyka
(1)
Miodunka Władysław
(1)
Morawska Zofia
(1)
Nonas Narcyz
(1)
Pacholska Maria
(1)
Przezwański Roman red
(1)
Radwiłowiczowa Maria
(1)
Rocznik
(1)
Smykowska Dorota
(1)
Stawczyk Zdobysław
(1)
Wichura Helena
(1)
Wołosz Stefan
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(40)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(62)
Language
Polish
(62)
Subject
Nauczanie
(42)
Nauczanie początkowe
(10)
Metody aktywne
(8)
Wychowanie przedszkolne
(8)
Wychowanie fizyczne
(5)
Metodologia
(4)
Wycieczki szkolne
(4)
Dziecko
(3)
Języki obce
(3)
Multimedia
(3)
Pisanie
(3)
Projekt
(3)
Szkoła
(3)
Uczenie się
(3)
Wychowanie plastyczne
(3)
Edukacja regionalna
(2)
Motywacja
(2)
Pomoce dydaktyczne
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Umiejętności ucznia
(2)
Ścieżki edukacyjne
(2)
Akustyka
(1)
Akustyka muzyczna
(1)
Chemia
(1)
Circept
(1)
Czasopisma elektroniczne
(1)
Drama (pedagog.)
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Edukacja czytelnicza
(1)
Edukacja czytelnicza i medialna
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja filmowa
(1)
Edukacja historyczna
(1)
Edukacja informatyczna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Efektywna szkoła
(1)
Fizyka
(1)
Freinet, Célestin (1896-1966)
(1)
Historia
(1)
Internet
(1)
Język polski
(1)
Klasa szkolna
(1)
Komputery
(1)
Krzyżówka
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Lekkoatletyka
(1)
Media
(1)
Metaplan
(1)
Metoda pracy teatralnej
(1)
Metody problemowe
(1)
Metodycy edukacji na odległość
(1)
Muzea
(1)
Muzyka
(1)
Młodzież niepełnosprawna umysłowo
(1)
Nauczanie blokowe
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Ocenianie
(1)
Ogrody botaniczne
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Pamięć
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Praktyka studencka
(1)
Programy edukacyjne (informatyka)
(1)
Przyroda
(1)
Przysposobienie wojskowe
(1)
Reforma edukacji
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Samokształcenie
(1)
Scenariusze zajęć
(1)
Szkoła specjalna
(1)
Technika
(1)
Telewizja edukacyjna
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wymagania edukacyjne
(1)
Wystawa
(1)
Zabawki
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma bibliotekarskiego
(3)
Artykuł z czasopisma fachowego
(3)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
62 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 16.10.2022
Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki. Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym. W swojej koncepcji odnosi się do refleksyjnych nurtów kształcenia nauczycieli języków obcych, oferując użytkownikom publikacji osobiste doświadczanie na sobie współczesnych trendów i koncepcji glottodydaktycznych. Zamieszczone w tomie studia przypadków i zadania odnoszą się do nauczania poszczególnych języków obcych, traktowanych jako element jednego ogólnego kształcenia językowego. Zawartość książki skorelowana jest z wymaganiami sformułowanymi w obecnych i przygotowywanych standardach kształcenia nauczycieli. Odnosi się do treści skupionych w ramach ogólnej dydaktyki językowej i pedagogiki, które realizowane są na wszystkich specjalizacjach nauczycielskich prowadzonych w ramach neofilologii (anglistyk, germanistyk, romanistyk, iberystyk, italianistyk, rusycystyk), lingwistyk stosowanych i glottodydaktyki polonistycznej. Pod względem treści obejmuje całościowy przegląd rozwoju glottodydaktyki, zwracając uwagę na perspektywy i kierunki jej dalszego rozwoju. Książka jest adresowana do studentów wszystkich ścieżek kształcenia nauczycieli języków obcych. Jej użytkownikami stają się tym samym studiujący specjalizacje nauczycielskie zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i kwalifikacyjnych podyplomowych w ramach wszystkich języków obcych obecnych w polskim systemie edukacyjnym. „Na rynku polskich wydawnictw naukowych niewiele jest tego typu publikacji (może Janowskiej, Komorowskiej czy Pfeiffera), które można uznać za względnie kompleksowe, przy czym oceniany podręcznik wyróżnia się na tym tle in plus aktualnością i zakresem podejmowanych wątków problemowych. Postęp, jaki dokonał się przez minione kilka czy kilkanaście lat na gruncie omawianej dyscypliny, przesądza o tym, że zaproponowany wykład można uznać za nowe ujęcie problemu, wypełniające istotną lukę na rynku wciąż nielicznych podręczników akademickich dla przyszłych nauczycieli języków obcych. Dydaktyka języków obcych autorstwa Przemysława Gębala niewątpliwie nosi cechy podręcznika akademickiego. To publikacja bardzo ciekawa, poznawczo wartościowa i potrzebna na etapie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Użyteczność tego opracowania docenią zwłaszcza ci czytelnicy, którzy mają utrudniony dostęp do źródeł innojęzycznych, tak z przyczyn logistycznych, jak i kompetencyjnych. W przedmowie do podręcznika autor celnie wymienia grupy adresatów jego wykładu: przyszłych i praktykujących nauczycieli języków obcych, w tym polskiego jako obcego, zamierzających nauczać bądź nauczających w różnych typach szkół i na różnych poziomach kształcenia, tak w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Listę tę rozszerzyłabym o nauczycieli akademickich zajmujących się kształceniem przyszłych nauczycieli języków obcych. Dla nich również podręcznik może okazać się pomocą wielce użyteczną, zwłaszcza że został wzbogacony o komponent autorskich zadań/projektów, dzięki którym dużo łatwiej będzie osiągnąć zamierzenie autora, by jego praca przysłużyła się do „wykształcenia refleksyjnych praktyków, przygotowanych do uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych przez całe życie”. Dr hab. Anna Jaroszewska, fragment recenzji
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 08.01.2022
Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki polonistycznej w jej wymiarze teoretycznym oraz praktycznym. Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego częściowo w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym. Zawartość i format książki skorelowane są z wymaganiami sformułowanymi w obecnych i przygotowywanych standardach kształcenia nauczycieli oraz realizowanymi programami kształcenia glottodydaktyków polonistycznych w ramach studiów podyplomowych w różnych polskich ośrodkach akademickich. Pod względem treści obejmuje całościowy przegląd rozwoju glottodydaktyki polonistycznej oraz wskazuje kierunki rozwoju konkretnych kompetencji dydaktyczno-metodycznych w odniesieniu do nauczania podsystemów polszczyzny oraz rozwijania kompetencji językowych. Książka jest adresowana do studentów wszystkich ścieżek kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego. Ważnym odbiorcą będą także czynni zawodowo nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji. Częściowo seminaryjny charakter publikacji umożliwi jej wykorzystywanie także w ramach różnych form doskonalenia oferowanych czynnym zawodowo polonistom.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
Książka stanowi kompendium dydaktyczne dla studentów przygotowujących się do roli nauczyciela-polonisty. Autorzy odwołują się do najnowszego stanu badań różnych dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, dydaktyki języka polskiego, pedagogiki, psychologii, a ponadto wiążą dydaktykę polonistyczną z dydaktyką ogólną. Publikacja zawiera wskazówki dotyczące stosowania na lekcjach języka polskiego metod ogólnodydaktycznych oraz konieczności wykorzystywania cyfrowego środowiska nauczania. Sensem podręcznika polonistycznej dydaktyki jest uporządkowanie i powiązanie celów i metod kształcenia kulturowo-literackiego i kulturowo-językowego, wyjaśnienie celowości i sensu działań nauczyciela, ukierunkowywanie jego refleksji metodycznej. Książka została więc zredagowana zgodnie z dobrze umotywowaną logiką wywodu, obejmującego pełne spektrum wyznaczonej tytułem problematyki, czyli: zagadnienia dotyczące ucznia i nauczyciela, metod i zasad oraz form nauczania, podręczników, podstawy programowej, organizacji lekcji i pracy domowej, środków dydaktycznych, wreszcie ewaluacji wyników kształcenia. [...] Autorzy Polonistycznej dydaktyki ogólnej są praktykami, toteż mają rozeznanie zarówno możliwości psychofizycznych uczniów, jak i braków w świadomości dydaktycznej studentów i nauczycieli. Trafnie wyjaśniają te problemy, które wciąż jeszcze są niewystarczająco przez kandydatów na nauczycieli rozumiane, m.in. gdy uświadamiają rolę preambuły do podstawy programowej oraz podkreślają, że nauczyciel ma prawo wprowadzać innowacje do realizowanego programu nauczania [...] czy opracować program autorski [...]. Przykłady dobrali celowo – tak, aby inspirowały do aktualizowania literackiej klasyki i myślenia o języku w kategoriach współczesnej lingwistyki kulturowej. Ze Wstępu prof. dr hab. Anny Slósarz
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Środowisko akustyczne klasy / Anna Kalarus // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, 5, s.264-267.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wycieczka w edukacji / Andrzej Lange // NOWE W SZKOLE. - 2003, 3, s.14-15.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wystawy naukowe jako forma pracy pozalekcyjnej / Ewa Pieczonka // BIOLOGIA W SZKOLE. - 2002, 4, s.210-212.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przygotowanie lekcji z filmem / Ludwik Janicki // NOWA EDUKACJA ZAWODOWA. - 2003, 3, s.32-34.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Praca w grupach na lekcjach języka obcego / Mirosław Pawlak // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2001, 4, s.13-19.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Proste sposoby rozwijania umiejętności uczniów / Marek Durda // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, 10, s.623-625.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Hospitacja lekcji wf : wybrane zagadnienia z metodyki prowadzenia lekcji / Konrad Schinejder // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2009, nr 11, s.56-66.
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Poloniści wobec mediów / Stanisław Bortnowski // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2008/2009, nr 4, s.9-23.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again