Form of Work
Książki
(26)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Status
available
(26)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Author
Ingarden Roman
(4)
Gierulanka Danuta
(3)
Arystoteles (384-322 p.n.e.)
(2)
Biblioteka Myśli Współczesnej
(2)
Biblioteka Współczesnych Filozofów
(2)
Kotarbiński Tadeusz
(2)
Leśniak Kazimierz (1911-1987)
(2)
Woleński Jan (1940- )
(2)
Łukasiewicz Jan
(2)
Bekrycht Tomasz
(1)
Bogucka Alina przekł
(1)
Buczyńska-Garewicz Hanna wstęp
(1)
Chałubiński Mirosław (1949- )
(1)
Crick Francis
(1)
Danuta Tł przedm
(1)
Fromm Erich (1900-1980)
(1)
Handy Charles B. (1932- )
(1)
Hoffman Antoni
(1)
Jesień Leszek
(1)
Karłowski Jan
(1)
Krajewski Władysław
(1)
Kuczyński Janusz
(1)
Kurowska Krystyna
(1)
Langer Susanne K
(1)
Lipiec Józef
(1)
Lukacs György
(1)
Mańko Rafał
(1)
Murawski Krzysztof red
(1)
Musioł Anna
(1)
Pomian Krzysztof
(1)
Płużański Tadeusz
(1)
Rudniański Jarosław red
(1)
Rudziński Roman
(1)
Skubaczewska-Pniewska Anna (1973- )
(1)
Sosnowska Paulina
(1)
Stróżewski Władysław (1933- )
(1)
Wolniewicz Bogusław
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łojek Mieczysław
(1)
Ślęczka Kazimierz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(14)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(3)
Time Period of Creation
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Ontologia
(27)
Filozofia
(8)
Logika
(4)
Człowiek
(3)
Społeczeństwo
(3)
Aristoteles (384-322 a.C.)
(2)
Metafizyka
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Astronomia
(1)
Biologia
(1)
Dialektyka
(1)
Fenomenologia literatury
(1)
Filozofia kultury
(1)
Filozofia literatury
(1)
Filozofia społeczna
(1)
Filozofia techniki
(1)
Fizyka
(1)
Humanizm (prąd)
(1)
Ingarden, Roman
(1)
Kryzys kultury
(1)
Lem, Stanisław
(1)
Materializm (postawa)
(1)
Meteorologia
(1)
Osobowość
(1)
Samorealizacja
(1)
Sylogistyka
(1)
Teoria literatury
(1)
Utopia
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
400-301 p.n.e.
(2)
1945-1989
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Esej
(1)
Domain
Filozofia i etyka
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Fizyka i astronomia
(1)
Historia
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
32 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Książka jest porównawczą, historyczno-systematyczną prezentacją filozoficznych stanowisk Ernsta Cassirera i Martina Heideggera – dwóch reprezentatywnych filozofów XX wieku. Systematy filozofii obu myślicieli przedstawione zostają in statu nascendi: z uwzględnieniem szerokiego tła historii filozofii oraz perspektywy wykładni myśli Immanuela Kanta. Autorka monografii podejmuje próbę wykazania, że zapatrywania Królewieckiego myśliciela zarówno dla Cassirera jak i Heideggera stanowią cenne źródło intelektualnych inspiracji stając się osnową budowania autorskich programów filozofii: Cassirerowskiego kulturowego symbolizmu sygnowanego rygoryzmem silnie akcentowanego aprioryzmu, matematyki i matematycznego przyrodoznawstwa oraz Heideggerowskiego antypsychologizmu, któremu towarzyszy silnie eksponowana ontologia egzystencji. Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Podejmuje między innymi zagadnienia kwantytatywno-kwalitatywnej metodologii Cassirera. Jest także próbą opisu naukowych, epistemologicznych determinant marburskiej szkoły neokantyzmu oraz okazale akcentowanego przez Cassirera humanizmu. Jednocześnie praca uwzględnia również aspekt tradycji badeńskiej szkoły neokantyzmu w projekcie Heideggera, takoż jego wyjście poza granice myśli neokrytycznej i śmiałe zmierzanie drogą wiodącą w kierunku metafizyki humanistycznej jako ontologii fundamentalnej. Powzięte w monografii rozważania adresowane są do osób, którym nieobojętna jest filozofia, zwłaszcza historia filozofii; być może lektura wzbudzi zainteresowanie badaczy ruchu neokantowskiego, epistemologów, ontologów i teoretyków kultury, wśród których znajdą się tak miłośnicy, jak i krytycy ujęć historyczno-filozoficznych, tudzież systematycznego rozwodzenia się nad myślą Ernsta Cassirera, Martina Heideggera oraz wyjątkowego myśliciela Immanuela Kanta.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się wskazaną problematyką, a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych. Redaktorzy serii Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Bekrycht Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskiej nauce próbą spojrzenia na zjawisko orzekania - sądowego stosowania prawa, w tym jego operatywnej wykładni - w perspektywie krytycznej filozofii prawa. Nawiązując do czołowych przedstawicieli tego nurtu w jurysprudencji anglosaskiej (takich jak Duncan Kennedy, Costas Douzinas, Adam Gearey), autor konstruuje własny model filozoficzno-prawny, który określa mianem krytycznej filozofii orzekania. Wychodząc od założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych teorii krytycznej, za kluczowy punkt wyjścia uznaje uwzględnienie w teorii orzekania problematyki polityczności (thepolitical), rozumianej - za Chantal Mouffe - jako fundamentalny i nieusuwalny antagonizm społeczny, a także ideologii rozumianej w nawiązaniu w szczególności do koncepcji Slavoja Ziżka. Ponadto nawiązuje krytycznie do juryscentrycznego projektu Artura Kozaka, prowadząc m.in. rozważania nad granicami prawniczej władzy dyskrecjonalnej. Odsłonięcie politycznych i ideologicznych uwikłań orzekania skłania do przemyślenia na nowo etyki sędziowskiej, która - zdaniem Autora - powinna być oparta na imperatywie dążenia do sprawiedliwości, rozumianej niejako dająca się skodyfikować formuła, lecz przede wszystkim jako usuwanie przejawów niesprawiedliwości (adikia) i aktywne dążenie do emancypacji. Tak rozumiana polityczna etyka orzekania jest propozycją krytycznego przemyślenia społecznej odpowiedzialności sędziego i jego związków z prawem, a zarazem punktem wyjścia do rozważań o legitymizacji władzy sądowniczej. Skoro nie może ona znaleźć oparcia w tekście prawa i nie powinna jej szukać w innych subświatach, rozwiązaniem wydaje się jej oparcie na demokratycznej partycypacji i rzeczywistym dążeniu do realizacji ideału sprawiedliwości.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 20.05.2022
Książka w serii "Filozofia kultury i edukacja" dotyczy relacji między pedagogiką a filozofią. Szczegółowej analizie poddane zostały poglądy i dzieła Heideggera i Husserla. Tematy poruszane to: filozofia wychowania jako ontologia, jako "antropologia" i jako "etyka", różnica ontologiczna, człowiek jako byt dziejący się w różnicy ontologicznej, filozofia i nauka jako różnica. Książka ta jest ważnym i oryginalnym głosem, który może stać się przyczynkiem do debaty nad filozofią edukacji, jej relacją do pedagogiki, a co więcej, aktualnym stanem kultury, edukacji i wychowania wynikłym z obowiązującej matrycy bycia jako techniki. Znajdujemy w niej trzy warstwy. Pierwsza z nich to warstwa analityczna. Autorka poddaje w niej analizie i interpretacji podstawowe kategorie bycia i czasu Martina Heideggera. Druga z nich dotyczy możliwości zastosowania Heideggerowskich pojęć, w tym szczególnie różnicy ontologicznej, do filozofii wychowania. Najważniejsza jest jednak, jak sądzę, trzecia. Jest to, zainspirowana różnicą ontologiczną Heideggera, własna, autorska koncepcja filozofii wychowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Skomplikowany charakter rzeczywistości - szczególnie tej, którą starożytni Grecy w odróżnieniu od zastanego porządku przyrodniczego, physis, uznali za rzeczywistość thesis, czyli stwarzaną i odtwarzaną przez człowieka za sprawą jego socjo- i kulturotwórczej aktywności - zawsze stanowił wyzwanie nawet dla zawodowych myślicieli, stawiających sobie ambitny cel usystematyzowania wiedzy o tym, co istnieje, jak i mocą czego istnieje, a także o tym, co jako istniejące - zachowuje szczegó1ną ważność poprzez swoje bezwyjątkowe i nieodparte obowiązywanie. Do tej szczegó1nej rzeczywistości należą normy działania, które zawarte są zwłaszcza w treści interesującego nas pojęcia prawa. Również jego powstawanie, istnienie, status ontologiczny i ważnościowy (resp. deontologiczny) są intelektualnym wyzwaniem, które wprawia we frustrację poznawczą. Problematyka poznania zasadności prawa zawiera się w pytaniach o istnienie uniwersalnych struktur kategorii bytu, jaką jest prawo, a także o możliwość jego obiektywnego poznania (jako kategorii ontologicznej i deontologicznej - czyli bytu, który w osobliwy sposób określa powinność) w zakresie satysfakcjonującym o tyle, o ile poznanie takie odsłania uzasadnienie jego istnienia. Tym samym problem ten staje zagadnieniem transcendentalnym, czyli pytającym o warunki możliwości istnienia prawa. Nie pozwala ono zrezygnować z poszukiwania czegoś uniwersalnego, niezmiennego, być może tylko formalnie uchwytnego, co uzasadnia i warunkuje istnienie prawa niezależnie od przyjęcia tego uzasadnienia jako faktycznego i w jakikolwiek praktyczny sposób nośnego argumentu za istnieniem porządku społecznego bądź jako podstawy do budowy kolejnej czy wzmacniania którejś z istniejących już teorii normatywnych. Poszukiwanie to jest wyrazem transcendentalnej i transcendującej zastany porządek fenomenalny dążności intelektu. Tego rodzaju poznanie mogłoby dostarczyć koronnego, ale także powszechnie zrozumiałego i dlatego też wiążącego argumentu, przemawiającego za tym, by prawa po prostu przestrzegać.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Z dużą przyjemnością przedstawiamy kolejny numer kwartalnika „Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics”. Niniejszy numer zawiera artykuły przedstawiające wyniki badań naukowych autorów dotyczących zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT w informatyce biznesowej. Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennej praktyce biznesowej polskich przedsiębiorstw. Szybko upowszechniają się technologie mobilne, media społecznościowe są zaś coraz częściej wykorzystywane w praktyce biznesowej. Obserwujemy szybki rozwój prac badawczych w zakresie odkrywania wiedzy zarówno z tradycyjnych baz danych, jak i z tekstów. Na problematykę analizowania dużych wolumenów danych nie tylko biznesowych, ale i medycznych również zwrócono uwagę w niniejszym numerze. Czytelnik odnajdzie w nim także artykuły poświęcone zagadnieniom ontologii. Przez wielu naukowców nadal prowadzone są prace badawcze nad wspomaganiem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Badacze koncentrują się na zagadnieniach projektowania czy wdrażania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, a inni skupiają swoją uwagę na problematyce miękkich aspektów zarządzania, jak kapitał ludzki czy tzw. social business.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Date of change: 25.03.2022
Mieć czy być? / Erich Fromm ; przekład Jan Karłowski ; słowo wstępne Mirosław Chałubiński. - Wydanie 3 (poprawione i uzupełnione). - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1999. - 303, [1] strona ; 20 cm.
(Seria z Wodnikiem : biblioteka nowej myśli)
Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 36114 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38990 P (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31639 P (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 10.07.2017
(Strategie Sukcesu)
Tytuł oryginału: "The empty raincoat" 1994. - Na s. red. błędny ISBN.
Bibliografia na stronach 253-[254].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44912 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Ontologia / Władysław Stróżewski. - Kraków : "Aureus", 2004. - 317, [3] s. : tab. ; 24 cm.
(Kompendia Filozoficzne)
Bibliogr. s. 297-308 i przy rozdz. Indeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 38250 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Logika i Zastosowania Logiki)
Temat: Logika ; Ontologia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27142 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11009 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29997 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Myśli Współczesnej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27772 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Współczesnych Filozofów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29417 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Współczesnych Filozofów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29210 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29209 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23890 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Podstawy ontologii społeczeństwa / Józef Lipiec. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - XVI,[1],355,[2] s. : err. ; 17 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9425 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again