Form of Work
Artykuły
(34)
Publikacje naukowe
(31)
Publikacje fachowe
(5)
Książki
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Author
Ruszkowska Marzena
(4)
Skalec Agata
(2)
Zmysłowska Magdalena
(2)
Błaszczyk Magdalena
(1)
Chrzanowska Patrycja (socjolog)
(1)
Danecka Marta (1971- )
(1)
Engler Maria
(1)
Fabián Petr
(1)
Gajewska Grażyna
(1)
Gebel Tomasz
(1)
Golczyńska-Grondas Agnieszka
(1)
Janowska Zdzisława (1940- )
(1)
Jurzysta Elżbieta Magdalena
(1)
Kaca Przemysław
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kierzkowska Małgorzata (pedagog)
(1)
Kolankiewicz Maria
(1)
Kolankiewicz Marta
(1)
Kowalska Agnieszka
(1)
Krajewska Beata
(1)
Krajewska Beata (pedagog)
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Kęska Adam
(1)
Matejek Józefa
(1)
Michalak Marek (1971- )
(1)
Mickiewicz Kinga
(1)
Mirosław Joanna
(1)
Piekacz Anna
(1)
Pląsek Rafał
(1)
Prusinowska-Marek Alina
(1)
Rymsza Marek (1966- )
(1)
Skowrońska-Pućka Agnieszka
(1)
Staszko Aleksandra (1975- )
(1)
Suchon Anna
(1)
Szczepaniak-Sienniak Joanna
(1)
Wołosiuk Beata
(1)
Zając Magdalena (pedagogika)
(1)
Ćwiertniak Bolesław M
(1)
Year
2020 - 2022
(12)
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(37)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Subject
Piecza zastępcza
(36)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(8)
Rodzina zastępcza
(8)
Rodzina
(7)
Dzieci
(4)
Asystenci rodzin
(3)
Usamodzielnianie wychowanków
(3)
Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(3)
Opieka społeczna
(2)
Patologia społeczna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Pomoc psychologiczna
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Przywiązanie (psychologia)
(2)
Rodzice
(2)
Uzależnienie (nałóg)
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Współdziałanie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Adopcja
(1)
Alkoholizm dzieci i młodzieży
(1)
Amnesty International
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Bezdomność
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Diagnoza
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku poniemowlęcym
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z FAS
(1)
Interwencja (prawo)
(1)
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
(1)
Kuratela
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mediacja rówieśnicza
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Młodociane matki
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z FASD
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Praca socjalna
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawo cywilne
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Reforma
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Specjalne potrzeby edukacyjne
(1)
Spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD)
(1)
Szkoły
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wczesna interwencja
(1)
Więź rodzinna
(1)
Zaburzenia zachowania
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zawód
(1)
Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(32)
1989-2000
(6)
1901-2000
(3)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(23)
Czechy
(1)
Niemcy
(1)
Powiat bialski (woj. lubelskie)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(23)
Artykuł z czasopisma naukowego
(17)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(11)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(9)
Artykuł z pracy zbiorowej
(9)
Raport z badań
(4)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(3)
Opracowanie
(3)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(2)
Artykuł naukowy
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Dane statystyczne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(27)
Edukacja i pedagogika
(8)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(7)
Psychologia
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Historia
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
39 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 21.05.2022
Autorki podjęły się analizy ważnego i nietracącego na aktualności tematu, jakim jest organizacja systemu opieki nad dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej (…). Praca jest cenna z kilku powodów. Opisuje procesy realizacji zasady dobra dziecka pozbawionego opieki i wsparcia osób najbliższych. Po drugie, lokuje ten proces na poziomie lokalnym, na którym zgodnie z zasadą pomocniczości wsparcie to powinno być systemowo organizowane. Wreszcie, działania dedykowane dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, analizuje w ramach procesu deinstytucjonalizacji, którego celem jest przechodzenie od opieki instytucjonalnej do rodzinnej (….). Inną ważną zaletę recenzowanej książki – stanowi pieczołowicie i przekrojowo przeprowadzona diagnoza skali instytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie łódzkim (…). Autorki odnosząc się do danych liczbowych demaskują kluczowe problemy systemu opieki zastępczej nad dzieckiem, wsparcia rodziny i przebiegu procesu deinstytucjonalizacji. Z przekonaniem rekomenduję książkę „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim” (…). dr hab. Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Date of change: 15.03.2022
Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka? / Marek Rymsza. W: Aktywizacja, integracja, spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej, s. 123-138. - 2009.
Bibliografia na stronach 137-138.
E-book
In basket
Date of change: 07.12.2021
Temat: Podatek od spadków i darowizn ; Ustrój samorządu terytorialnego ; Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego ; Nabywanie prawa własności nieruchomości przez samorząd terytorialny ; Zasoby Skarbu Państwa ; Pojęcie mienia komunalnego ; Zasady i tryb komunalizacji mienia ; Zasady planowanie przestrzennego ; Zasady gospodarowanie przestrzennego ; Zasada władztwa planistycznego ; Granice prawa własności ; Władztwo planistyczne gminy ; Kompetencje w zakresie podatków majątkowych dotyczących nieruchomości ; Kompetencje w zakresie podatku od środków transportowych ; Podatek od czynności cywilnoprawnych ; Karta podatkowa ; Przedsiębiorczość komunalna ; Prawne aspekty przedsiębiorczości ; Podstawy prawne działalności gospodarczej samorządu terytorialnego ; Szkoły publiczne prowadzone przez spółki komunalne ; Płatności w przedszkolach samorządowych ; Obrót bezgotówkowy w przedszkolach ; Wsparcie rodzin przez administrację publiczną ; Zielone zamówienia publiczne ; Finansowanie terapii zajęciowej przez samorząd terytorialny ; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ; Regulacje prawne w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ; Organy administracji publicznej w zakresie ochrony zwierząt ; Kompetencje administracji publicznej w zakresie ochrony zwierząt ; Zielone zamówienia publiczne a krajowe przepisy prawa ; Ustawowe formy ochrony zabytków ; Ochrona zabytków w świetle Konstytucji ; Pojęcie zabytku ; Samorząd w systemie prawnej ochrony zabytków ; Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych przez radę gminy ; Punkty sprzedaży napojów alkoholowych ; Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ; Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ; Gminne i miejskie systemy monitoringu ; Monitoring wizyjny ; System pieczy zastępczej ; Nadzór nad samorządem gminnym ; Rozstrzygnięcie nadzorcze ; Charakter prawny rozstrzygnięcia nadzorczego ; Regulacja monitoringu wizyjnego
„Nie tylko w Polsce, ale we wszystkich postkomunistycznych krajach Europy Środkowej ostatnie 25 lat było okresem głębokich przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych”. […] fundamentalna rola spoczęła na ustawodawcy w momencie kreowania każdego ze stopni samorządu terytorialnego. To od sformułowania odpowiednich przepisów ustaw ustrojowych zależało, jakie miejsce zajmie dany samorząd w strukturze ustrojowej państwa, a przede wszystkim jaka będzie jego »misja«, czyli do czego zostanie on powołany i za co będzie odpowiedzialny”. Z tekstu prof. dr. hab. M. Mączyńskiego „Zamiast wprowadzenia: Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego”. Tom niniejszy jest opracowaniem zbiorowym, ale nie wspólnym. Autorzy przedstawiają w nim własne analizy i oceny instytucji prawa samorządowego oraz wnioski, np. wnioski de lege ferenda. Wiodącą osią ich rozważań w ramach prezentowanego obecnie tomu są zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w różnych, przewidzianych przez ustawodawstwo, sferach. Z „Przedmowy…” prof. WSH dr. B.M. Ćwiertniaka
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 15.06.2021
Wielowymiarowość diagnozy i terapii FASD / Anna Piekacz. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 162 strony : ilustracje ; 24 cm.
(Engram)
Bibliografia, netografia na stronach 156-162.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46434 (1 egz.)
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 20.01.2021
Zasady systemu pieczy zastępczej – dylematy praktyki / Maria Kolankiewicz(Uniwersytet Warszawski). W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 8, s. 29-43. - 2020.
Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 42-43.
Streszczenie w języku angielskim.
Book
In basket
Date of change: 14.01.2021
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy rozdziałach.
Streszczenie angielskie.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45568 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 30.11.2020
Bibliografia na stronach 23-24.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again