Form of Work
Książki
(24)
Artykuły
(6)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Author
Schulz Roman
(4)
Okoń Wincenty (1914-2011)
(2)
Abriszewski Krzysztof (1972- )
(1)
Anioł Włodzimierz (1955- )
(1)
Barański Czesław
(1)
Biblioteka Myśli Współczesnej
(1)
Biblioteka Postępu Pedagogicznego
(1)
Boksa Ewa
(1)
Danecki Jan Wstęp
(1)
Dubos Rene
(1)
Duch Maria
(1)
Ernst Ken
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Gawłowski Janusz (1935- )
(1)
Komorowski Tadeusz red
(1)
Krasińska Ewa
(1)
Krasnodębski Zdzisław
(1)
Lamba Albert
(1)
Ledzińska Maria
(1)
Neill Alexander Sutherland
(1)
Nowak Andrzej W. (1974- )
(1)
Oficyna Wydawnicza Alma-Press
(1)
Osiatyński Wiktor
(1)
Pazdur Jan
(1)
Pielachowski Józef (1940- )
(1)
Piotrowski Eugeniusz (pedagog)
(1)
Postęp
(1)
Program
(1)
Ruch
(1)
Rusakowska Daniela
(1)
Ryszka Elżbieta
(1)
Serwońska Sylwia Ewelina
(1)
Smarzyński Henryk
(1)
Szambelan Jacek
(1)
Toffler Alvin
(1)
Troczyński Józef
(1)
Więckowska Maria
(1)
Wiśniewski Andrzej
(1)
Wojtaszek Jan
(1)
Wróblewski Michał (filozof)
(1)
Wójcicki Jerzy
(1)
Zborowski Jan (1904-1988)
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(11)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(3)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Postęp pedagogiczny
(19)
Postęp
(6)
Postęp techniczny
(4)
Innowacje
(2)
Wielkopolska
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Futurologia
(1)
Grooming
(1)
Internet
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauka
(1)
Nauki społeczne
(1)
Neil Alexander Sutherland
(1)
Pokolenie Y
(1)
Polska
(1)
Postęp techniczny a młodzież
(1)
Pralki
(1)
Pranie i czyszczenie
(1)
Prawo autorskie
(1)
Przyroda
(1)
Psycholodzy
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Socjologia nauki
(1)
Spam
(1)
Strategia lizbońska
(1)
Systemy filozoficzne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoła niepaństwowa
(1)
Technika
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Wspomaganie rozwoju
(1)
Wynalazki
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(3)
Opracowanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
31 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer „Ekonomii XXI Wieku”, charaktery-zujący się dużym zróżnicowaniem tematycznym prezentowanych tekstów. Dotyczą one zarówno zagadnień o charakterze mikroekonomicznym, jak i skali makro; poru-szają nie tylko kwestie charakterystyczne dla gospodarki polskiej, ale także sprawy ważne z punktu widzenia międzynarodowych stosunków gospodarczych i analiz prowadzonych na poziomie globalnym. Równie daleko idącą dywersyfikację można zauważyć w zakresie afiliacji Autorów artykułów, którzy reprezentują rozproszone po całym kraju ośrodki zajmujące się badaniami na polu nauk ekonomicznych. Otwierające niniejsze wydanie czasopisma opracowanie, przygotowane przez R. Ciborowskiego, skupia się na prezentacji wybranych aspektów kapitału jako czynnika postępu technicznego. Autor słusznie odnotowuje istotny wzajemny wpływ kapitału na postęp oraz formułuje na tej płaszczyźnie ważne wnioski i zalecenia. Podobną tematykę, związaną z kapitałem i rozwojem, choć z nieco innego punktu widzenia, porusza także P. Folfas w swoim artykule. Dotyczy on bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich związku ze wzrostem gospodarczym w państwach G-5 i BRICS. Autor dokonuje ekonometrycznej analizy danych, próbując doszukać się między tymi zjawiskami przyczynowości. Zauważa jednak, że zależności te nie mogą być uogólniane i że są odmienne dla różnych gospodarek, a wpływ na nie ma wiele specyficznych czynników czy nawet dobór badanego okresu. Kolejne opracowanie, autorstwa W. Nowak, dotyczy udzielania pomocy rozwo-jowej przez kraje BASIC, a więc zjawiska, które dopiero w ostatnich latach nabrało szczególnego znaczenia. Celem artykułu jest przedstawienie wniosków z analizy poziomu i strategii tego rodzaju wsparcia w przypadku Chin, Indii, Brazylii i RPA. Zagadnienia o charakterze międzynarodowym dotyka również kolejny tekst, przy-gotowany przez A. Niewiadomską i E. Sobolewską-Poniedziałek, poświęcony tzw. srebrnej gospodarce, będącej wizją rozwoju Europy. Autorki podejmują udaną próbę udowodnienia tezy, że odpowiednio sformułowana strategia rozwoju, która uwzględnia potrzeby starzejącej się populacji, pozwala na poprawę jakości życia zarówno osób starszych, jak i wszystkich członków społeczeństwa. Kolejne dwa artykuły poruszają problemy mające wymiar krajowy. F. Kapusta skupia się na przeobrażeniach rolnictwa polskiego w latach 2003-2013, w szczegól¬ności pod wpływem funduszy wypłacanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Autor wskazuje, że na tej płaszczyźnie zachodzą istotne przemiany strukturalne, naj¬bardziej widoczne w przypadku czynników produkcji, organizacji wytwarzania, efektywności i samowystarczalności żywnościowej. A. Turczak i P. Zwiech przepro¬wadziły z kolei analizę podobieństwa polskich województw pod kątem rozkładu wydatków mieszkańców. Ich zamierzeniem badawczym było sprawdzenie, czy roz¬kład ten jest identyczny w każdym regionie. Ponieważ okazało się, że tak nie jest, Autorki dokonały również podziału województw na grupy o najbardziej podobnych rozkładach. Ostatnie prezentowane w numerze opracowania odnoszą się do specjalistycz¬nych zagadnień interdyscyplinarnych, umiejscowionych na pograniczu ekonomii i finansów. M. Chmieliński szuka odpowiedzi na pytanie, gdzie w Polsce i przy jakich warunkach jest uzasadnione pod względem ekonomicznym budowanie elek¬trowni fotowoltaicznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Dochodzi do interesującego wniosku, że w większości analizowanych przez niego przypadków niezbyt wysokie nakłady pozwalają na opłacalną realizację tego typu inwestycji w gospodarstwach domowych, jeśli tylko będą one zużywać energię na własne potrzeby. Natomiast tekst A. Wieczorek wskazuje na nowatorski składnik wynagrodzenia kadry najwyższego szczebla w polskim sektorze bankowym, jakim są tzw. akcje fantomowe. Autorka zauważa, że ich zastosowanie jest obecnie niewiel¬kie, ale posiadają one istotny potencjał jako narzędzie motywacyjne, które może być wykorzystywane na coraz większą skalę w polskich instytucjach finansowych. Życzymy Czytelnikom owocnej i inspirującej lektury, mając nadzie (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 26178 Wlkp (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.09.2021
(Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 42)
Bibliografia, netografia na stronach 219-232.
Streszczenie angielskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46523 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Pralka / Maria Więckowska // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2010, nr 6, s.(1-8).
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
No cover
No cover
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Nauczyciela B.T.4)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 5588 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
ABC nauczyciela nowatora / Jerzy Wójcicki. - Kalisz : [WOM], 1996. - 120 s. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34731 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 25322 Wlkp (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Myśli Współczesnej)
Temat: Kultura ; Postęp
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13727 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Nauka dla Wszystich nr 160)
Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 9285 (1 egz.)
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Twórczość pedagogiczna - elementy teorii i badań / Roman Schulz. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1994. - 238,[5] s. : ilustracje, [1] s tabl. ; 23 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34663 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
Procesy zmian i odnowy w oświacie : wstęp do teori innowacji / Roman Schulz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 363,[1] s. : il., tab. 5 s., [2] wykr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 22391 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
(Biblioteka Postępu Pedagogicznego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31279 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Date of change: 28.10.2016
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 29091 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 27882 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 6725 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again