Form of Work
Artykuły
(22)
Publikacje naukowe
(19)
Książki
(4)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(1)
Author
Boryczko Marcin
(1)
Brenk Mikołaj
(1)
Chaczko Krzysztof
(1)
Cymerys Kazimierz
(1)
Czarkowska Małgorzata
(1)
Czarnecki Paweł (teologia)
(1)
Grudziewska Ewa
(1)
Hajn Zbigniew
(1)
Huczuk Sylwia
(1)
Jaros Marcin
(1)
Kaleta Paweł (1980- )
(1)
Kruk Anna Monika
(1)
Lach Daniel Eryk
(1)
Lalak Danuta
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Lisowski Adam
(1)
Luty Zbigniew
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majchrzak Marcin
(1)
Mazur Alicja
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Mikołajczyk Marta
(1)
Niesyty Dominika
(1)
Pilch Tadeusz (1939- )
(1)
Pląsek Rafał
(1)
Rajewska de Mezer Joanna
(1)
Rutkowski Mateusz
(1)
Sikora Agnieszka (1976- )
(1)
Skrzyński Dariusz
(1)
Skupień Dagmara
(1)
Smoleń Jerzy
(1)
Topińska Irena
(1)
Uścińska Gertruda (1958- )
(1)
Wratny Jerzy (1943- )
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
Wydawnictwo Verlag Dashofer
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łakomiak Aleksandra
(1)
Żak Wydawnictwo Edukacyjne
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(21)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(23)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(28)
English
(1)
Audience Group
Nauczyciele
(2)
Subject
Prawo socjalne
(11)
Pracownicy socjalni
(7)
Opieka społeczna
(5)
Praca socjalna
(5)
Prawo wspólnotowe europejskie
(5)
Polityka społeczna
(4)
Prawa socjalne
(4)
Bezrobocie
(2)
Europejska Karta Społeczna
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Nauczyciele
(2)
Osoby w wieku starszym
(2)
Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Rada Europy
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Aktywizacja społeczna
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Dane osobowe
(1)
Dochód minimalny gwarantowany
(1)
Dzieci
(1)
Encyklopedie
(1)
Flaszyńska, Ewa
(1)
Fundacja
(1)
Fundacja "po DRUGIE"
(1)
Kształcenie
(1)
Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych
(1)
Młodzież trudna
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opracowanie
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polska
(1)
Pomaganie
(1)
Pomoc postpenitencjarna
(1)
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
(1)
Praca
(1)
Praca społeczna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Samodzielność
(1)
Sendlerowa, Irena
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urzędy pracy
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)
(1)
Zawód
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: work
Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna
(1)
Subject: time
2001-
(19)
1901-2000
(2)
1918-1939
(2)
Subject: place
Polska
(11)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(12)
Artykuł z czasopisma naukowego
(12)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(5)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(5)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(4)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł z czasopisma
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł monograficzny
(1)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Dane statystyczne
(1)
Monografia
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(19)
Socjologia i społeczeństwo
(17)
Edukacja i pedagogika
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Psychologia
(2)
Historia
(1)
29 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 22.11.2022
Czasopismo z zakresu nauk prawnych. Wydawane od 1974 roku. Autorami tekstów są nie tylko wybitni naukowcy, ale również praktycy polscy i zagraniczni. Opisują i wyjaśniają problemy pojawiające się w prawie polskim i innych krajów, a także w prawie międzynarodowym. W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 22.11.2022
Obszerny tom poświęcony problemom, wyzwaniom, perspektywom i zagrożeniom polskiego i europejskiego prawa pracy. W tekstach znanych polskich i zagranicznych autorów Czytelnik znajdzie inspirujące przemyślenia dotyczące: wpływu rewolucji technicznej, technologicznej i informacyjnej, globalizacji, przemian gospodarczych, rozwoju regulacji korporacyjnych na prawo pracy i stosunki pracy; znaczenia i kierunków rozwoju międzynarodowego i europejskiego prawa pracy; tendencji do objęcia ochroną charakterystyczną dla prawa pracy wykonawców pracy niebędących pracownikami; jednolitej umowy o pracę, flexicurity i innych nowych koncepcji; problemów prawnych, jakie rodzi zatrudnianie pracowników mówiących różnymi językami, a także obaw związanych z przyszłą rolą prawa pracy i przekonania, że jego podstawą pozostaną ochrona pracowników i rokowania zbiorowe. Prezentowana książka powstała dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy podjęcia pracy naukowej przez prof. zw. dr. hab. Michała Seweryńskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie, wybitnego uczonego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń prawników, senatora RP, Honorowego Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, który pełnił liczne ważne funkcje publiczne, w tym ministra Rządu RP, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz przewodniczącego Krajowej Rady Katolików Świeckich i członka Papieskiej Rady ds. Świeckich.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 21.11.2022
Postęp techniczny i technologiczny, troska o ochronę środowiska naturalnego i społecznego oraz potrzeba zapewnienia zrównoważonego rozwoju wyznaczają kierunki działań i strategii podmiotów gospodarczych. Natomiast ich przynależność do określonego działu gospodarki narodowej, gałęzi, a nawet branży determinuje specyfikę prowadzonych działań i wraz z tym charakter problemów. Dyskusja o problemach rachunkowego i podatkowego ujęcia skutków zdarzeń wynikających ze specyfiki branży przyczyniła się do zorganizowania spotkania przedstawicieli nauki i praktyki. Zagadnieniom specjalizacji w danej dziedzinie usług, handlu lub produkcji poświęcony jest niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W kręgu zainteresowań autorów znalazły się problemy: rolnictwa, energetyki, finansów, ubezpieczeń czy budownictwa. Ze względu na różnorodność poruszanych zagadnień prace autorów zostały pogrupowane tematycznie. Działem gospodarki narodowej, w którym zidentyfikowano najwięcej problemów, okazało się rolnictwo. Stoją przed nim wyzwania związane z budowaniem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym i systemu informacyjnego rachunkowości. W niniejszym zeszycie zaprezentowano istotę produktów rolnych, zasady ich wyceny i ewidencji oraz skutki przyjęcia określonej formy prawnej podmiotów branży ogrodniczej. Zajęto się również podatkowymi aspektami prowadzenia działań w gospodarstwach rolnych na Białorusi. Autorzy opracowań z działu gospodarki finanse zwracają szczególną uwagę na aktualne rozwiązania prawne stosowane w bankach, zarówno w zakresie opodatkowania rezerw celowych, jak i sposobu rozliczania przychodów i kosztów prowadzonej przez nie działalności polegającej na oferowaniu ubezpieczeń, w związku z rozwojem rynku bancassurance. Ukazano wpływ rezerw techniczno-bezpieczeniowych na wynik finansowy i podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym w polskich i białoruskich zakładach ubezpieczeń, stosujących krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości. Zaprezentowano również zakres zmian w rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wiele uwagi poświęcili autorzy zeszytu prezentacji i zakresowi ujawnień w sprawozdaniach finansowych takich szczególnych składników aktywów, jak wartości niematerialne i prawne w przemyśle wydobywczym, paliwowo-energetycznym i branży telekomunikacyjnej. Zgodnie podkreślali, że sposób prezentacji oraz zakres informacji i ich szczegółowość są bardzo zróżnicowane. W kolejnej części prac naukowych autorzy odpowiadają na liczne pytania, w tym na temat użyteczności informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych: przedsiębiorstw świadczących usługi długoterminowe, produkujących olejki do e-papierosów, podejmujących innowacyjne procesy w różnych branżach na Białorusi, firm budowlanych będących w upadłości likwidacyjnej oraz podmiotów sektora finansów publicznych i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej czy zakresu funduszy specjalnych różnych branż. Redaktorzy wyrażają nadzieję, że przedstawione przez autorów rachunkowe i podatkowe problemy podmiotów gospodarczych wynikające z przynależności do działu gospodarki danego kraju, sektora i branży zostały w stopniu wystarczającym rozwiązane, a przedstawione dociekania naukowe przyczynią się do ich unikania. Czytelnikom życzą zajmującej i wzbogacającej wiedzę lektury.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
Book
In basket
Date of change: 27.09.2021
(Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 222)
Bibliografia, netografia na stronach 188-[198].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46505 (1 egz.)
Article
In basket
Date of change: 22.02.2021
Rodzina wspierająca jako forma wsparcia rodziny / Dominika Niesyty. W: Praca Socjalna. 2020, nr 6, s. 35-44. - 2020.
Bibliografia na stronach 43-44.
Article
In basket
Article
In basket
Article
In basket
Date of change: 26.10.2020
Bibliografia, netografia na stronach 16-17.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Date of change: 03.10.2020
Co i dlaczego robią w swojej pracy? : przedstawiciele służb społecznych o wykonywanym zawodzie / Ewa Grudziewska, Marta Mikołajczyk. W: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 2, Przyczynki empiryczne - praktyka społeczna. s. 223-242. - 2018.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach na stronach 241-242.
Article
In basket
Date of change: 04.09.2020
Tytuł nadany przez katalogującego.
Bibliografia na stronie 209.
Zawiera recenzję książki: Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. - Warszawa, 2019.
No cover
Article
In basket
Date of change: 21.02.2020
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 19-21.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
Date of change: 10.01.2020
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 107-110.
Streszczenie w języku angielskim.
Article
In basket
Date of change: 25.07.2019
Praca socjalna w probacji / Marcin Jaros. W: Praca Socjalna. 20108, nr 6, s. 165-179. - 2018.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 179.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again