Form of Work
Artykuły
(22)
Publikacje naukowe
(7)
Książki
(6)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Rudniański Jarosław
(2)
Bożykowski Marek
(1)
Cylkowska-Nowak Mirosława
(1)
Frańczyk Ewelina
(1)
Gmerek Tomasz
(1)
Grodzicki Jacek
(1)
Izdebski Albert
(1)
Jasiński Mikołaj
(1)
Konieczna-Sałamatin Joanna
(1)
Kunasz Marek
(1)
Mikut Małgorzata
(1)
Model
(1)
Polska 2000
(1)
Sarzała Dariusz
(1)
Sawiński Zbigniew
(1)
Styczeń Marek
(1)
Suchodolski Bogdan (1903-1992)
(1)
Szreder Monika
(1)
Sztyber Władysław Bogdan
(1)
Trawińska-Konador Katarzyna
(1)
Wójcik Michał
(1)
Zając Tomasz
(1)
Łukasiewicz Ryszard
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(4)
1980 - 1989
(4)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Wykształcenie
(25)
Polska
(5)
Edukacja
(4)
Jakość życia
(3)
Kształcenie
(3)
"Biała Księga" edukacji i kształcenia
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Polityka oświatowa
(2)
Rynek pracy
(2)
Unia Europejska
(2)
Wychowanie w szkole
(2)
Aktywność zawodowa
(1)
Bezrobocie
(1)
Człowiek
(1)
Dane statystyczne
(1)
Dyplomy
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomika kształcenia
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kobieta
(1)
Kwalifikacje zawodowe
(1)
Młodzież
(1)
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Rodzice
(1)
Rola społeczna
(1)
Samorealizacja
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sprawność fizyczna
(1)
Stereotyp
(1)
Struktura społeczna
(1)
Studenci
(1)
Sukces
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Tranzycja szkoła-praca
(1)
Uniwersytet Warszawski
(1)
Warszawa
(1)
Więźniowie
(1)
Wybór zawodu
(1)
Zadowolenie ze studiów
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(4)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(2)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Dane statystyczne
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Edukacja i pedagogika
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Nauka i badania
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
31 results Filter
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
Czasopismo „Społeczeństwo i Ekonomia” stanowi forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań z zakresu nauk społecznych. Walorem czasopisma jest jego interdyscyplinarny charakter, umożliwiający rozpatrywanie zjawisk społecznych z różnych perspektyw badawczych. Publikujemy przede wszystkim artykuły dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot zainteresowania demografii, ekonomii, filozofii, historii, komunikacji społecznej, polityki społecznej i socjologii. Historia czasopisma „Społeczeństwo i Ekonomia” sięga 1995 roku. Stanowi ono kontynuację wydawanych wcześniej: • w latach 2012-2013 „Nauki Społeczne” • w latach 2009-2011 „Nauki społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” • w latach 1995-2008 „Nauki Humanistyczne” (w serii Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
W niniejszym numerze czasopisma Czytelnik może zapoznać się z artykułami o dosyć szerokim przekroju tematycznym. Dotyczą one zarówno problematyki o charakterze makroekonomicznym, takiej jak bezrobocie czy polityka fiskalna, jak i zagadnień szczegółowych, związanych z poziomem wynagrodzeń, wynalazczością, kapitałem niematerialnym. Pierwszy z tekstów, autorstwa M. Maziarza, zawiera krytyczny przegląd najnowszych badań związanych z kwestią cięć budżetowych i prezentuje wyniki analizy literatury kliometrycznej poświęconej problemowi wysokiego długu publicznego, zjawiska obecnie charakterystycznego dla wielu krajów. W kolejnym opracowaniu, zatytułowanym Stopa bezrobocia – mankamenty pomiaru i próba ich eliminacji, D. Głuszczuk i A. Raszkowski podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, jak można zwiększyć wiarygodność statystyk poziomu zatrudnienia. W tym kontekście wskazują przede wszystkim na trudność ujednolicenia definicji osoby bezrobotnej i pracującej oraz wynikające z tego rozbieżności wartości obliczanych wskaźników. Zagadnieniom związanym z wysokością wynagrodzeń poświęcone zostały trzy kolejne artykuły. K. Natalii skupia się na metodach wyznaczania funkcji wynagrodzeń, a także na sposobach szacowania okresu i stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie. Przedstawia wady i zalety poszczególnych metod i proponuje w tym zakresie rozwiązania jego zdaniem najbardziej efektywne. M. Szczepanik analizuje z kolei wpływ wykształcenia wyższego na wysokość płac w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Podchodzi do tego zagadnienia na poziomie makroekonomicznym, badając korelację liniową pomiędzy zmiennymi. Przedmiotem opracowania A. Wieczorek jest polityka zmiennych składników wynagrodzeń w domach maklerskich. Autorka stawia sobie za cel przybliżenie bieżących regulacji dotyczących sposobów wynagradzania kadry kierowniczej najwyższego szczebla w instytucjach tego typu i bada, w jakim stopniu domy maklerskie w Polsce wdrożyły nowe przepisy. W kolejnym artykule M. Wachowska omawia znaczenie ośrodków akademickich dla poziomu wynalazczości polskich przedsiębiorstw. Stara się wskazać, w jakim zakresie wynalazki opierają się na wiedzy uniwersyteckiej i czy firmy, które korzystają z tego rodzaju wiedzy, stają się bardziej innowacyjne. Autorka stosuje w tym celu metodę tzw. cytowań patentowych. Z kolei Ł. Cywiński i R. Harasym poruszają kwestię inwestycji w kapitał niematerialny w gospodarkach średnio rozwiniętych. Celem ich badania jest pomiar tego rodzaju inwestycji w Polsce i porównanie wyników z rezultatami innych krajów europejskich. J. Ząbkowicz, w przedostatnim opracowaniu niniejszego numeru, stara się zwrócić uwagę na dokonujący się proces przewartościowania hierarchii zadań przypisanych w Unii Europejskiej usługom użyteczności publicznej. W tym kontekście wskazuje również na różnice w podejściach do tej kwestii władz unijnych oraz krajów członkowskich. Podkreślony został także wymiar tego rodzaju usług jako instrumentu inwestowania w zdolności rozwojowe i konkurencyjność Wspólnoty. F. Kapusta z kolei w swoim artykule ukazuje miejsce i rolę zbóż w gospodarce Polski na początku XXI wieku oraz przedstawia wyniki analizy zmian powierzchni upraw zbóż oraz rozmiarów i struktury ich produkcji w latach 1938-2013. Podejmuje również próbę wykonania bilansów zbóż oraz określenia samowystarczalności Polski w tym zakresie, a także dokonuje charakterystyki przemian w przeznaczeniu zbóż i w zakresie interwencji państwa na rynku tego dobra. Ufam, że Czytelnik odnajdzie wśród prezentowanych tekstów takie, które go zainteresują, i w imieniu Komitetu Redakcyjnego życzę inspirującej lektury. Wawrzyniec Michalczyk
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Date of change: 19.05.2022
OD REDAKCJI "Zaczęła się wprawdzie przed 30 laty, ale wiek XXI przynosi jej wyraźną intensyfikację i konkretyzację. Chodzi o debatę na temat znaczenia wiedzy dla gospodarki i życia społecznego. Debata jest tym bardziej potrzebna, że problem nie jest jednoznaczny, a rozmaite perspektywy badawcze i praktyczne, niekiedy bardzo różniące się między sobą, wzbogacają argumentację. Niniejszy zeszyt „Przeglądu Socjologicznego” poświęcamy zagadnieniu „społeczeństwa wiedzy” (knowledge-based society) w zróżnicowanym interdyscyplinarnie i analitycznie ujęciu".(fragment)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wykształcenie w oczach młodzieży / Daria Becker-Pestka // WYCHOWAWCA. - 2008, nr 1, s.12-13.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wykształcenie to towar / Maria Jadczak // NOWE W SZKOLE. - 2003, 10, s.6-13.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Wykształcenie a długość i jakość życia / Monika Szreder // POLITYKA SPOŁECZNA. - 2013, nr 7, s. 1-5.
Streszczenie: Wskazanie silnych statystycznych współzależności między poziomem wykształcenia osób a wybranymi czynnikami charakteryzującymi jakość ich życia.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Uczyć wszystkich, których nauczyć można / Jadwiga Raczkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1996, nr 7, s.(6)-(11). - Warszawa.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Przyszłość edukacji / Czesław Banach // NOWE W SZKOLE. - 2003, 9, s.2-4.
No cover
Article
In basket
Date of change: 22.05.2021
Sprawność fizyczna dzieci a wykształcenie rodziców / Katarzyna Kotarska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2001, 1, s.17-18.
Article
In basket
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Date of change: 06.12.2016
Streszczenie: Prezentacja ISCED - Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Wykształcenia. Propozycja stworzenia klasyfikacji uwzględniającej specyfikę polskiego systemu edukacji - Polska Społeczna Klasyfikacja Wykształcenia (PSKW). Porównanie trafności klasyfikacji międzynarodowej i polskiej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again