Form of Work
E-booki
(11)
IBUK Libra
(11)
Książki
(4)
Status
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Author
zbiorowa Praca
(7)
Barczyk Ryszard (1954- )
(1)
Dittmann Paweł
(1)
Dudek Andrzej
(1)
Dziechciarz Józef
(1)
Dziechniarz Józef
(1)
Gruszczyński Marek
(1)
Hellwig Zdzisław
(1)
Napiórkowski Grzegorz
(1)
Olejnik Alicja
(1)
Olejnik Jakub
(1)
Theil Henri
(1)
Wdowiński Piotr
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(2)
1970 - 1979
(2)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Ekonometria
(4)
Ekonomia
(2)
Ekonomia polityczna
(2)
Banki
(1)
Koniunktura
(1)
Kowalczyk, Zygmunt (1931- )
(1)
Polska
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
Zarys ekonometrii / Praca zbiorowa pod red. Zdzisława Hellwiga. - Wyd. 3 popr. uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1973. - 571,[1] s. : il., tab., wykr., bibliogr. ; 17 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 11438 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe nr 950 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
Algorytmy klucza publicznego w podpisie elektronicznym i ich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37771 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21474 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41609 (1 egz.)
E-book
In basket
Temat: Ekonometria
The 31st Volume of Research Series of Econometrics begins the publication of scientific articles in English. It contains 18 articles. The first three concern applications of methods of multivariate statistical analysis in different areas. The next unit represents articles in which authors present the results of research on education systems both at secondary and higher education. The author of further work presents the use of Bayesian methods to study worker mobility. The texts of Agnes Tłuczak and Martin Pavlik concern the practical aspects of forecasting. The authors of the next four articles present subjects of financial data analysis. Another article gives instructions for building the model optimization of level storage costs. The next paper is devoted to empirical verification of knowledge-oriented models of enterprises. Discrimination in the workplace is the focus of the penultimate article. In the last article the consensus in distributed computer decision support system is described.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ISSN 1899-3192 Ekonometria 28 jest zbiorem artykułów koncentrujących się na tematyce prognozowania i ekonometrii.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
I am delighted to submit the following issue of Wrocław University of Economics Research Papers entitled Econometrics, which consists of 17 papers, the majority previously presented during the 9th Internal Scientific Conference on Forecasting for Company Management. The conference took place between 20-24 September 2010 in Karpacz. The papers published in this series of Econometrics. Forecasting cover very interesting and current considerations about business forecasting matters related to the theory as well as the practice of forecasting, including the following areas: - sales forecasting, - financial forecasting ö both on the financial markets as well as in a company, - social and economic growth forecasting, - development of new technologies forecasting, - application of computer software in forecasting, - methods of forecasts evaluation and its quality improvements.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W 27. numerze Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych zamieszczono 14 artykułów. Marek Walesiak i Andrzej Dudek odnoszą się do ważnego zagadnienia, jakim jest klasyfikacja danych zmierzonych na skali porządkowej. Dwa kolejne artykuły również dotyczą metod klasyfikacji (obiektów symbolicznych i klasyfikacji dynamicznej) ze wskazaniem użyteczności tych metod w praktyce. Marcin Pełka prezentuje możliwości aplikacyjne analizy unfolding. Iwona Bąk, autorka kolejnego artykułu, zaproponowała analizę korespondencji jako metodę wykorzystywaną w badaniach jakości środowiska naturalnego. Andrzej Bąk w swoim artykule proponuje zaś estymację modeli mikroekonometrycznych w programie R. Autorzy dwóch kolejnych opracowań prezentują teoretyczne i aplikacyjne aspekty metod matematycznych i statystycznych. Zagadnienia z zakresu prognozowania wraz z przykładami zastosowań są omówione w pracach Jacka Welca i Martina Pavlíka. Trzy następne artykuły dotyczą problemów związanych z ubezpieczeniami na życie, ze wzrostem gospodarczym i z kryzysem finansowym, a ostatni możliwości podnoszenia kwalifikacji osób pracujących.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W 37 numerze czasopisma „Ekonometria” zamieszczono 9 artykułów. Sześć pierwszych opracowań dotyczy modyfikacji i aplikacji wielowymiarowych metod statystycznych. Pierwszy artykuł prezentuje różne metody analizy danych niemetrycznych. Aneta Rybicka i Marcin Pełka w swojej pracy poruszają problematykę wykorzystania regresji klas ukrytych w analizie danych mikroekonometrycznych. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze procesu kształcenia gimnazjalnego są tematem opracowania Alicji Grześkowiak i Anny Błaczkowskiej. Autorzy kolejnych dwóch artykułów prezentują rezultaty badań nad pomiarem postępów województw w kierunku zrównoważonego rozwoju w zakresie zdrowia publicznego i wdrażania wzorców zrównoważonego transportu. W kolejnej pracy zaprezentowano sposób konstrukcji wskaźników złożonych w testach koniunktury. Ostatni artykuł dotyczy problemu badania indywidualizmu w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej działów przetwórstwa przemysłowego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Prezentowany kolejny numer zeszytu Ekonometria powstał we współpracy z piętnastoma autorami i składa się na niego czternaście artykułów naukowych. Dokonując klasyfikacji przedmiotowej, można zauważyć, że najczęściej reprezentowaną wąską tematyką jest problematyka związana z zagadnieniami sprawiedliwego podziału. W tym nurcie mieszczą się prace Piotra Dniestrzańskiego, Jana Florka, Arkadiusza Maciuka i Andrzeja Misztala. Artykuł Janusza Łyko dotyczy zagadnień grupowego wyboru i tym samym wraz z wcześniej wymienionymi wpisuje się w szerszy krąg tematyczny problemów związanych z wyborem społecznym. Opracowania Marka Biernackiego i Wiktora Ejsmonta dotyczą ważnych zagadnień związanych z analizą jakości usług instytucji użyteczności publicznej. Artykuł Jacka Juzwiszyna przybliża tematykę czasowo-przestrzennych zależności zjawisk ekonomicznych, a szczególnie ich wirowego charakteru rozwoju. Anna Chlebińska i Janusz Łyko próbują odpowiedzieć na trudne pytanie o właściwą konstrukcję wskaźników pomiaru inflacji. W tym wypadku kładą nacisk na problem aktualizacji systemu wag. Katarzyna i Walenty Ostasiewiczowie zwracają uwagę czytelnika na znaczenie pojęcia „prawdopodobieństwo”, a Anna Nikodem-Słowikowska na problem ryzyka w działalności ubezpieczeniowej. Prace pozostałych autorów także mieszczą się w szerokim obszarze zastosowań metod statystycznych. Piotr Szczepanik zajmuje się w tym kontekście płynnością finansową przedsiębiorstw, Paweł Siarka problemami związanymi z liniową funkcją dyskryminacyjną, a Andrzej Wilkowski porusza zagadnienie wielośredniej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W 40 numerze czasopisma "Ekonometria" zamieszczono jedenaście artykułów. Trzy pierwsze opisują wyniki badań prowadzonych nad stanem szkolnictwa wyższego w Polsce i w krajach europejskich. W wymienionych opracowaniach wykorzystano metody analizy statystycznej. Kolejne artykuły dotyczą badań społeczno-ekonomicznych w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w ramach włączenia społecznego, migracji wewnętrznych oraz problemów bezrobocia. Artykuł A. Zięby prezentuje możliwości wykorzystania metod prognostycznych do analizy siły stresorów i zarządzania stresem. M. Pełka opisuje podejście wielomodelowe analizy danych symbolicznych w ocenie pozycji produktu na rynku. Kolejne trzy artykuły dotyczą teoretycznych aspektów wybranych metod ekonometrycznych i statystycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W skład kolejnego, trzydziestego szóstego numeru czasopisma Ekonometria wchodzi pięć artykułów. Artykuł Anny Zięby dotyczy zastosowania dwuparametrowego modelu logistycznego do analizy stresorów społecznych. W kolejnym artykule Roman Szostek przedstawia własne propozycje modyfikacji metody Holta. Wiktor Ejsmont podejmuje próbę porównania efektywności nauczania w szkole średniej w zależności od różnego typu liczenia edukacyjnej wartości dodanej. Celem artykułu Marcina Łupińskiego jest prezentacja spektralnej wersji oscylatora MACD zbudowanego z wykorzystaniem analizy spektralnej oraz metod filtracji szeregów czasowych traktowanych jako realizacje procesów stochastycznych. Ostatni artykuł, autorstwa Karoliny Bartos, prezentuje sieć SOM jako przykład sieci samoorganizującej się.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników książkę, w której przedstawiono nowoczesne spojrzenie na proces dydaktyczny. Bardzo ważnym jego elementem jest prowadzenie badań naukowych – podstawowych i w zakresie aplikacji. Równie istotne staje się umiejętne reagowanie uczelni wyższych na potrzeby gospodarki w zakresie dopasowania wykształcenia do wymagań rynku pracy i budowania kapitału ludzkiego. Cel ten pozwoli osiągnąć nawiązanie ścisłej współpracy z biznesem dotyczącej wspólnego opracowania programów studiów na kierunkach ekonomicznych. Uczelnie mają przygotowywać do rozwiązywania rzeczywistych problemów, ale nie może się to odbywać kosztem walorów i standardów edukacji akademickiej. Realizacja wymienionych celów powinna doprowadzić do rozwoju nowoczesnych relacji z otoczeniem uczelni wyższych oraz ich wzajemnej współpracy. Książka z pewnością zainteresuje nauczycieli akademickich i menadżerów wyższego szczebla w przedsiębiorstwach, może też stanowić pomoc dydaktyczną dla doktorantów na studiach ekonomicznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W monografii zostały zaprezentowane najnowsze i w dużej mierze autorskie osiągnięcia z zakresu teorii asymptotycznych stochastycznych modeli ekonometrii przestrzennej. Rezultaty pracy naukowej autorów zostały poprzedzone przeglądem klasycznych, choć przedstawionych w nowoczesnym ujęciu, zagadnień ekonometrii przestrzennej. Ważnym elementem omawianej teorii jest nowe Centralne Twierdzenie Graniczne dla form liniowo-kwadratowych .Pozwala ono na przeprowadzanie formalnych dowodów własności granicznych statystyk testowych autokorelacji przestrzennej oraz estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych z zależnościami przestrzennymi. * W polskiej literaturze przedmiotu, która jest zdominowana przez publikacje o charakterze praktycznym lub metodologicznym, tematyka własności granicznych statystyk procesów przestrzennych w kontekście asymptotyki macierzy wag była dotąd, generalnie rzecz biorąc, pomijana. Można zatem oczekiwać, że naukowcy badający teoretyczne podstawy ekonometrii wyrażą zainteresowanie tą pozycją naukową. Mimo stosunkowo dużego stopnia zaawansowania merytorycznego przedstawianego materiału, książka napisana jest w sposób przystępny. Zaczynając od pierwszego rozdziału, w którym autorzy wprowadzają podstawowe pojęcia, i dalej konsekwentnie przez części następne, o rosnącym stopniu skomplikowania aparatu matematycznego, autorzy starannie tłumaczą kolejne elementy przeprowadzanego rozumowania. Proponowaną monografię czyta się z dużym zaciekawieniem. Oceniam ją bardzo dobrze i uważam, że znajdzie ona zasłużone uznanie społeczności akademickiej. Dr hab. Jan Hauke, prof. UAM
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czterdziesty dziewiąty numer czasopisma „Ekonometria” zawiera osiem artykułów. Pierwszy z nich, autorstwa Mariusza Łapczyńskiego i Jerzego Surmy, opisuje wyko-rzystanie modeli data mining w rozwiązywaniu problemu niezrównoważonych klas. Justyna Brzezińska i Grzegorz Maciejewski w swoim artykule zwracają uwagę na możliwości wykorzystania danych wielowymiarowych w badaniach nad ryzykiem postrzeganym przez konsumentów. Następny artykuł, autorstwa Anny Król, doty¬czy badania przydatności metod hedonicznych do analizy cen różnych grup dóbr trwałego użytku. Model regresji przestrzennej rozwoju sieci handlowych w Polsce opisuje Zofia Bednarowska. Elżbieta Sojka prezentuje możliwości wykorzystania metod adaptacyjnych do prognozowania zmiennych demograficznych. Anna Skór¬ska przedstawia zmiany zachodzących w sferze KIBS w Polsce, z uwzględnieniem zatrudnienia i jego prognoz. Martin Pavlík, Grzegorz Michalski i Martin Lukáčik przedstawiają założenia i wyniki wykorzystania autorskiego oprogramowania do tworzenia portfeli inwestycyjnych. Ostatni artykuł, autorstwa Jolanty Kowal i Ali¬cji Keplinger, dotyczy modelu etycznych kompetencji i aspektów rozwoju kapitału ludzkiego w systemach informatycznych, szczególnie na polskim rynku pracy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again