Form of Work
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Fiedor Bogusław
(1)
Forycki Remigiusz
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Molisak Alina
(1)
Sosnowska Danuta
(1)
Wierzejska Jagoda
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(6)
Country
Poland
(7)
Language
English
(4)
Polish
(3)
7 results Filter
E-book
In basket
In this volume of the journal “Economics of the 21st Century” we present six scientific papers, which take under consideration macroeconomic problems observed in the global economy. In the first three articles researchers concentrate on economic matters analysed from the perspective of the European Union. In a paper devoted to the competitiveness of Central and Eastern Europe M. Myszkowska studies the ten economies forming this region, trying to determine – through the prism of an adequate set of competitiveness’ factors – what decides about productivity and prosperity in these countries. In his article G. Shkabarin conducts an analysis of foreign direct investments’ spillovers in transitive economies on the example of the Baltic countries. He examines the effects for the productivity at various levels and attempts to determine the existence, sign and magnitude of different types of spillovers. In turn, A. Skórska searches for an answer to the question what the scale, dynamism and disparities of employment and underemployment in the European Union are. She also speculates what the chances are to achieve employment objectives in the context of strategy “Europe 2020”. The focus of J. Kundera is the economic crisis in Greece. The author attempts to identify its causes and deliberates what changes Greece must implement in its economic policy and what institutional reforms should be carried out in the European Union to overcome the present crisis and prevent their occurrence in the future. The presented volume is concluded with two scientific texts, the authors of which analyse chosen macroeconomic issues on the example of Poland. The article of A. Ablov examines the firm-level and regional determinants of inward foreign direct investments into Polish enterprises in the framework of sectoral analysis. He aims to find out which of these determinants influence investments attraction more and how their effects vary depending on the segment of the economy. In turn, A. Kuźmińska--Haberla and M. Haberla investigate the most vital challenges of medical tourism. Their article presents major determinants of development of such a phenomenon in Poland, the most important benefits offered by rapid growth of this field of economy and concerns about medical tourists. The papers included in this very publication bring new insights into selected macroeconomic problems in the modern global economy. We hope that a Reader interested in these subjects will find here the incentives for further research and scientific inquiry. Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Dans les cadres du programme général du réseau scientifique Cultures européennes – identité européenne l'Université de Varsovie s'est proposée d'organiser un congres au sujet de "L'Europe et ses intellectuelles". Le theme de la manifestation reconnaît l'importance de la contribution du patrimoine culturel a l'identité de l'Europe. Ainsi, au centre du débat se trouve une vision culturelle/politique de l'Europe, élaborée par ses élites intellectuelles, envisagée sous des angles variés et au fil des siecles, a partir du Moyen Âge jusqu'aux temps modernes. Dla uświetnienia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego działający na Wydziale Neofilologii zespół badawczy zorganizował, na przełomie maja i czerwca 2016 roku, międzynarodową konferencję pt. Europa i jej intelektualiści. Spotkanie zostało zaplanowane w ramach międzynarodowego programu Kultura Europejska – Tożsamość Europejska, którego Uniwersytet Warszawski jest jednym z realizatorów we współpracy m.in. z: Universtité de la Sorbonne-Paris IV, Universität Bonn, Universita de Firenze, University of St Andrews, Université de Fribourg, Iniversita degli Studi Firenze, Universidad de Salamanca, Bułgarska Akademia Nauk, Université de Toulouse Le Mirail. Celem tego przedsięwzięcia było ukazanie w jakiej mierze idea Europy była i jest kształtowana przez elity intelektualne, a także uwydatnienie roli jaką w tym procesie odegrały ważne instytucje takie jak: uniwersytety, biblioteki, muzea, archiwa, wydawnictwa i inne ośrodki życia umysłowego. Tak pomyślana rama tematyczna umożliwiła podjęcie w wystąpieniach i dyskusji bardziej szczegółowych zagadnień: Panel I – „Zaangażowanie na rzecz Europy i jej kształtu, Panel II – „Europa w perspektywie komparatystycznej”, Panel III – „Wybitne osobistości intelektualnej Europy”, Panel IV – „Europejskie wcielenia”. Na zaproszenie JMR Marcina Pałysa na naszą konferencję przejechali Rektorzy Uniwersytetu Paris-Sorbonne oraz Uniwersytetu w Bonn. Teksty wystąpień 23 badaczy zostały opracowane i wydane w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego w zbiorowym tomie pokongresowym w formie papierowej i elektronicznej. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). To celebrate the 200th anniversary of the foundation of the University of Warsaw, a research group from the Faculty of Modern Languages organized at the end of May and the beginning of June 2016 an international conference entitled “Europe and its Intellectuals”. The event was planned as part of the international programme “European Culture – European Identity” which is co-organized by the University of Warsaw with, among others: Universtité de la Sorbonne-Paris IV, Universität Bonn, Universita de Firenze, University of St Andrews, Université de Fribourg, Universita degli Studi Firenze, Universidad de Salamanca, Bulgarian Academy of Sciences, Université de Toulouse Le Mirail. The aim of the project was to show to what extent the idea of Europe was and is being shaped by the intellectual elites, and to emphasise the role played in this process by important institutions such as universities, libraries, museums, archives, publishing houses, and other centres of intellectual life. Such a framework allowed the participants to reflect in their presentations and discussions on more detailed issues: Panel I – “Engagement in the interest of Europe and its shape”, Panel II – “Europe in comparative perspective”, Panel III – “Remarkable individuals of the intellectual Europe”, Panel IV – “European incarnations”. At the invitation of the rector of the University of Warsaw, Marcin Pałys, the conference was attended by the rectors of the Paris-Sorbonne University and the University of Bonn. The papers of twenty-three scholars have been edited and published by the University of Warsaw Press in a volume of conference proceedings in printed and electronic versions.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Numer rozpoczyna się od teoretycznych rozważań na temat ewolucji niemieckich koncepcji współpracy wojskowej w Europie. W dalszej części zawiera artykuły poświęcone m.in.: bezpieczeństwu energetycznemu w Europie, współczesnej migracji i sytuacji ludnościowej w Polsce oraz kwestii alternatywy dla członkostwa Bośni i Hercegowiny w Unii Europejskiej. Teksty w języku angielskim.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
First part of the issue investigates the various presentations of space and its entanglement with ideology. The authors of the articles focus on the cultural representations of space, how they influence social emotions, and how they create and affect social imaginaria and national identifications. An international researchers discuss the directions of changes and the character of processes that mostly occur in Central, Eastern, and South-Eastern Europe in the twentieth and twenty-first century and address symbolic disputes over space or antagonized forms of space representation associated with old and new national conflicts. Pierwsza część rocznika poświęcona jest badaniom różnych konstruktów przestrzeni i ich uwikłania w ideologię. Autorzy poszczególnych artykułów koncentrują się przede wszystkim na kulturowych reprezentacjach przestrzeni, na tym, jak wpływają one na emocje społeczne, jak tworzą i wpływają na społeczne wyobrażenia i narodowe identyfikacje. Międzynarodowe grono badaczy omawia kierunki zmian i charakter procesów występujących w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w XX i XXI wieku, a także odnosi się do symbolicznych sporów o przestrzeń lub sprzecznych wyobrażeń o niej wynikających z dawnych i nowych konfliktów narodowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Contents [W numerze]: Olga Mrinska, Maciej Smętkowski: Foreword [Słowo wstępne], s. 5–8; Les Dolega, Dorota Celińska-Janowicz: Retail resilience: A theoretical framework for understanding town centre dynamics [Rezyliencja handlowa: ramy teoretyczne dla zrozumienia przekształceń centrum miasta], doi: 10.7366/1509499526001, s. 8–31; Maciej Smętkowski: The impact of the economic crisis on the metropolisation process in the capital cities of the CEE countries [Wpływ kryzysu gospodarczego na proces metropolizacji w miastach stołecznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej], doi: 10.7366/1509499526002, s. 32–52; Zoltán Gál: Development of international financial centres in Central and Eastern Europe during transition period and crisis. The case of Budapest [Rozwój międzynarodowych centrów finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji i kryzysu. Przykład Budapesztu], doi: 10.7366/1509499526003, s. 53–80; Donatas Burneika, Ruta Ubareviciene: The economic crisis and development of Vilnius urban region – spatial aspects [Kryzys gospodarczy a rozwój regionu miejskiego Wilna – aspekty przestrzenne], doi: 10.7366/1509499526004, s. 81–96; Olga Mrinska: Governance responses to the economic crisis. The case of Kyiv [Zarządzanie w okresie kryzysu gospodarczego. Przykład Kijowa], doi: 10.7366/1509499526005, s. 97–113; Liga Baltina: The need for a place-based approach in boosting development:The case of Riga [Wykorzystanie koncepcji polityki ukierunkowanej terytorialnie w celu pobudzenia rozwoju. Przykład Rygi], doi: 10.7366/1509499526006, s. 114–129; REPORT – RSA Research Network ‘The impact of global economic crisis on capital cities’, s. 130–137. Zeszyt wydany w języku angielskim [English version only].
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejszy numer „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce starości i starzejącej się populacji. Prognozy demograficzne dotyczące wzrostu liczebnego ludzi starszych wymuszają podejmowanie decyzji politycznych i administracyjnych przekładających się na projekty „zagospodarowania starości”, jako zjawiska nieuchronnego wymagającego namysłu wielu dyscyplin i wsparcia różnych instytucji. Można zauważyć, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeszliśmy, w ramach socjologii starzenia się (sociology of ageing) i gerontologii społecznej od paradygmatu „straszenia starością” i wycofywania się osób starszych z pełnienia różnych ról społecznych do paradygmatu „waloryzowania starości” poprzez promocję aktywnego, dobrej jakości, życia uwarunkowanego stanem zdrowia. Zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym dąży się do pokazania, że starzy ludzie mają swoje miejsce w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie. Seniorzy stanowią ważną część życia społecznego i kulturalnego, a zaspokajanie specyficznych potrzeb ludzi starszych może stanowić impuls dla rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Warto przypomnieć, że w 2012 r. obchodziliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Europen Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012), którego celem było stworzenie lepszych możliwości do aktywnego starzenia się poprzez promowanie działań w obszarze: zatrudnienie, uczestnictwo w społeczeństwie, niezależne życie. Kluczowe dla różnych projektów badawczych oraz działań z zakresu polityki społecznej było wskazanie determinantów biologicznych, społecznych, ekonomicznych implikujących aktywność i zachowania prozdrowotne. Artykuły przedstawione w tomie podejmują wybiórczo różne zagadnienia związane ze starością i starzejącym się społeczeństwem. Prezentują zainteresowania własne badaczy, mające źródła w socjologicznej refleksji nad starzeniem się jednostek i populacji. Przyjęta perspektywa pokazuje, że proces starzenia się biologicznego, psychicznego, społecznego i ekonomicznego jest zindywidualizowany, zależy od wielu czynników. Seniorzy stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku, samodzielności, sprawności funkcjonalnej, dlatego wymagają zróżnicowanego wsparcia instytucjonalnego i solidarności międzypokoleniowej. Zauważalna zmiana w myśleniu o starszym pokoleniu polega zwłaszcza na konieczności włączenia ich w proces aktywnego starzenia się, podtrzymania i rozwijania sprawności funkcjonalnej oraz zmianie społecznego postrzegania starości. Wraz ze wzrostem populacji ludzi starszych dynamicznie rozwija się gerontologia traktowana jako nauka badająca procesy starzenia się i starości w różnych wymiarach, a zwłaszcza biologiczno-medycznym, demograficzno-ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Konstytuują się także nowe obszary badawcze i subdyscypliny gerontologiczne, jak np. gerontotechnologia, psychogerontologia, bioetyka gerontologiczna. Przekłada się to na różne interdyscyplinarne projekty badawcze oraz działania praktyczne zmierzające do aktywizacji środowiska ludzi starszych oraz tworzenia spójnej polityki społecznej. Tematyka artykułów niniejszego tomu nawiązuje do trzech istotnych problemów związanych ze starością i starzejącym się społeczeństwem: –– zabezpieczenie społeczne i aktywna polityka społeczna wobec potrzeb seniorów: dostęp do zasobów instytucjonalnych, sytuacja życiowa człowieka starszego i odpowiedzialność rodziny; –– problemy zdrowia i choroby wieku starszego: dostęp do publicznych i komercyjnych usług medycznych, medykalizacja starości, racjonowanie wiekowe usług zdrowotnych, dyskryminacja w systemie opieki medycznej; –– procesy demograficzne i ich skutki społeczno-gospodarcze: starzenie się populacji, osoby bardzo stare i ich potrzeby. Oprócz tekstów badaczy polskich w tomie przedstawiono dwa artykuły w języku angielskim, które można potraktować jako przykłady analizy procesów demograficznych oraz dostępności do usług zdrowotnych, prowadzonych z różnych perspektyw praktycznych. Prof. David Brown przedstawia sytuację demograficzną w Polsce na tle proc (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Pole zainteresowań naukowych pisma stanowią teoretyczne i historyczne zagadnienia sztuk plastycznych, multimediów, filmu, dramatu i muzyki. Kolejne tomy mają charakter zbiorowych prac monograficznych. Podejmowane są w nich zagadnienia istotne z punktu widzenia współczesnej sztuki w powiązaniu aktualnymi zagadnieniami rozważanymi na gruncie nauk humanistycznych (np. globalizacją, posthumanizmem, cyberkulturą, zagadnieniami nowej wspólnoty itp.). Pismo jest rocznikiem. Publikuje teksty autorów polskich z większości ośrodków naukowych. Dążymy do uwzględniania prac młodych badaczy. Zamieszczanych jest też wiele artykułów autorów zagranicznych, np. z Anglii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Słowenii, Ukrainy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again