Form of Work
E-booki
(22)
IBUK Libra
(22)
Publikacje naukowe
(10)
Artykuły
(9)
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
zbiorowa Praca
(10)
Senejko Alicja (1954- )
(3)
Skalik Jan
(2)
Bartoszewski Jakub
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Bogudał-Borkowska Joanna (1982- )
(1)
Brzeźniak Marta
(1)
Czapiga Alina (1954- )
(1)
Elsner Joanna
(1)
Fiedor Bogusław
(1)
Gmurzyńska Ewa
(1)
Jankowska-Kłapkowska Anna (1925-2004)
(1)
Juczyński Zygfryd
(1)
Komraus Piotr
(1)
Krawiec Natalia
(1)
Kucharski Leszek (ekonomia)
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz (1947- )
(1)
Malaczewski Maciej
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Nowicka Ewelina (psychologia)
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Pajestka Józef
(1)
Radziwiłłowicz Wioletta
(1)
Rodrik Dani
(1)
Roszak Dominika
(1)
Skowrońska Agnieszka
(1)
Stankiewicz Katarzyna (1979- )
(1)
Szymański Sebastian
(1)
Szymczak Anna (psychologia)
(1)
Weber Karolina
(1)
Witkowski Jarosław
(1)
Woynarowska Barbara (1940- )
(1)
Wydawnictwo Krytyki Politycznej
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Żurko Magdalena
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(26)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(34)
English
(1)
Subject
Potraumatyczny wzrost
(8)
Trauma
(5)
Wzrost gospodarczy
(5)
Mechanizmy obronne (psychologia)
(2)
Psychoprofilaktyka
(2)
Stres pourazowy
(2)
Alkoholicy
(1)
Alkoholizm
(1)
Anonimowi alkoholicy (AA)
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Ekonomia
(1)
Globalizacja
(1)
Kryzys psychiczny
(1)
Nadzieja podstawowa
(1)
Odporność psychiczna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Poczucie straty
(1)
Polska
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przemysł
(1)
Psychoterapia
(1)
Płeć
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Religia
(1)
Rezyliencja
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek pracy
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wzrost człowieka
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Zespół Turnera
(1)
Śmierć dziecka
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(3)
1945-1989
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(7)
Artykuł problemowy
(5)
Praca zbiorowa
(2)
Raport z badań
(2)
Artykuł przeglądowy
(1)
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(1)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Dane statystyczne
(1)
Domain
Psychologia
(7)
Edukacja i pedagogika
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 42756 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia Traumy)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia przy pracach i na stronach 217-245.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46428 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41804 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia Traumy)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografie, netografie przy pracach i na stronach 217-253.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46426 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 23259 (1 egz.)
Article
In basket
Geneza i ewolucja pojęcia przedsiębiorczości / Piotr Komraus. W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych : obszary : przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa, kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w edukacji, doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania kompetencji przedsiębiorczych. s. 36-48. - 2020.
Bibliografia, netografia na stronach 46-48.
Streszczenie w języku angielskim.
No cover
Article
In basket
E-book
In basket
Pierwszą część artykułów niniejszej publikacji poświęcono wyjaśnieniu złożonych mechanizmów wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, strategicznych następstw tych zjawisk oraz identyfikacji barier rozwojowych. Kolejna grupa opracowań dotyczy kluczowej roli w przełamywaniu barier wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, jaką odgrywają czynniki o charakterze psychospołecznym i kulturowym. Przedstawiono sposób ich wykorzystania i znaczenie dla osiągania sukcesu rozwojowego organizacji gospodarczych. Główną postacią w systemie zmian rozwijającego się przedsiębiorstwa jest kierownik. Stąd też w kolejnych artykułach ujawniono wpływ kierowników na wzrost i rozwój przedsiębiorstw. Niektórzy autorzy w swych opracowaniach zawartych w niniejszej publikacji możliwości wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw upatrują w wykorzystaniu specyficznych form organizacji działań przedsiębiorczych. Doświadczenia praktyki zarządzania są nie tylko formą weryfikacji modelowych rozwiązań dotyczących przełamywania barier wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, ale mogą być źródłem bodźców zachęcających do zmian. Tę problematykę poruszono w ostatniej grupie artykułów. Pomimo silnej presji na wzrost i rozwój oraz występowania wielu możliwości przełamywania barier rozwojowych przedsiębiorstw nie wszystkim podmiotom gospodarczym udaje się osiągnąć oczekiwany w tym zakresie sukces. Stąd też treści zawarte w tej publikacji mogą być zachętą dla praktyków zarządzania do poszukiwania nowych możliwości eliminacji barier skutecznej realizacji strategii rozwojowych przedsiębiorstw, a dla teoretyków inspiracją do nowych przemyśleń i twórczych poszukiwań.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Głównym przedmiotem badań jest wpływ, jak i wielkość zasobów naturalnych oraz ich zużywanie mieć będzie na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego oraz o rolę, jaką w tym wpływie odgrywać będzie postęp techniczny, zarówno egzogeniczny, jak i endogeniczny. Praca ma charakter teoretyczny. Monografia adresowana jest do specjalistów z zakresu modelowania długookresowego wzrostu gospodarczego oraz studentów starszych lat ekonomicznych studiów ilościowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejsza publikacja prezentuje opracowania koncepcyjne oraz wyniki badań empirycznych poświęcone problematyce rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich związana jest z problematyką strategicznych uwarunkowań procesów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, jak również z modelami i działaniami zarządzających realizowanymi na poziomie strategicznym. Druga natomiast odnosi się do koncepcji i problemów dotyczących operacyjnej realizacji działań zarządczych sprzyjających przełamywaniu problemów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę, iż współcześni menedżerowie dysponują wieloma różnorodnymi metodami i koncepcjami zarządzania, które mogą wspierać pokonywanie barier rozwoju i wzrostu. Dotyczą one zarówno strukturalnych możliwości organizacji przedsiębiorstw, stosowania ogólnych i specjalizowanych funkcjonalnie metod zarządzania, jak i modeli dojrzałości organizacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Czasopismo naukowe Mathematical Economics prezentuje wyniki badań naukowym prowadzony przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i innych renomowanych ośrodków naukowych w kraju i za granicą
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Praca przedstawia wybrane współczesne metody wizualizacji i analizy kształtu komórek roślinnych na przykładzie komórek epidermy i kierowana jest do szerokiego grona studentów zainteresowanych biologią rozwoju roślin. Pierwsza część pracy przybliża różnorodność kształtów komórek właściwych epidermy liścia. W części tej opisano szereg metod umożliwiających obserwację i badanie struktury na poziomie komórkowym i subkomórkowym. W drugiej części pracy przedstawiono w jaki sposób można wykorzystać mikroskop fluorescencyjny, skanujący laserowy mikroskop konfokalny oraz skaningowy mikroskop elektronowy wraz z programami do obróbki danych cyfrowych, jako narzędzia do wizualizacji i ilościowej analizy kształtu oraz obliczenia szybkości wzrostu komórek epidermy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Polityka wypłat dywidendy od lat pozostaje przedmiotem badań naukowych prowadzonych na szeroką skalę. Jednakże kwestia wpływu dokonywania wypłaty przez spółkę na zmienność stóp zwrotu z akcji pozostaje wciąż nierozwiązana. Celem artykułu jest zbadanie, czy polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wpływa na zmienność stóp zwrotu akcji. Próba badawcza dotyczy 60 przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksów WIG20 oraz mWIG40. Wykorzystując 12 modeli regresji liniowej, udowodniono, że wypłata dywidend powoduje obniżenie zmienności stóp zwrotu spółki. Z drugiej jednak strony nie stwierdzono występowania statystycznie istotnego związku między wielkością stopy dywidendy a ryzykiem. Nie znaleziono zatem argumentów przemawiających za słusznością tezy, że wzrost korzyści z posiadania akcji otrzymywanych na bieżąco przez inwestora w stosunku do całkowitej wartości akcji powoduje ograniczenie zmienności stóp zwrotu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again