Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Bieleń Stanisław
(1)
Nowakowska-Małusecka Joanna
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(2)
Language
English
(1)
Polish
(1)
2 results Filter
E-book
In basket
The author pinpoints the relations between geopolitics and globalisation from the angle of the post-Cold War politically turbulent order. Against this background of a clash between two opposing tendencies – revisionism and defence of the status quo – the author determines the dynamics of the deconcentration of forces in the international system, which is increasingly polycentric and less and less monocentric. He devotes much attention to the identity crisis of the West (from the crisis of US leadership to the depreciation of NATO). He characterizes Russia, with its aspirations to rebuild its superpower status and its imperial mission, as the main geopolitical opponent of the West. Pointing to the contemporary discourse on Russia and the risk of escalating a new confrontation reminiscent of the Cold War era, he critically assesses the consequences of Poland's international policy. Perhaps the biggest virtue that jumps out from the pages of the book under review is the author’s intellectual independence and scrupulousness, which pay heed to no fashion or environmental conformism. The social sciences today, unfortunately, are not free of these, nor of ideological and political commitments that may certainly enhance individual academic careers, but objectively harm science, whatever the political system; above all, they violate the academic imperative of impartiality in the pursuit of knowledge. In this respect, Bieleń’s book can serve as a model to be emulated by younger generations of researchers, whom it will encourage to take the high road of individual sovereignty, avoiding compromises with the truth that could lead them to put undue, ill-directed emphasis on their own career success and rapid advancement as measured by quantitative administrative methods. (From a publisher’s review by Jarosław Dobrzański) Professor Bieleń’s work, in comparison with those of many other Polish authors, has the merit of approaching the subject investigated from a broad perspective that is untainted – as often happens – with polonocentrism, which is frequently combined with a very subjective view of history that limits an author’s ability to refrain from overly partial analyses. The method employed in this work is helpful in making sense of the interests of particular states, and of the pleasant or unpleasant realities functioning within every state, especially powerful states – including those allied with Poland - that never put the interests of their allies ahead of their own (...). From the perspective of foreign researchers who are rather unfamiliar with the realities of Poland, Professor Bieleń’s work can be helpful in understanding today’s Poland as it actually functions, but is not too subjective for readers to accept the description provided of situations that often discourage many researchers from the realities of Poland. This also applies more broadly, to the educated foreign public, especially in the countries of the West and in Russia; in both cases, Poles are often suspected of being partial and of taking a subjective view of the reality around them. (From a publisher’s review by Bruno Drwęski) ****** Turbulencje epoki pozimnowojennej Autor diagnozuje relacje między geopolityką i globalizacją przez pryzmat zakłóceń (turbulencji) ładu pozimnowojennego. Na tle dwóch przeciwstawnych tendencji – rewizjonizmu i obrony status quo – omawia dynamikę dekoncentracji sił w systemie międzynarodowym, który jest coraz bardziej policentryczny (poligonia), a coraz mniej monocentryczny (hegemonia). Wiele uwagi poświęca kryzysowi tożsamości Zachodu (od kryzysu przywództwa USA, po deprecjację NATO). Jako głównego geopolitycznego oponenta Zachodu najszerzej charakteryzuje Rosję, jej dążenia do odbudowy statusu mocarstwa oraz misyjność imperialną. Opisując współczesny dyskurs wokół Rosji i ryzyko eskalacji nowej konfrontacji, przypominającej czasy zimnej wojny, krytycznie ocenia konsekwencje prowadzonej przez Polskę polityki międzynarodowej. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca d (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Kolejny numer czasopisma Silesian Journal of Legal Studies stanowi kontynuację dyskursu prawniczego prowadzonego przez Autorów z całego świata. Numer 10 periodyku będąc doskonałą platformą wymiany myśli, poglądów oraz opinii środowisk akademickich, poświęcony jest rozważaniom z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka, prawa pracy oraz prawa Unii Europejskiej. Wśród artykułów znalazły się w głównej mierze opracowania poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom ochrony praw człowieka, dla których punktem wyjścia są refleksje podkreślające znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz roli Trybunału Sprawiedliwości w wyznaczaniu powszechnie obowiązujących standardów ochrony praw człowieka. W dalszej części, przedmiot rozważań stanowią wybrane zagadnienia dotyczące dyskryminacji rasowej oraz etnicznej Romów w sektorze zatrudnienia, a także międzynarodowej ochrony praw dzieci, w tym udzielanej im pomocy humanitarnej, w sytuacji zagrożenia konfliktami zbrojnymi. Należy także zwrócić uwagę na artykuł dotyczący analizy ukraińskiego prawa pracy z punktu widzenia obowiązujących norm międzynarodowych. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again