Form of Work
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Książki
(2)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Polska Biuro Rzecznika Praw Dziecka
(2)
Latuszek Natalia
(1)
Nowakowska-Małusecka Joanna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(4)
English
(1)
Subject
2001
(2)
Dziecko
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Konwencja o Prawach Dziecka (1989)
(1)
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure
(1)
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44416 (1 egz.)
E-book
In basket
W monografii postawiono problem badawczy: w jaki sposób działalność convention bureau wpływa na konkurencyjność miasta. Przyjęto, że convention bureau wpływa na konkurencyjność miasta, oddziałując na kształtowanie się kosztów transakcyjnych na rynku spotkań, a tym samym na wykorzystanie lokalnych zasobów. Z kolei celem pracy była identyfikacja zakresów działalności convention bureau w największym stopniu przyczyniających się do ograniczania kosztów transakcyjnych w branży spotkań. Wieloetapowe badanie empiryczne dotyczyło ról oraz zadań zagranicznych i polskich convention bureaux. W pierwszej kolejności odwołano się do zagadnienia konkurencyjności miast, różnorodności zasobów niezbędnych do jej kształtowania, a także znaczenia instytucji i kosztów transakcyjnych w tym procesie. W następnych dwóch rozdziałach scharakteryzowano branżę spotkań oraz jej strukturę przedmiotową i podmiotową. W czwartym rozdziale skoncentrowano się na convention bureau – genezie tego podmiotu, jego definicjach, a także podstawowych zakresach działalności. Piąty rozdział stanowi podsumowanie metod badawczych zastosowanych podczas badań. W kolejnych dwóch rozdziałach zaprezentowano wyniki empirycznej weryfikacji założeń teoretycznych. Wreszcie zebrano wnioski wynikające ze studiów literaturowych i analiz empirycznych oraz przedstawiono rekomendacje praktyczne. Stwierdzono, że convention bureau może oddziaływać na konkurencyjność miasta na wiele sposobów – przede wszystkim jednak odgrywając rolę agenta, ponieważ w tym przypadku powinno w największym stopniu ograniczać koszty transakcyjne powstające w relacjach między organizatorem spotkania, lokalną branżą spotkań i samorządem. Równocześnie wpływa na wykorzystanie miejscowych zasobów oraz wzmacnia potencjał miasta w bezpośredniej rywalizacji na arenie międzynarodowej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Kolejny numer czasopisma Silesian Journal of Legal Studies stanowi kontynuację dyskursu prawniczego prowadzonego przez Autorów z całego świata. Numer 10 periodyku będąc doskonałą platformą wymiany myśli, poglądów oraz opinii środowisk akademickich, poświęcony jest rozważaniom z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka, prawa pracy oraz prawa Unii Europejskiej. Wśród artykułów znalazły się w głównej mierze opracowania poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom ochrony praw człowieka, dla których punktem wyjścia są refleksje podkreślające znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz roli Trybunału Sprawiedliwości w wyznaczaniu powszechnie obowiązujących standardów ochrony praw człowieka. W dalszej części, przedmiot rozważań stanowią wybrane zagadnienia dotyczące dyskryminacji rasowej oraz etnicznej Romów w sektorze zatrudnienia, a także międzynarodowej ochrony praw dzieci, w tym udzielanej im pomocy humanitarnej, w sytuacji zagrożenia konfliktami zbrojnymi. Należy także zwrócić uwagę na artykuł dotyczący analizy ukraińskiego prawa pracy z punktu widzenia obowiązujących norm międzynarodowych. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W pierwszym okresie na łamach „Prac Polonistycznych” ukazywały się zarówno prace literaturoznawcze, jak językoznawcze; zarówno rozprawy naukowe, jak materiały dydaktyczne i sprawozdawczo-kronikarskie. Pismo miało wówczas – zgodnie z założeniami redakcji – charakter w znacznej mierze lokalny – prezentowało dorobek łódzkiego środowiska polonistycznego i neofilologicznego. Po wojnie, nie przestając pełnić funkcji forum środowiska macierzystego, zyskiwało z każdym wydanym tomem coraz większy zasięg oddziaływania i coraz mocniejszą pozycję ogólnopolską. Na łamach „Prac Polonistycznych” pojawiały się (i pojawiają) debiuty naukowe, nierzadko tak wybitnych później uczonych jak Maria Janion i Maria Żmigrodzka. Publikują tu wybitni przedstawiciele nauki o literaturze z całego kraju. W wyniku stopniowych przemian „Prace” stały się pismem o profilu literaturoznawczym. Materiały zawarte w poszczególnych tomach wnoszą istotny wkład do rozwoju polskiego literaturoznawstwa, wykorzystywane są też w dydaktyce uniwersyteckiej i szkolnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again