Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Author
Lewartowski Kazimierz
(1)
Rekowska Monika
(1)
Ulanowska Agata
(1)
Żebrowska Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
Country
Poland
(2)
Language
English
(2)
2 results Filter
E-book
In basket
Tom ma charakter monograficzny i odnosi się do złożonego zagadnienia, jakim jest architektura mieszkalna w aspekcie planimetrii i dekoracji, z uwzględnieniem jej społecznych uwarunkowań. Autorami artykułów są badacze polscy oraz zagraniczni (z Włoch, Cypru i Szwajcarii), którzy przedstawiają rezultaty swoich badań nad rozmaitymi aspektami architektury różnych rodzajów budowli mieszkalnych – od wystawnych rezydencji w stolicach prowincji po skromne domy w wioskach. Opisują rolę i znaczenie dekoracji, ze szczególnym uwzględnieniem dekoracji architektonicznej. Badania te mają duży zasięg geograficzny, od Wielkiej Grecji, przez Cyrenajkę i północne wybrzeże Egiptu, po Cypr i Lewant, i dotyczą szerokiego spektrum czasowego – od okresu republikańskiego po późny antyk. W strukturze i treści całego tomu znajdują odzwierciedlenie również zróżnicowana metodologia i podejścia badawcze stosowane przez naukowców – niektórzy analizowali globalne zjawiska w świecie posthellenistycznym, inni zaś szczegółowo badali konkretne stanowiska archeologiczne. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). This monographic volume discusses complex issues of residential ancient architecture, in terms of planimetry and decoration, as well as social relations and context. The volume comprises 11 articles contributed by authors from the Polish academic milieu, as well as contributors from Italy, Cyprus and Switzerland. It presents the results of new investigations and discuss various aspects of architecture and different types of housing - from lavish residences in provincial capitals to modest houses in villages. The authors describe the role and socio-aesthetic importance of houses décor, with particular emphasis on architectural decoration. The studies cover a wide geographic area stretching from Magna Graecia, through Cyrenaica and northern Egypt to Cyprus and the coast of Levant, in a wide time spectrum, from the Republican period to Late Antiquity. The structure and content of the entire volume reflect the diverse research methodologies and approaches used by the authors of the presented papers - some of them analyzed global phenomena in the post-Hellenistic world, while others dedicated themselves to meticulous studies on specific archaeological evidence.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zebrane w niniejszym tomie teksty autorów z Czech, Francji, Grecji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch obejmują szeroką gamę tematów, od problemów metodologicznych po zagadnienia związane z konkretnymi okresami i regionami. Dotyczą m.in.: ceramiki z przed- i wczesnopałacowej Ayia Triada na Krecie, symboliki narzędzi tkackich na Cyprze, znaczenia przedstawień ptaków w sztuce Krety, pomieszczeń kuchennych w Zakro, metodologii badań nad kamieniami do gier (pionami) z Cypru, zmian w Centrum Kultowym w Mykenach w końcu okresu późnohelladzkiego IIIB, przedmiotów metalowych z południowej części East-Aegean-West Anatolian Interface, „biografii” egejskich metalowych opasek na głowy, relacji między społecznościami dolin Vardaru i Strumy w Grecji Północnej, możliwego związku pomiędzy Pucharem Nestora z Myken i homerowym opisem pucharu Nestora w Iliadzie. Tom w języku angielskim. Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology to nowa anglojęzyczna seria wydawnicza redagowana przez pracowników i doktorantów Zakładu Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni ona rolę przewodnika po najnowszych trendach badawczych w archeologii egejskiej, prezentując zarówno tematy, którymi zajmują się młodzi naukowcy, jak i różnorodne metody oraz podejścia badawcze. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). The papers included in the volume, by authors from Czech Republic, France, Germany, Great Britain, Greece, Italy and Poland, cover a wide range of issues, from some methodological problems to the specific subjects connected with different periods and areas. Among the others, they concern pottery from Pre- and Protopalatial Ayia Triada in Crete, symbolism of textile tools from Cyprus, meaning of representations of birds in Cretan art., Minoan kilns, kitchens in Zakro, methodology of the study of gaming stones from Cyprus, changes in the Cult Centre of Mycenae in Late Helladic IIIB, metal objects from the lower part of the East-Aegean-West Anatolian Interface, ‘biographies’ of Aegean metal headbands, relations between the communities from the Struma and Vardar valleys in Northern Greece, and a possible link between the Cup of Nestor from Mycenae and the Homeric Nestor’s cup in the Iliad. Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology is a new English-language series edited by the researchers and postgraduate students of the Department of Aegean Archaeology, Institute of Archaeology, University of Warsaw. It was meant as a guide that presents the most recent research trends in the Aegean archaeology, including the subjects undertaken by early career scholars as well as various scientific methods. Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology is a peer-reviewed series designed to fultil the role of a platform presenting and introducting a broad scope of new research approaches and themes, as well as the work of newcomers to ghe discipline, i.e. those authors who are at the beginning of their research career in the field of Aegean Archaeology. We hope that this series will serve as a concise guide presenting the most recent research undertaken by early career scholares, as well as new trends in archaeology of the Bronze Age Aerean.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again