Form of Work
E-booki
(7)
IBUK Libra
(7)
Author
Bednarek Piotr
(2)
Kowalak Robert
(2)
Kowalewski Marcin
(2)
Dyczkowska Joanna
(1)
Michalak Jan
(1)
Nowak Dariusz
(1)
Nowak Marta
(1)
Pietrzak Żaneta
(1)
Rosińska-Bukowska Magdalena
(1)
Turała Maciej
(1)
Waniak-Michalak Halina
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(4)
English
(3)
7 results Filter
E-book
In basket
The book aims to measure and evaluate the use/success of operational budgeting in Polish companies and to identify and measure the determinants of success, based on the suggested model. It focuses mainly on: (a) the role of operational budgeting in the process of managing a company, (b) the variables that influence how the use/success of operational budgeting is assessed, to present factors that determine individual variables, and to identify the relationships and links between them, and (c) a model that helps to measure and evaluate the use/success of operational budgeting. This book tries to fill the knowledge gap on the quality and benefits that arise from well-designed Operational Budgeting Systems. To get benefits, it is necessary to assess the current budget system. With that, the author reduces ambiguity about assessing the use of operational budgeting. The author limits her approach to the production sector and Poland. Still, I believe this approach can be expanded across the sectors and countries. Therefore, I see a relevant contribution in practice. Also, it opens the way and shows directions to diagnosing and improving firms’ Operational Budgeting Systems. This publication is commendable; it puts traditional budgeting – which has been highly criticized into context and presents its value, role, and its contribution in a Control System. In response to those criticisms, the author points to the quality aspect of operational budgeting, showing its usefulness to users and organizations. Prof. Tarmo Kadak, Tallinn University of Technology, Estonia
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The monograph is focused on the issue of the global economy of the 21st century and an ongoing transformation of typical enterprises, based on the division of functions and hierarchical structures, into network organisations with hybrid, globally-dispersed connections. The author argues that the most powerful corporations (Top-TNCs), in their strive to maintain the position of sector-specific leaders and the associated long-term competitiveness, pursue the model of business integration and position themselves as orchestrators of global business networks (GBNs). This monograph aims to prove that global business networks are a new model of building international competitiveness based on the concepts of networking, orchestration, and coopetition. The assessment of GBN competitiveness requires a multi-dimensional approach, enabling the evaluation of the synergic influence of both economic and intellectual capital on the process of creation of added value.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The aim of the e-book is to present the theoretical, cognitive and practical aspects of the essence and complexity of operational management in a production company. The presented modern production methods together with the challenges and problems of contemporary enterprises should better help to understand the issues of sustainable development, with particular emphasis on waste. The book consists of six chapters devoted to relevant and topic issues relating to the core business of an industrial enterprise. Chapter 1 The nature of the industrial enterprise is an introduction to further considerations and deals with the essence of the basic aspects of the company. Both popular and less known definitions of an enterprise, its features, functions and principles of operation are presented. An important part of the chapter is the presentation and formulation of strategic, tactical and operational goals. Moreover, the division of enterprises is presented with the use of various criteria and the features of the industrial market, which make it distinct. Chapter 2 The operational management evolution and its role in the industrial enterprise discusses the evolution and concept of production and operational management. The management levels were also presented, indicating their most important functions. An integral part of the chapter is the essence of the production system, viewed through the prism of the five elements. Chapter 3 Functions and role in operations management presents the issues concerning the organization of production processes, production capacity and inventory management. This part also presents considerations on cooperation and collaboration between enterprises in the process of creating value. Chapter 4 Traditional methods used in operational activities focuses on methods such as benchmarking, outsourcing, core competences, JIT, MPR I and MRP II, as well as TQM and kaizen. Knowledge of these methods should contribute to understanding the activities of modern enterprises, the way of company functioning, the realization of production activities, as well as aspects related to building a competitive position. Chapter 5 Modern methods used in production-operations management discusses the less common and less frequently used production methods, based on a modern and innovative approach. In particular, it was focused on: Shop Floor Control and cooperative manufacturing, environment-conscious manufacturing (ECM) and life-cycle assessment ( LCA), waste management and recycling, Electronic Data Interchange (EDI), virtual enterprise, World Class Manufacturing (WCM), Quality Function Deployment (QFD) and House of Quality (HOQ), theory of constraints (TOC), Drum Buffer Rope (DBR), group technology (GT) and cellular manufacturing (CM), Demand Chain Management and competitive intelligence (CI). In the last section discusses: the role of sustainable statistical process control and Computer-Aided Process Planning in context formatting of information management. Chapter 6 Problems of sustainable development and challenges related to production and operations management describes the problem and challenges related to production and operations activities. In particular, attention was paid to the threats related to changes in global warming, the growing scale of waste, or the processes of globalization. It was pointed out that the emerging problem may be both a threat and a chance for the development of enterprises. An integral part of the chapter are also considerations on technical progress, innovation and the importance of human capital in operational activities.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Zmiany zachodzące na rynku, związane z coraz większą konkurencją, powodują, że przedsiębiorcy szukają rozwiązań dotyczących nie tylko utrzymania się na nim, lecz również rozwoju, co ma służyć poprawie ich pozycji względem innych jednostek gospodarczych. Zarządzanie kosztami i pomiar dokonań stanowią istotny element systemu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Są one stosowane w przedsiębiorstwach nie tylko dużych, ale również średnich i małych. Każda działalność jednostki gospodarczej generuje koszty, które powinny być pod stałą kontrolą zarządzających. Jest to temat wciąż aktualny w artykułach naukowych publikowanych w Polsce i na świecie, poruszany zarówno przez teoretyków, jak i praktyków. Niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest poświęcony zagadnieniom zarządzania kosztami i pomiarowi dokonań. W związku z tym zawarte w nim artykuły dotyczą dwóch odrębnych tematycznie obszarów: • zarządzania kosztami, • zarządzania dokonaniami. W obrębie każdego z nich zaprezentowano problemy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne dotyczące systemów kosztów w podejmowaniu decyzji, mierników dokonań, raportowania dokonań. Artykuły poświęcone zarządzaniu kosztami mają głównie charakter praktyczny. Ukazują przypadki jego zastosowania w szpitalu, podmiocie świadczącym usługi komunalne, szkole wyższej oraz w organach administracji podatkowej. Skupiają się również na rozważaniach poświęconych kontroli kosztów w jednostkach mikro, wprowadzonych do ustawy o rachunkowości w 2014 roku. Teksty związane z tematyką zarządzania dokonaniami są połączeniem rozważań teoretycznych z empirycznymi. Dociekania teoretyczne dotyczą zagadnień pomiaru dokonań, raportowania dokonań, zastosowania narzędzi, jakimi są zrównoważona karta dokonań, budżetowanie, oraz kreowania wartości przedsiębiorstwa. Artykuły związane z wdrożeniem zarządzania dokonaniami w jednostkach gospodarczych dotyczą takich podmiotów, jak: zakład gospodarowania odpadami, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze, banki. Redaktorzy zeszytu mają nadzieję, że opublikowane w nim artykuły będą inspiracją do poszukiwań nowych rozwiązań w obszarze zarządzania kosztami i dokonaniami, a jednocześnie pomogą rozwiązać problemy związane z ich wykorzystaniem w wybranych organizacjach. Robert Kowalak, Marcin Kowalewski, Piotr Bednarek
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Przestrzeń jest współcześnie ważnym czynnikiem wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego. Sposób jej zagospodarowania często przesądza o konkurencyjności miejsc i podmiotów. W związku z tym gospodarka przestrzenna na początku XXI wieku odgrywa istotną rolę w rozwoju miast i regionów. W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane różne podejścia do gospodarki przestrzennej w kontekście jej wpływu na rozwój współczesnych miast i regionów. Zebrano w niej wyniki badań i przemyśleń autorów zajmujących się aspektami gospodarki przestrzennej: ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi, prawnymi oraz środowiskowymi. Czytelnik znajdzie tu wiele informacji oraz studia przypadków dotyczące m.in.: rewitalizacji, odnowy i gentryfikacji obszarów zurbanizowanych, budowy zielonej gospodarki i zielonej infrastruktury, wdrażania koncepcji inteligentnych miast, relacji miasto-rzeka. Duży nacisk kładziony jest na zagospodarowanie przestrzeni miejskich na konkretnych przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji handlowej. Autorzy poruszają także problematykę suburbanizacji i rozlewania się miast oraz ich konsekwencji dla zagospodarowania przestrzennego, nawiązując m.in. do możliwości współpracy międzygminnej w tym zakresie. Kolejny wątek to polityka transportowa oraz wpływ infrastruktury na rozwój lokalny. W publikacji znajdziemy też wyniki badania nastawienia władz małych miast do planowania strategicznego. Autorzy prezentują również zagadnienia partycypacji społecznej i jej roli w kształtowaniu krajobrazu miejskiego, a także opracowania dotyczące: metodologii tworzenia terytorialnego foresightu strategicznego, aspektu teoretycznego partnerstwa publiczno-prywatnego, koncepcji powstawania regionalnych funduszy kapitałowych oraz mechanizmu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Nie zabrakło artykułów traktujących o polityce spójności i zmniejszaniu nierówności społecznych. Redaktorzy mają nadzieję, że publikacja, zawierająca nawiązania do nowych koncepcji naukowych oraz liczne studia przypadków, okaże się interesująca. Być może będzie ona inspiracją do dalszych badań oraz zachęci do dyskusji osoby zajmujące się różnymi aspektami gospodarki przestrzennej. Alicja Zakrzewska-Półtorak, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Contemporary management control and reporting both face challenges. Consequently, a new and more sophisticated scientific approach is needed. From one point of view, interdisciplinary studies and theories are necessary. From another point of view, empirical research and practical issues call for a more specific and specialized approach. This complexity is reflected by the content of this book, which covers topics that emerge from present world’s complexity. Therefore, the authors focus on ever-important issues (such as the strategic approach and its support by management control and reporting, survival of companies), and more modern issues (e.g. cultural aspects, measurement and reporting adjusted to branches, spheres and organizations and specific issues of management control and reporting). The strategic approach to managerial control and financial statements and their role for company’s survival is presented in papers by J. Dyczkowska (who addresses the question whether annual reports communicate strategic issues and focuses her study on reporting practices of high-tech companies), A. Bieńkowska, Z. Kral, A. Zabłocka-Kluczka (who explain the role of responsibility centers in strategic controlling), P. Kroflin (who explores the value-based management and management reporting examining impacts of value reporting on investment decisions and company value perception) and A. Reizinger-Ducsai (who discusses bankruptcy prediction and financial statements). The problems of management control and reporting and their adjustment to specific conditions and organizations are undertaken by T. Dyczkowski (who introduces his NGO performance model), Z. Kes and K. Nowosielski (who present the case study of the process of cost assignment in a local railway company providing passenger transportation services), S. Łęgowik--Świącik, M. Stępień, S. Kowalska and M. Łęgowik-Małolepsza (who analyse the efficiency of the heat market enterprise management process in terms of the concept of the cost of capital), and M. Pietrzak and P. Pietrzak (who discuss the problem of performance measurement in the public higher education). The cultural aspect of managerial control and reporting is explored in papers written by M. Nowak (who presents cultural determinants of accounting, performance management and costs problems showing the issue from Polish perspective using G. Hofstede and GLOBE cultural dimensions) and P. Bednarek, R. Brühl and M. Hanzlick (who provide a literature overview of planning and cross-cultural research). The specific problems and concepts of managerial control and reporting are investigated by M. Ciołek (who discusses the lean thinking and overhead costs), E. Nowak (who analyses the role of costs control role in controlling company operation), Ü. Pärl, R. Koyte, S. Näsi (who examine middle managers’ mediating role in MCS implementation), R.L. Sichel (who discusses the relevance of intellectual property for management control), J. Paranko and P. Huhtala (who analyse the productivity measurement at the factory level). Marta Nowak
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The monograph is scientifically valuable, innovative and brings the high potential for application. The discussed topics are up to date and significant for both theory and economic practice. The literature review presented herein is of high academic quality, as is the rich empirical part which covers the stages of development of loan and guarantee funds, provides a comparison of their functioning in different countries and analyses their financial standing in the context of regional development. The monograph may be addressed to representatives of the economic practice as well as academics, in particular those specialising in public finance, local government finance, accounting and management of corporate finance. All in all, it is a valuable publication, not only on the Polish publishing market.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again