Form of Work
Książki
(15)
Artykuły
(3)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Author
Demel Kazimierz
(3)
Klimaszewski Mieczysław
(3)
Wojtanowicz Paweł
(3)
Trzosińska Anna (1930- )
(2)
Turekian Karl K
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Andrulewicz Eugeniusz
(1)
Biblioteka Nauki O Ziemi
(1)
Biblioteka Problemów
(1)
Blanchard Duncan C
(1)
Driemljug Walentyn W
(1)
Forysiak Jacek
(1)
Galon Rajmund
(1)
Holec Michał
(1)
Ludynia Władysław
(1)
Majewski A. przekł
(1)
Müller Jędrzej przekł z ang
(1)
Omega
(1)
Passendorfer Edward
(1)
Scheidegger Adrian E
(1)
Sidorenko Aldona
(1)
Skinner Brian J (1928- )
(1)
Walczak Wojciech
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(12)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Geomorfologia
(18)
Oceanologia
(4)
Geografia
(3)
Mapy topograficzne
(3)
Morze
(3)
Ekologia
(1)
Geografia fizyczna
(1)
Tatry
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 18018 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21031 (1 egz.)
Book
In basket
Geomorfologia / Mieczysław Klimaszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 280,[2] s. : ilustracje, tab. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 34044 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zasoby mórz i oceanów / Władysław Ludynia. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - 198,[2] s. : mapy, rys.,wykr. ; 20 cm.
(Świat : Biblioteczka geograficzna)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 31511 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13421 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Jak powstała rzeźba Polski / Wojciech Walczak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 423,[3] s. : il.,tabl.,mapy,bibliogr. ; 17 cm.
(Biblioteka Problemów : T.222 t. 222)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17617 (1 egz.)
Book
In basket
Życie morza : zarys oceanografii biologicznej / Kazimierz Demel. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1974. - 431,[1] s. : [10] s. tabl., il., portr., tab., mapy, bibliogr. ; 32 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 12213 (1 egz.)
Book
In basket
Oceanografia nautyczna / Walentyn W. Driemljug. Przeł. z ros.Michał Holec. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1974. - 124,[3] s. : il., tab., wykr., mapy ; 21 cm.
(Biblioteka Nautyki)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14280 (1 egz.)
Book
In basket
Geomorfologia / Mieczysław Klimaszewski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 1098,[1] s. : [4] s.tabl., il.,mapy, tab.,wykr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 19542 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Nauk o Ziemi)
Bibliogr. s. 194-195.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21825 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Oceany / K.K. Turekian ; Z angielskiego przełożyli A. Majewski, A.Trzosińska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. - 209,[2] s. : il.,mapy,tab.,wykr.,bibliogr. ; 24 cm.
(Biblioteka Nauk o Ziemi)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 21881 (1 egz.)
Book
In basket
Morza i oceany : ekologia i biogeografia / Kazimierz Demel. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 346,[2] s. : [3] s.tabl., il., tab. wykr., mapy, bibliogr. ; 17 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 14797 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 13642 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 4806 (1 egz.)
Book
In basket
Jak powstały Tatry / Edward Passendorfer. - Wyd. 5 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Geologiczne, 1975. - 308,[1] s. : tabl. kolor., il., mapy, tab., wykr., err., bibliogr. ; 21 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 16044 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
E-book
In basket
ZARYS TREŚCI W pracy przedstawiono charakterystykę geologiczną i geomorfologiczną wybranych torfowisk regionu łódzkiego oraz zebrano wyniki badań osadów biogenicznych udokumentowanych w ich misach. Szczegółowymi badaniami objęto szesnaście obiektów. W regionie przeważają torfowiska położone w dolinach, a tylko nieliczne zlokalizowane są w obrębie wysoczyzn. Część położona jest w obniżeniach towarzyszących formom eolicznym. Misy badanych torfowisk ukształtowały się w późnym vistulianie i holocenie dzięki procesom fluwialnym, eolicznym, stokowym oraz termokrasowym. Udokumentowano także misy o założeniach glacjalnych, przekształcone przez wymienione procesy w okresie vistulianu. Miąższość stwierdzonych osadów biogenicznych wyniosła od kilkudziesięciu centymetrów do ponad dwunastu metrów. W przebadanych stanowiskach stwierdzono kilka rodzajów gytii oraz gatunków torfów. Osady z wybranych stanowisk poddano analizom paleoekologicznym, geochemicznym oraz datowaniom bezwzględnym. Warunki geomorfologiczne i budowa geologiczna pozwoliły na określenie genezy obniżeń w których występują torfowiska. Wydzielono cztery grupy mis: położone w strefie wysoczyzn (o pochodzeniu glacjalnym), misy o pochodzeniu eolicznym, misy położone w martwych dolinach oraz misy położone w dnach aktywnych dolin rzecznych. Dla każdej z wydzielonych grup zaproponowano schemat rozwoju zbiornika (jeziornego i/lub torfowiskowego) od powstania do współczesnego etapu przekształceń antropogenicznych, którym podlegają wszystkie badane torfowiska regionu. Na podstawie zbadanych osadów biogenicznych wykonano opis zmian środowiska przyrodniczego regionu łódzkiego w ciągu ostatnich kilkunastu tysięcy lat. Najstarsze stwierdzone osady zostały złożone w schyłku górnego plenivistulianu, w misie torfowiska Żabieniec. Torfowisko to – jako jedyne z badanych stanowisk – posiada ciągły zapis zmian środowiska aż do współczesności. Późny vistulian reprezentują osady jeziorne lub torfy, zalegające w misach niemal wszystkich zbadanych torfowisk. W dwóch misach stwierdzono osady zaliczone do ocieplenia epe. W najstarszym dryasie powstały kolejne zbiorniki akumulacji biogenicznej, zarówno w otoczeniu form eolicznych, jak i w dolinach rzecznych. W większości osadów udokumentowano zapis zmian klimatycznych, paleohydrologicznych böllingu i allerödu oraz młodszego dryasu. Nowe dane holocenu uzyskano w osadach biogenicznych ze stanowisk położonych we wszystkich wyróżnionych grupach mis torfowisk. Tylko w kilku obiektach zapis ten był ciągły, zaś w pozostałych – sedentacja torfu była przerywana. Ponowny rozwój torfowisk nastąpił na końcu okresu subborealnego i w okresie subatlantyckim. Wszystkie z badanych torfowisk zostały przekształcone w wyniku działalności gospodarczej, zaś funkcjonujące w nich współcześnie zbiorowiska torfotwórcze często zajmują obszary poeksploatacyjne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
7 czerwca bieżącego roku minęło czterdzieści lat od śmierci Profesora Jana Dylika: założyciela i organizatora łódzkiego ośrodka geograficznego, Dyrektora Instytutu Geografii UŁ (1958–1973), inicjatora i kierownika badań geomorfologicznych w regionie (1945–1973), założyciela i wieloletniego redaktora serii naukowych, m.in. „Acta Geographica Lodziensia” (od 1948) i „Biuletynu Peryglacjalnego” (1954–1999), twórcy łódzkiej szkoły peryglacjalnej, a przez 16 lat (1956–1972) Przewodniczącego Komisji Badań Peryglacjalnych Międzynaro-dowej Unii Geograficznej. Wymieniono tylko funkcje bezpośrednio związane z głównym kie-runkiem badawczym Jana Dylika, tj. z geomorfologią, a przede wszystkim geomorfologią peryglacjalną. Śmierć Profesora wstrzymała okres rozwoju łódzkiej szkoły peryglacjalnej, która była Jego dziełem i nie mogła nie odczuć braku Mistrza. Funkcję Dyrektora Instytutu Geografii UŁ przejęła Profesor Anna Dylikowa, dążąca do podtrzymania tradycji powstałych podczas blisko czterdziestu lat istnienia i rozwoju ośrodka. Pod koniec 1981 r., wobec zbliżającej się emerytury prof. dr Anny Dylikowej, złożona struktura Instytutu Geografii UŁ, w której miej-sce coraz trudniej znajdowały kolejne pokolenia geografów różnych specjalności, została do-stosowana do bieżących potrzeb i aspiracji coraz liczniejszych pracowników. W przypadku znacznego grona geomorfologów, zgrupowanych wcześniej w kierowanym przez Annę Dyli-kową Zakładzie Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu, znaczyło to podział na dwie jednostki. Powstał Zakład Geomorfologii, którego kierownictwo od października 1982 r. ob-jął Zbigniew Klajnert oraz Zakład (od 1991 r. Katedra) Badań Czwartorzędu, zorganizowany i kierowany od 1981 do 1994 r. przez Halinę Klatkową. W październiku 1994 r., w związku z przejściem na emeryturę Profesor Haliny Klatkowej, kierownictwo Katedry objęła Krystyna Turkowska. Dwie jednostki o podobnym profilu badawczym i dydaktycznym, w tym wspólnej specja-lizacji magisterskiej, przetrwały do początku roku akademickiego 2012/2013. Po po trzydzie-stu latach nastąpiły kolejne zmiany organizacyjne w geomorfologii łódzkiej. Od października 2012 r. niżej podpisana zakończyła pracę w UŁ. W celu ujednolicenia nazewnictwa struktury Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, powrócono do historycznej nazwy Katedra Geomorfologii i Paleogeografii; jej kierownictwo objął Juliusz Twardy. Wymienione zmiany, które bez mała zbiegły się z czterdziestą rocznicą śmierci Profesora, skłaniają do refleksji na temat dziedzictwa myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981–2012). Zarys historii i główne kierunki badań w Katedrze przypomniano w aneksie do niniejszego tomu. Z faktu, że jest to jednocześnie niejako sprawozdanie z pełnio-nej funkcji kierownika za lata 1994–2012, wynika ograniczenie rozważań do prowadzonej jednostki i jej pracowników, co nie oznacza, że również badacze spoza Katedry, a nawet Uniwersytetu Łódzkiego, nie rozwijali idei Profesora. Jako punkt odniesienia dla oceny drogi badań geomorfologicznych w Katedrze Badań Czwartorzędu zaproponowano programowy artykuł J. Dylika „Rozwój myśli badawczej w łódzkim ośrodku geomorfologicznym” (8/1958 AGUL), którego przedruk rozpoczyna ni-niejszy tom. Następujące artykuły merytoryczne stanowią dalszy ciąg przykładów (po jubile-uszowym tomie 100/2012 AGL) z listy wątków realizowanych ostatnio w Katedrze Badań Czwartorzędu. Wraz z dwiema kończącymi listę pracami, w dużym stopniu opartymi na daw-nych doświadczeniach i wspomnieniach, mogą stać się one materiałem do przyszłych rozwa-żań nad kontynuacją twórczej myśli Jana Dylika przez kolejne roczniki geomorfologów. Prace realizowane w Katedrze Badań Czwartorzędu, w tym prawie bez wyjątku prace na stopień, były publikowane w „Acta Geographica Lodziensia” (por. tom 100/2012 AGL i bi-bliografię 1948–2012). Założona przez Jana Dylika seria Łódzkiego Towarzystwa Naukowe-go była redagowana w Katedrze Badań Czwartorzędu przez wszystkie lata istnienia jednostki (1981–2012). Obecna zmiana nazwy i kierownictwa Katedry ma jednocześnie charak (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again