Form of Work
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Czajor Przemysław
(1)
Dzionek-Kozłowska Joanna
(1)
Iwankiewicz-Rak Barbara
(1)
Michalak Marcin
(1)
Przybyła Katarzyna
(1)
Raftowicz-Filipkiewicz Magdalena
(1)
Ćwiertniak Bolesław M
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
6 results Filter
E-book
In basket
Niniejszy zeszyt został opracowany na podstawie referatów wygłoszonych podczas kolejnej corocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Społeczne Gospodarowanie”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu. Publikacja obejmuje osiem artykułów, w których autorzy zaprezentowali własne problemy badawcze z zakresu funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej w Polsce i na przykładach innych krajów. Jako pierwszy został zamieszczony artykuł Małgorzaty Błażejowskiej pt. Współpraca międzysektorowa podmiotów ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim. Autorka diagnozuje liczebność istniejących w województwie zachodniopomorskim podmiotów ekonomii społecznej z podziałem na zarejestrowane, istniejące i aktywne. Przedstawia zakres współpracy międzysektorowej tych podmiotów z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, ośrodkami ekonomii społecznej, sektorem biznesu i nauki oraz ich wzajemne potrzeby i oczekiwania. Kolejny artykuł, zatytułowany Kontrowersje wokół społecznej produkcji i dystrybucji w usieciowionej gospodarce cyfrowej, jest autorstwa Bożeny Klimczak. Przedmiotem artykułu jest krytyczne omówienie koncepcji społecznej produkcji i dystrybucji Yochaia Benklera oraz gospodarki dzielenia się Jeremy’ego Rifkina. Obie koncepcje dotyczą produkcji i dystrybucji w usieciowionej gospodarce cyfrowej, w której osiągane mogą być sieciowe korzyści skali. W artykule przedstawiono źródła zysku w komercyjnych zastosowaniach sieciowych technologii internetowych. Ponadto w wyniku analizy modeli biznesowych wykazano, jakie rozwiązania komercyjne znajdują się w „społecznych” modelach Benklera i Rifkina, a we wnioskach sformułowano warunki dostarczania dóbr publicznych ukryte w tych modelach. Jako trzeci zaprezentowano artykuł Aliny Kulczyk-Dynowskiej pt. Nieruchomości mieszkalne w dolnośląskich miastach na prawach powiatu – wybrane aspekty, w którym Autorka zawarła wyniki badań porównawczych rozwoju zasobów nieruchomości mieszkalnych w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu w latach 2001-2015 na tle zmian czynników zapotrzebowania na mieszkania, tj. społeczno-ekonomicznych, rynku pracy i funkcji turystycznej wybranych miast. W części wnioskowej artykułu Autorka stwierdziła, że występuje ogromna różnica pomiędzy zasobem mieszkaniowym Wrocławia i pozostałych dolnośląskich miast na prawach powiatu, co jest wynikiem szybszego przyrostu mieszkań we Wrocławiu w porównaniu z innymi badanymi miastami. Artykuł Urszuli Markowskiej-Przybyły i Davida M. Ramseya pt. Identyfikacja i pomiar kapitału społecznego polskich studentów – sieci relacji a współpraca ma na celu weryfikację hipotezy, zgodnie z którą rozwiniętym sieciom relacji towarzyszy wyższy kapitał społeczny (którego atrybutem jest analizowana w pracy współpraca), oraz hipotezy zakładającej, że sieciom relacji charakterystycznych dla kapitału wiążącego towarzyszy niższy stopień współpracy niż sieciom relacji charakterystycznych dla kapitału pomostowego. Z kolei Agnieszka Mikucka-Kowalczyk i Izabela Ściborska-Kowalczyk w artykule pt. Ubóstwo mieszkańców wsi w Chińskiej Republice Ludowej przeprowadziły analizę modelu rozwoju Chin po 1978 r., który charakteryzował się otwarciem kraju na świat i stopniową aktywizacją regionów i miast. Efektem tych przemian był postęp społeczno-gospodarczy i transformacja gospodarki z biednego kraju rolniczego (80% ludności) w drugą potęgę gospodarczą świata. Prowadzona polityka spowodowała wydobycie ponad 400 mln osób z biedy i poprawę warunków życia większości społeczeństwa. Z problemem biedy łączy się zjawisko wykluczenia społecznego ‒ tym zagadnieniom poświęcony jest artykuł Pauliny Rydwańskiej i Sylwii Sadowskiej pt. Osoby wykluczone jako adresat działań klubów integracji społecznej prowadzonych przez fundacje, w którym Autorki przeprowadziły ocenę działań podejmowanych przez kluby integracji społecznej (KIS) i fundacje w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych. Sformułowane wnioski mają charakter aplikacyjny. Kolejny w zbiorze artyku (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W skład niniejszego numeru czasopisma „Śląski Przegląd Statystyczny” weszły głównie opracowania dotyczące statystyki aktuarialnej i jej zastosowań, wcześniej zaprezentowane we Wrocławiu na 11. Ogólnopolskiej Konferencji Aktuarialnej „Zagadnienia Aktuarialne – teoria i praktyka”. W słowie do uczestników konferencji Profesor Walenty Ostasiewicz napisał, że „ubezpieczenia stanowią obecnie niezwykle ważny sektor gospodarki każdego kraju, z drugiej strony, jest to także niezwykle fascynująca dyscyplina naukowa. Nie ma żadnej innej, w której τεορια i εμπιρια tak zgodnie karmią się nawzajem”. Tego-roczne spotkanie było wyjątkowe, gdyż dedykowane zostało Profesorowi Tomaszowi Rolskiemu – z okazji siedemdziesiątej rocznicy jego urodzin. W drugiej części zeszytu zamieszczone zostały artykuły omawiające zagadnienia społeczno-gospodarcze, stanowiące interesującą kontynuację podjętej w poprzednich numerach czasopisma dyskusji dotyczącej jakości życia i dobrobytu. Tradycją każdego zeszytu jest kącik historyczny. W niniejszej publikacji jest on bardzo bogaty, gdyż zawiera aż trzy zaskakujące artykuły dotyczące naukowców, którzy nie zawsze kojarzeni są ze statystyką. Ten numer „Śląskiego Przeglądu Statystycznego”, jak każdy dotychczasowy, zakończono publikacją danych statystycznych charakteryzujących poziom życia mieszkańców oraz stan gospodarki i środowiska naturalnego województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W 70. rocznicę powołania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału we Wrocławiu oddajemy Czytelnikom zbiór artykułów będący pokłosiem trzeciej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczne gospodarowanie – sharing economy”, zorganizowanej w 2018 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu. Opublikowane artykuły przedstawiają obszary badawcze ich autorów i jednocześnie są kontynuacją dyskusji konferencyjnej na temat nowego modelu gospodarowania – „gospodarki współdzielenia” – cechującego się aktywnością podmiotów rynkowych i społeczeństwa ukierunkowaną na zwiększanie efektywności wykorzystywania różnych zasobów poprzez bezpośrednie wzajemne świadczenie usług, współtworzenie i współfinansowanie projektów, a także współużytkowanie i wspólną konsumpcję dóbr.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W monografii zaprezentowano propozycję modelu rachunku kosztów dla procesu zagospodarowania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Dla potrzeb sformułowania i objaśnienia założeń modelu Autorzy poddali analizie uwarunkowania prawne, technologiczne, ekonomiczne i społeczne gospodarki odpadami oraz rolę rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w procesie zagospodarowania odpadów. Przedstawiony model rachunku kosztów może stanowić inspirację do opracowania i rozwoju teoretycznych i praktycznych koncepcji systemu rachunku kosztów w przedsiębiorstwach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przyczyniając się w ten sposób do optymalizacji kosztów, podnoszenia ich rentowności i efektywności, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia celów ekologicznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W monografii zaprezentowano genezę i ewolucję modelu homo oeconomicus będącego jedną z najbardziej znanych koncepcji stworzonych w okresie blisko trzech stuleci rozwoju nauk ekonomicznych. Przeprowadzone studia pozwalają wskazać trzy główne etapy rozwoju tego modelu, czyli ujęcia: Millowskie, marginalistyczne i bazujące na teorii racjonalnego wyboru. Obecny status modelu homo oeconomicus w teorii ekonomii jest konsekwencją ścierania się dwu przeciwstawnych tendencji: imperializmu ekonomii, postrzeganego przez część ekonomistów jako świadectwo sukcesu tego modelu oraz rozwoju ekonomii behawioralnej, która dostarczyła materiału empirycznego, stawiającego pod znakiem zapytania aksjomaty i założenia teorii racjonalnego wyboru. Zważywszy na te tendencje, a zarazem na fundamentalną rolę odgrywaną przez model homo oeconomicus w ekonomii głównego nurtu, charakteryzując obecną kondycję ekonomii, można mówić o pewnego rodzaju rozdarciu, napięciu czy wręcz „rozdwojeniu jaźni”. Popularyzacja idei performatywności ekonomii, a także liczne, płynące zarówno ze strony samych ekonomistów, jak i osób spoza profesji, głosy niepokoju o potencjalne, negatywne oddziaływanie edukacji ekonomicznej na postawy absolwentów stały się inspiracją do podjęcia próby zidentyfikowania wpływu modelu homo oeconomicus na postawy studentów oraz przebieg realnych procesów i zjawisk gospodarczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Podatek od spadków i darowizn ; Ustrój samorządu terytorialnego ; Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego ; Nabywanie prawa własności nieruchomości przez samorząd terytorialny ; Zasoby Skarbu Państwa ; Pojęcie mienia komunalnego ; Zasady i tryb komunalizacji mienia ; Zasady planowanie przestrzennego ; Zasady gospodarowanie przestrzennego ; Zasada władztwa planistycznego ; Granice prawa własności ; Władztwo planistyczne gminy ; Kompetencje w zakresie podatków majątkowych dotyczących nieruchomości ; Kompetencje w zakresie podatku od środków transportowych ; Podatek od czynności cywilnoprawnych ; Karta podatkowa ; Przedsiębiorczość komunalna ; Prawne aspekty przedsiębiorczości ; Podstawy prawne działalności gospodarczej samorządu terytorialnego ; Szkoły publiczne prowadzone przez spółki komunalne ; Płatności w przedszkolach samorządowych ; Obrót bezgotówkowy w przedszkolach ; Wsparcie rodzin przez administrację publiczną ; Zielone zamówienia publiczne ; Finansowanie terapii zajęciowej przez samorząd terytorialny ; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ; Regulacje prawne w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ; Organy administracji publicznej w zakresie ochrony zwierząt ; Kompetencje administracji publicznej w zakresie ochrony zwierząt ; Zielone zamówienia publiczne a krajowe przepisy prawa ; Ustawowe formy ochrony zabytków ; Ochrona zabytków w świetle Konstytucji ; Pojęcie zabytku ; Samorząd w systemie prawnej ochrony zabytków ; Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych przez radę gminy ; Punkty sprzedaży napojów alkoholowych ; Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ; Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ; Gminne i miejskie systemy monitoringu ; Monitoring wizyjny ; System pieczy zastępczej ; Nadzór nad samorządem gminnym ; Rozstrzygnięcie nadzorcze ; Charakter prawny rozstrzygnięcia nadzorczego ; Regulacja monitoringu wizyjnego
„Nie tylko w Polsce, ale we wszystkich postkomunistycznych krajach Europy Środkowej ostatnie 25 lat było okresem głębokich przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych”. […] fundamentalna rola spoczęła na ustawodawcy w momencie kreowania każdego ze stopni samorządu terytorialnego. To od sformułowania odpowiednich przepisów ustaw ustrojowych zależało, jakie miejsce zajmie dany samorząd w strukturze ustrojowej państwa, a przede wszystkim jaka będzie jego »misja«, czyli do czego zostanie on powołany i za co będzie odpowiedzialny”. Z tekstu prof. dr. hab. M. Mączyńskiego „Zamiast wprowadzenia: Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego”. Tom niniejszy jest opracowaniem zbiorowym, ale nie wspólnym. Autorzy przedstawiają w nim własne analizy i oceny instytucji prawa samorządowego oraz wnioski, np. wnioski de lege ferenda. Wiodącą osią ich rozważań w ramach prezentowanego obecnie tomu są zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w różnych, przewidzianych przez ustawodawstwo, sferach. Z „Przedmowy…” prof. WSH dr. B.M. Ćwiertniaka
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again