Form of Work
E-booki
(30)
IBUK Libra
(30)
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(4)
Książki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
zbiorowa Praca
(12)
Nowak Edward
(4)
Kowalewski Marcin
(3)
Kowalak Robert
(2)
Bartoszewski Jakub
(1)
Bednarek Piotr
(1)
Bokszański Zbigniew
(1)
Borys Grażyna
(1)
Brol Ryszard
(1)
Cesarski Maciej
(1)
Chluska Jolanta
(1)
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
(1)
Czajor Przemysław
(1)
Czapiewski Leszek
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Drogosz-Zabłocka Elżbieta
(1)
Garbat Marcin
(1)
Gwarda-Żurańska Joanna
(1)
Kaczmarski Marek
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Krajewska Anna
(1)
Kubiak Jarosław
(1)
Kulpińska Jolanta
(1)
Kurek Robert
(1)
Luty Zbigniew
(1)
Lutyńska Krystyna
(1)
Mazur Alicja
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Michalak Marcin
(1)
Mizerka Jacek
(1)
Nieplowicz Maria
(1)
Poszwa Michał
(1)
Raszkowski Andrzej
(1)
Rutkowski Wiktor
(1)
Starosta Paweł
(1)
Stasiowski Jędrzej
(1)
Subocz Elżbieta
(1)
Sulimierski Witold Zbigniew
(1)
Sztando Andrzej
(1)
Walasik Artur
(1)
Warzywoda-Kruszyńska Wielisława
(1)
Wosk Tomasz
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Łakomiak Aleksandra
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(33)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(39)
English
(1)
Subject
Koszty
(2)
Koszty pracy
(2)
Szkolnictwo
(2)
Coase, Ronald H.
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Farmakoekonomika
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Koszt kapitału
(1)
Koszty transakcyjne
(1)
Mieszkania
(1)
Młodzież
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pigou, Arthur Cecil
(1)
Podatek
(1)
Praktyki uczniowskie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rodzina
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szpitale
(1)
Twierdzenie Coase'a
(1)
Ubóstwo
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
Subject: place
Polska
(2)
Województwo łódzkie (1999- )
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma ekonomicznego
(3)
Artykuł z czasopisma naukowego
(3)
Artykuł problemowy
(2)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Dane statystyczne
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
40 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Idziemy do szkoły / Tomasz Wosk // ŻYCIE SZKOŁY. - 2012, nr 8, s. 8-9.
Streszczenie: Omówienie oraz zestawienie danych finansowych na temat wyprawki szkolnej dla pierwszoklasisty.
No cover
Book
In basket
(Monografie / Politechnika Częstochowska ISSN 0860-5017 nr 153)
Bibliogr. s. 235-254. - Streszcz. ang., niem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 41248 (1 egz.)
E-book
In basket
Postępująca globalizacja, rozwój gospodarczy i wysoce konkurencyjne otoczenie biznesowe sprawiają, że istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia metod zarządzania − także w obszarze zarządzania kosztami i dokonaniami. Właśnie tej problematyce zostały poświęcone Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 514.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Prowadzenie działalności gospodarczej w każdym przypadku wiąże się z ponoszeniem kosztów o różnej treści ekonomicznej. Wartość i struktura ponoszonych kosztów mają bezpośredni wpływ na rezultat tej działalności, koszty stanowią bowiem podstawowy parametr oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. Informacja na temat kosztów jest więc informacją niezbędną do podejmowania decyzji zarówno dla kierownictwa, jak i innych interesariuszy. Z tworzeniem tej informacji wiąże się wiele problemów i wątpliwości natury zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Dotyczą one w szczególności kwestii identyfikowania i klasyfikowania kosztów, sposobów ich rozliczania, a także ujmowania i prezentacji kosztów w sprawozdaniu finansowym. W niniejszej publikacji znalazły się opracowania dotyczące każdego z tych zagadnień.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W dobie globalizacji, deregulacji i rosnącej konkurencji wzrosła niepewność i zmienność otoczenia gospodarczego. W tych warunkach wiele organizacji zostało zmuszonych do zmiany struktury organizacyjnej na bardziej elastyczną i zorientowaną procesowo. W efekcie wzrosło zapotrzebowanie na informacje zarówno finansowe, jak i niefinansowe. Nowe wyzwania rynkowe stworzyły potrzebę doskonalenia metod zarządzania, w tym także w obszarze zarządzania kosztami i dokonaniami. Stąd niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu został poświęcony dwóm obszarom tematycznym, tj. zarządzaniu kosztami oraz zarządzaniu dokonaniami. Zarządzanie kosztami można postrzegać jako metodę zarządzania wykorzystującą informacje o kosztach do realizowania działań ukierunkowanych na poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Podstawą zarządzania kosztami jest odpowiedni system rachunku kosztów, który dostarcza informacji do podejmowania decyzji. Zatem część uwagi środowisko naukowe poświęca badaniu różnych etapów rachunku kosztów: od klasyfikacji, przez ewidencję, aż po rozliczanie kosztów działalności pomocniczej i kosztów pośrednich. Ponadto nie brakuje prac dotyczących metod kalkulacji, wyceny zapasów, analizy oraz raportowania kosztów. Drugi nurt badań i rozważań teoretycznych skupia się na problematyce planowania kosztów, ustalania cen transferowych oraz dostosowania procesu zarządzania kosztami do uwarunkowań rynkowych i organizacyjnych. Zarządzanie kosztami jest też ściśle związane z rozwojem różnych koncepcji rachunku kosztów. Na uwagę zasługują poruszane w niniejszym zeszycie dylematy dotyczące stosowania koncepcji rachunku kosztów docelowych (target costing), rachunku kosztów działań oraz rachunku kosztów jakości. W praktyce koncepcje te znajdują zastosowanie w strategicznym zarządzaniu kosztami. Zarządzanie dokonaniami można rozumieć jako zarządzanie wdrażaniem strategii organizacji. Wiąże ono zarządzanie kosztami z zarządzaniem innymi obszarami działalności organizacji. Dzięki tej integracji istnieje możliwość oceny wpływu decyzji podejmowanych w obszarze zarządzania kosztami na wyniki osiągane w innych obszarach, takich jak procesy wewnętrzne, relacje z klientami czy też wyniki finansowe. W tym nurcie badawczym interesujące są podjęte rozważania teoretyczne i prace badawcze związane zarówno z pomiarem, jak i oceną dokonań. Przy czym największym zainteresowaniem środowiska naukowego cieszy się problematyka stosowania strategicznej karty wyników w różnych organizacjach. Dylematy związane z zarządzaniem kosztami i dokonaniami dotyczą nie tylko działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, ale również zarządzania projektami czy też procesem restrukturyzacji. Zakres podmiotowy podejmowanych prac naukowych jest bardzo szeroki i obejmuje wiele sektorów gospodarki. Są to zarówno pojedyncze jednostki gospodarcze, jak i grupy kapitałowe. W centrum uwagi znalazły się przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe. Nie zabrakło też instytucji finansowych, uczelni publicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, podmiotów świadczących usługi powszechne oraz organizacji nienastawionych na zysk. Redaktorzy zeszytu mają nadzieję, że opublikowane w nim artykuły będą źródłem wiedzy i inspiracji do prowadzenia dalszych badań w obszarze zarządzania kosztami i dokonaniami, które pomogą rozwiązać dylematy związane ze stosowaniem tych koncepcji w praktyce. Robert Kowalak, Marcin Kowalewski, Piotr Bednarek
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Sprawne funkcjonowanie jednostek gospodarczych i instytucji uwarunkowane jest między innymi otrzymywaniem użytecznych informacji. Są one dostarczane przez rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą i wykorzystywane na potrzeby planowania i kontroli działalności, a także podejmowania decyzji. Informacje z systemu rachunkowości stanowią również podstawę funkcjonowania controllingu jako skutecznego narzędzia sterowania działalnością jednostki. Konieczność dostarczania użytecznych informacji w sytuacji dynamicznych zmian w warunkach prowadzenia działalności wymusza doskonalenie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Proponowane rozwiązania teoretyczne i praktyczne powinny spełniać oczekiwania ich użytkowników. Rozwój rachunku kosztów przejawia się w różnych obszarach, począwszy od doskonalenia systemów ujmowania kosztów w ewidencji, przez rozwijanie procedur rozliczeniowych aż po tworzenie narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem. Procedury rachunku kosztów rozwijane są również w różnych procesach (np. restrukturyzacyjnych) oraz obszarach funkcjonalnych (np. logistyce). Rozwiązania proponowane w ramach rachunkowości zarządczej polegają na integracji dostępnych narzędzi oraz znajdują zastosowanie w nowych obszarach problemowych. Wybranym zagadnieniom rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu poświęcony jest niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zaprezentowane w nim artykuły naukowe prezentują określone koncepcje teoretyczne oraz analizy relacji występujących między rachunkiem kosztów i rachunkowością zarządczą a różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto opracowania zawierają pewne rozwiązania, które mogą być zastosowane w przedsiębiorstwach. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia rachunku kosztów na poziomie operacyjnym i stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej. Pragniemy wyrazić nadzieję, że przedstawione w niniejszym tomie artykuły będą stanowić przyczynek do rozwoju rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Dzięki temu możliwe będzie ich wykorzystanie w zarządzaniu w przedsiębiorstwach i instytucjach. Edward Nowak, Michał Poszwa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Mamy przyjemność zaprezentować Czytelnikom kolejny numer „Informatyki Ekonomicznej”. To dzięki cennym naukowo tekstom i stale powiększającej się liczbie Czytelników nasze czasopismo nie tylko sprawnie funkcjonuje, ale i wciąż się rozwija, uzyskując pozytywne oceny podczas akredytacji i ewaluacji. W tym wydaniu, podobnie jak w poprzednich numerach, znalazły się referaty Autorów będących przedstawicielami różnych ośrodków naukowo-badawczych, w których podejmowane są projekty badawcze z obszaru rozwoju i zastosowań ekonomicznych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wśród Autorów znalazły się osoby reprezentujące tak znamienite uczelnie, jak: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Akademia Morska w Gdyni i Uniwersytet Warszawski. Niezmiernie wartościową cechą opracowań publikowanych w czasopiśmie „Informatyka Ekonomiczna” jest to, że stanowią one egzemplifikację różnorodnych poglądów i punktów widzenia dotyczących zastosowania nowoczesnych rozwiązań z obszaru ICT. Wszystkie przedkładane w niniejszym zeszycie artykuły opracowano w ścisłej współpracy z doświadczonymi praktykami gospodarczymi. Sposoby ujęcia omawianych zagadnień i poglądy Autorów tekstów pozwalają Czytelnikom na poszerzenie wiedzy o możliwościach i kierunkach zastosowania w praktyce gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nie wszystkie nadesłane do wydawnictwa teksty spełniły wymogi formalno-merytoryczne, co jeszcze bardziej zwiększa znaczenie i wartość publikacji, które otrzymały podwójne pozytywne recenzje i zostały wybrane do opublikowania w niniejszym numerze. Aktualnie w naszym czasopiśmie w wyniku wieloetapowej, surowej, formalnej i merytorycznej weryfikacji do druku przyjmuje się jedynie ok. 25% nadesłanych referatów. Redaktor niniejszego wydania pragnie wyrazić podziękowania wszystkim Autorom, którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami i poglądami. Ponadto składa podziękowana Recenzentom za wnikliwe i rzeczowe oceny artykułów. Iwona Chomiak-Orsa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Menedżerowie wszystkich szczebli nieustannie poszukują rozwiązań, dzięki którym możliwe staje się przetrwanie na globalnym rynku i następnie zdobycie przewagi konkurencyjnej. Aby to osiągnąć, niezbędne jest systematyczne pozyskiwanie przydatnych zarządczo informacji. Rachunkowość stanowi bez wątpienia podstawę sytemu informacyjnego przedsiębiorstw i instytucji, jako system ewidencyjno-sprawozdawczy umożliwia bowiem generowanie użytecznych informacji. To z kolei jest niezbędne zarówno do podejmowania racjonalnych ekonomicznie decyzji przez kadrę zarządzającą, jak i do oceny działalności.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Współczesna gospodarka charakteryzuje się dużą nieprzewidywalnością, dynamicznymi zmianami, globalnym zasięgiem, ukierunkowaniem na nowe technologie i zasoby niematerialne. Wzrost złożoności prowadzonej działalności oraz rosnąca konkurencja powodują zwiększone zapotrzebowanie ze strony menedżerów na precyzyjne informacje dotyczące kosztów i dokonań w różnych obszarach aktywności biznesowej. Obecnie nie wystarczają już informacje finansowe dostarczane przez tradycyjny system rachunkowości. Koniecznością staje się stosowanie zaawansowanych modeli rachunku kosztów i systemów pomiaru dokonań, których rolą jest tworzenie wartościowych informacji, skutecznie wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami. Z tego powodu wyraźnie wzrasta zainteresowanie nowoczesnymi koncepcjami rachunku kosztów i zarządzania dokonaniami. Problematyce zarządzania kosztami i dokonaniami jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Są w nim zamieszczone artykuły dotyczące różnych koncepcji teoretycznych w zakresie pomiaru, raportowania i zarządzania kosztami oraz dokonaniami. Niektóre z nich ukazują zastosowanie tych koncepcji w praktyce funkcjonowania określonych przedsiębiorstw i instytucji. Prezentowane rozwiązania są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest dostarczenie użytecznych informacji ekonomicznych, przydatnych w procesie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym. Mamy nadzieję, że opublikowane w niniejszym tomie teksty przyczynią się do rozwoju i doskonalenia instrumentarium rachunkowości zarządczej z obszaru zarządzania kosztami i dokonaniami oraz do wzrostu jego wykorzystania w praktyce. Edward Nowak Marcin Kowalewski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Ekonomia”, na który składają się artykuły poruszające problematykę ekonomiczną – w formie rozważań teoretycznych bądź prezentacji wyników badań empirycznych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Epidemia COVID-19 rozpoczęła się w grudniu 2019 r. w Wuhan w Chinach, a następnie wirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się po całym świecie. Wielowymiarowe konsekwencje pandemii, widoczne w szczególności w sferze gospodarczej, wywołały spadek aktywności koniunkturalnej. Podejmowane w naszym kraju działania stabilizacyjne powinny być zbieżne z oddziaływaniem w warunkach zmian koniunktury generowanych przez czynniki wynikające z systemu ekonomicznego. Celem pracy jest próba oceny skuteczności fiskalnych i pieniężnych narzędzi w stabilizowaniu sytuacji makroekonomicznej Polski w okresie pandemii. W artykule przedstawiono cele i instrumenty polityki stabilizacji. Nastepnie omówiono tzw. tarcze antykryzysowe, a także podjęto próbę pomiaru ich skuteczności w zakresie stabilizacji makroekonomicznej polskiej gospodarki. W zakończeniu sformułowano najważniejsze wnioski.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again