Form of Work
Artykuły
(16)
Publikacje naukowe
(7)
Publikacje fachowe
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Author
Alvaré Helen M
(2)
Barszcz Tomasz (prawo)
(2)
Pietrzyk Magdalena
(2)
Szeroczyńska Małgorzata
(2)
Bach-Golecka Dobrochna
(1)
Biblioteka Prawa Rodzinnego I Opiekuńczego
(1)
Blicharz Grzegorz (1988- )
(1)
Czardybon Barbara (1984- )
(1)
Delijewski Maciej
(1)
Giaro Tomasz
(1)
Gzyra-Iskandar Joanna
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Krajewski Radosław (1973- )
(1)
Mirkovic Aude (1973- )
(1)
Piechocki Witold
(1)
Romaniuk Anna
(1)
Wrona Grzegorz
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Świto Lucjan (1969- )
(1)
Year
2020 - 2024
(5)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(12)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(19)
English
(1)
Subject
Małżeństwo
(14)
Prawo rodzinne
(7)
Przemoc w rodzinie
(4)
Nieważność małżeństwa
(2)
Prawo konstytucyjne
(2)
Rozwiązanie małżeństwa (prawo kanoniczne)
(2)
Alienacja rodzicielska
(1)
Alkoholizm
(1)
Bliskie związki międzyludzkie
(1)
Chorzy psychicznie
(1)
Konflikt psychiczny
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni intelektualnie
(1)
Orzecznictwo
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo kanoniczne
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Problemy małżeńskie
(1)
Procedura "Niebieskie Karty"
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przymusowe leczenie
(1)
Psychoterapia krótkoterminowa
(1)
Seksualizacja
(1)
Separacja (prawo)
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
(1)
Terapia par i małżeństw
(1)
Terapia uzależnień
(1)
Trybunał Konstytucyjny (Polska)
(1)
Uzależnieni
(1)
Zgwałcenie
(1)
Związki homoseksualne
(1)
Subject: time
2001-
(13)
Subject: place
Polska
(5)
Stany Zjednoczone (USA)
(3)
Francja
(2)
Australia
(1)
Austria
(1)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(7)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(5)
Artykuł z pracy zbiorowej
(5)
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma poradnikowego
(1)
Artykuł z czasopisma psychologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma socjologicznego
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(11)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
20 results Filter
No cover
Article
In basket
Ile kosztuje uczciwość małżeńska? / Grzegorz Wrona // NIEBIESKA LINIA. - 2013, nr 3, s. 28-30.
No cover
Book
In basket
Zawarcie małżeństwa / Witold Piechocki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983. - 85,(3) s. : bibliogr. ; 17 cm.
(Biblioteka Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 24807 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Prawo małżeńskie a osoby niepełnosprawne / Anna Romaniuk // SZKOŁA SPECJALNA. - 2011, nr 3, s.224-230.
Streszczenie: Przesłanki zawarcia cywilnego związku małżeńskiego. Prawa, jakie przysługują w tym zakresie osobom niepełnosprawnym. Przeszkody do wstąpienia w związek małżeński oraz możliwości rozwiązania tych przeszkód przez sąd.
No cover
Article
In basket
Małżeństwo małoletniej w świetle prawa / Radosław Krajewski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 3, s. 44-49. - 2008.
No cover
Article
In basket
Przestępstwo zgwałcenia w małżeństwie / Radosław Krajewski // NIEBIESKA LINIA. - 2011, nr 1, s.12-16.
Streszczenie: Dotyczy przemocy seksualnej w małżeństwie, w różnych kulturach i wyznaniach.
Article
In basket
Article
In basket
Book
In basket
(Prawo Publiczne)
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 485-522.
Część prac w przekładzie.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 46828 (1 egz.)
E-book
In basket
The issue is devoted to an interdisciplinary analysis of the many aspects of feminism in historical, anthropological, religious, legal, philosophical, political, educational, and sociological terms. The authors of the articles attempted to answer the following questions: How should women's domestic work be valued? Is Girl Scouting different from Boy Scouting? How to organise a feminist law clinic class? Can mobbing procedures aim at a potential reconciliation between perpetrator and victim? What is the contemporary significance of women's dress? Is the equality legacy of the French Revolution relevant in Syria today? Are figures of matriarchy present in the Old Testament? How does the law regulate marriage, motherhood and parenthood? How should the concept of gender be understood? Do the theories of evolutionism accurately explain the relationship between men and women? The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Numer poświęcony jest interdyscyplinarnej analizie wielu aspektów feminizmu w wymiarze historycznym, antropologicznym, religijnym, prawniczym, filozoficznym, politycznym, edukacyjnym, socjologicznym. Autorzy artykułów podjęli próby odpowiedzi na pytania: Jak należy wycenić pracę domową kobiet? Czy skauting dziewcząt różni się od skautingu chłopców? Jak zorganizować zajęcia z zakresu feministycznej kliniki prawa? Czy procedury związane z mobbingiem mogą zmierzać do potencjalnego pojednania sprawcy i ofiary? Jakie jest współczesne znaczenie kobiecego stroju? Czy równościowe dziedzictwo rewolucji francuskiej jest dziś istotne w Syrii? Czy w Starym Testamencie obecne są figury matriarchatu? Jak prawo reguluje małżeństwo, macierzyństwo i rodzicielstwo? Jak należy rozumieć pojęcie płci? Czy teorie ewolucjonizmu trafnie wyjaśniają relacje między kobietami i mężczyznami? Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Prof. dr hab. Tomasz Giaro (ORCID 0000-0002-5702-6135) – prawnik, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, teorii, filozofii i historii prawa oraz prawa porównawczego, od 2009 roku profesor nauk prawnych, od 2016 roku dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW, kierownik Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej. Dodatkowo odbył studia podyplomowe w Scuola di Perfezionamento in Diritto Civile na Uniwersytecie w Camerino. W latach 1984-1985 stypendysta Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Bonn. W latach 1990–2006 pracownik Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem. Dodatkowo zatrudniony wówczas jako profesor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem, na Wydziale Prawa Freie Universität Berlin oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Giessen. W latach 2002–2004 kierownik projektu „Modernizacja praw wschodnioeuropejskich od początku XIX wieku” w Max-Planck-Institut. W latach 2004–2006 kierownik międzynarodowego projektu „Kultura prawna nowoczesnej Europy Wschodniej” finansowanego przez Fundację Volkswagena. W latach 2007–2014 członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, w latach 2011–2014 zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN. W latach 2015-2019 Przewodniczący Rady Programowej przy Stacji Naukowej PAN w Rzymie. W 2010 roku przeprowadził cykl 15 wykładów „European Legal Tradition” na Uniwersytecie Florydy (Gainesville) w USA. W roku 2011 otrzymał nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych. Od 2013 roku redaktor naczelny czasopisma „Studia Iuridica”.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Temat: Zdolność sądowa ; Płaca minimalna ; Rehabilitacja ; Spór o Wilno ; Prasa litewska ; Niezdolność do pracy ; Niezdolność do wypełniania ról społecznych ; Migracje zarobkowe ; Akcje protestacyjne ; Wolność zrzeszania się ; Europejska Konwencja Praw Człowieka i Obywatela ; Wojna święta ; Starożytny Izrael ; Decentralizacja ; Standardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej ; Pomoc prawna ; Szacunki kosztów ; Popyt i podaż na pomoc prawną ; Małżeństwo ; Aktywizacja ; Sytuacja mieszkaniowa ; Praca nieformalna ; Światowe Forum Gospodarcze ; Progowe modele korekty błędem ; Asymetryczność reakcji ; Podmiotowe kryteria dostępu ; Zasiłek dla bezrobotnych ; Polityka pieniężna ; Kryzys finansowy ; Badania ankietowe ; Migracje kobiet ; Polskie inwestycje bezpośrednie ; Instrumenty wspierania zagranicznych inwestycji bezpośrednich ; Rynek pracy ; Samorząd zawodowy ; Polityka gospodarcza ; Kraje bałtyckie ; Niepewność dochodów ; Legitymacja procesowa ; Inteligentna i zrównoważona gospodarka ; Prawo do strajku ; Mieszkanie ; Kapitał ludzki ; Konkurencyjność gospodarki ; Inwestycje w kapitał ludzki ; Rehabilitacja społeczna ; Postępowanie nieprocesowe ; Warunki życia ; Niepełnosprawność ; Rzeczpospolita Obojga Narodów ; Aktywna polityka społeczna ; Stopy procentowe ; Wielkie Księstwo Litewskie ; Szkolnictwo wyższe ; Szara strefa ; Bezrobocie ; Strony ; Rehabilitacja zawodowa ; Analizy symulacyjne
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again