Form of Work
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Borys Grażyna
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Marak Katarzyna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
5 results Filter
E-book
In basket
Przekazując do rąk Czytelników kolejny tom „Nauk o Finansach”, pragniemy zwrócić uwagę na jego zróżnicowaną problematykę. Nadesłane opracowania zostały jak zwykle przypisane przez redakcję do poszczególnych bloków tematycznych, jakimi są kolejno: • finanse publiczne, • finanse przedsiębiorstw, • pośrednictwo finansowe i rynki finansowe. Cztery opracowania z pierwszego bloku tematycznego obejmują zagadnienia stabilizacji finansów publicznych, co wiąże się nie tylko z analizą systemu wyrównania finansowego, ale także ze skutkami przepływów na rzecz systemu emerytalnego czy z zaspokajaniem zapotrzebowania finansowego samorządów terytorialnych. Kluczowe jednak są w tej kwestii decyzje odnoszące się do podziału zadań i kompetencji. W części poświęconej finansom przedsiębiorstw znalazły się opracowania prezentujące wyniki badań nad sytuacją finansową przedsiębiorstw w regionie oraz dotyczące instrumentów wykorzystywanych w inwestycjach finansowych przez mikropodmioty. Specyficznymi podmiotami poddanymi analizie w tej grupie opracowań są wyższe uczelnie w kontekście obecnej sytuacji demograficznej. Najobszerniejszy blok, zawierający sześć opracowań, dotyczy działalności pośredników finansowych (banków i ubezpieczycieli). Większość artykułów wiąże się z bankowością, choć dotyczy nie tylko działalności banków (regulacji ich działalności oraz zarządzania portfelem handlowym), ale także działań ich klientów – gospodarstw domowych (gromadzenia oszczędności czy transferu środków z zagranicy). Pragnę zwrócić uwagę Czytelników na opracowanie z zakresu finansów behawioralnych, jako pierwsze w tej części, poświęcone uwarunkowaniom religijnym działań inwestycyjnych podmiotów gospodarujących.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Przekazując Czytelnikom kolejny numer czasopisma „Nauki o Finansach”, pragnę zwrócić uwagę na to, jak coraz bardziej różnorodny staje się obszar zainteresowań nauk o finansach. W opracowaniach przedstawionych w tym tomie pojawił się nowy, ciekawy wątek. Dotyczy on kulturowych uwarunkowań zjawisk finansowych, jakże rzadko dotąd dostrzeganych podczas ich analizowania. Odpowiedzialne finanse, uwzględniające specyficzne cechy własne i zachowania podmiotów gromadzących i wydatkujących środki pieniężne, to tematyka pojawiająca się na naszych łamach po raz pierwszy. Zachęcam więc do przeczytania artykułu na ten temat. Składający się z dziesięciu artykułów tom został podzielony na trzy następujące bloki tematyczne: • finanse publiczne, • finanse przedsiębiorstw, • pośrednictwo finansowe i rynki finansowe. Artykuły z zakresu finansów publicznych dotyczą funkcjonowania finansów samorządowych oraz wybranych aspektów działania systemu emerytalnego, nadal i nieprzerwanie budzącego tak wiele kontrowersji. W drugim bloku tematycznym znalazły się artykuły na temat wybranych aspektów zarządzania kapitałem z punktu widzenia rentowności aktywów, płynności w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego i metalowego, a także obrazu rachunkowego zjawisk finansowych, ukształtowanego odmiennym, ale wielce przydatnym dla ich pełnego zrozumienia punktem widzenia. Trzeci blok obejmuje bardzo zróżnicowane problemy pośrednictwa finansowego – od rozwoju rynku reasekuracyjnego w warunkach wschodzącego rynku finansowego, przez analizę zachowań podmiotów tego rynku, aż po analizę tendencji zmian instytucjonalnych. Taka różnorodność jest odbiciem tempa rozwoju i przemian tej dziedziny. Sprawia ona, że w tym obszarze wciąż jest wiele do zbadania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Do rąk czytelników oddajemy kolejny zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach serii Nauki o Finansach, składający się z kilkudziesięciu tekstów ujętych w trzy bloki tematyczne poświęcone: ? finansom publicznym, ? pośrednictwu finansowemu i rynkom finansowym oraz ? finansom przedsiębiorstw, rachunkowości i analizie finansowej. Teksty z pierwszego bloku dotyczą różnych aspektów organizacji sektora finansów publicznych w świetle reformy finansów publicznych, zarządzania środkami publicznymi i długiem publicznym, polityki fiskalnej w sferze ochrony środowiska i konsumpcji oraz finansowania wybranych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej. Drugi blok tematyczny zawiera aktualną problematykę badawczą dotyczącą obserwowanych zawirowań na rynkach finansowych, instrumentarium łagodzącego ich skutki – zwłaszcza dla deponentów środków pieniężnych w bankach, oraz zwiększania efektywności gospodarki finansowej podmiotów sektora ubezpieczeń. Na uwagę zasługują ponadto dwa opracowania zawierające niezwykle interesującą, relatywnie nową w polskim piśmiennictwie naukowym problematykę wykluczeń finansowych. Ostatni, trzeci blok opracowań obejmuje zakresem przedmiotowym zagadnienia zastosowania cen transferowych w zarządzaniu finansami spółek, aspekty analizy finansowej i identyfikacji ryzyka finansowego, rewizji finansowej oraz metod wyceny przedsiębiorstw. W jednym z opracowań zwrócono uwagę na chaos pojęciowy jako przejaw różnych interpretacji istoty czynników niematerialnych, od których w coraz większym stopniu zależy sukces finansowy przedsiębiorstwa.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejsza publikacja jest kolejnym zeszytem dziedzinowym poświęconym naukom o finansach. Składa się z dziewiętnastu tekstów ujętych w trzy bloki tematyczne poświęcone kolejno: - finansom publicznym i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, - pośrednictwu finansowemu i rynkom finansowym, - finansom przedsiębiorstw, rachunkowości i analizie finansowej. Cztery teksty pierwszego bloku tematycznego dotyczą zagadnień podatkowych, konsolidacji finansów publicznych w drodze likwidacji niektórych funduszy celowych (gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz wyceny aktywów w jednostkach budżetowych. Drugi blok obejmujący pięć tekstów prezentuje różnorodną tematykę, odnoszącą się do wpływu zróżnicowania modeli ładu korporacyjnego na decyzje inwestorów na rynku kapitałowym, wpływu monotoniczności zmian zysków spółek na ich wycenę giełdową, wykluczeń finansowych, zasad wyceny bankowych rezerw na straty kredytowe oraz wybranych aspektów wyceny instrumentów finansowych. Trzeci najbardziej obszerny, liczący dziesięć tekstów blok zawiera po dwa teksty poświęcone odpowiednio zasobom niematerialnym i wykorzystaniu rachunku kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz tekst o pomiarze historycznym i prospektywnym w świetle zasady wiernego obrazu. W bloku tym znajdują się również interesujące opracowania o czynnikach kształtujących zróżnicowanie krajowych modeli rachunkowości, cenie transferowej, nadzorze publicznym nad działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich, sprawozdawczości finansowej i roli venture capital w kreowaniu wartości firmy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Transformacja systemowa, która dokonała się w naszym kraju po 1989 roku, objęła zmianę ustroju politycznego i gospodarczego. Wprowadzaniu i umacnianiu instytucji i procedur demokratycznych towarzyszyła radykalna zmiana stosunków gospodarczych. Społeczna gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności gospodarczej oraz własności prywatnej, stała się podstawą ustroju gospodarczego. Te przełomowe wydarzenia oddziaływały na wszystkie sfery naszego życia, zapoczątkowując proces dokonywania zmian w mentalności społecznej, przewartościowując postawy i poglądy oraz oczekiwania poszczególnych grup społecznych. Wszystkie te zjawiska pociągnęły za sobą, a niekiedy wręcz wymusiły zmiany ustawodawstwa gospodarczego. Dodatkowym impulsem do zmian było wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej. Tym samym do naszego prawodawstwa trafiły unijne akty prawne, a także krajowe akty implementacyjne, i śmiało możemy stwierdzić, że nie ma już obecnie takiej dziedziny prawa, gdzie wpływ prawa Unii Europejskiej nie byłby widoczny. Na kształt prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej wpływ miała zatem zarówno wewnętrzna sytuacja polityczno-społeczna, jak i aspiracja, a następnie członkostwo w strukturach Unii Europejskiej. Autorzy poszczególnych opracowań wskazują zmiany, jakie zaszły w regulacjach prawnych obszarów, na których koncentrują się ich badania naukowe, dochodząc do wartościowych i syntetycznych wyników, zarówno mających walor retrospektywny, jak też pozwalających prognozować przyszłe pożądane kierunki zmian obowiązującego ustawodawstwa. Niniejsza publikacja powstała w związku z ogólnopolską konferencją naukową, która odbyła się w dniach 15-17 września 2014 r. w Karpaczu, pt. „Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce”. Był to kolejny już zjazd katedr prawa uczelni ekonomicznych w Polsce, które odbywają się cyklicznie, począwszy od lat 70. XX wieku. Tegoroczny zjazd zorganizowany został przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowania ujęte w niniejszym zbiorze są wynikiem naukowej współpracy pracowników katedr prawa najważniejszych polskich uczelni ekonomicznych. Warto podkreślić, że książka mogła się ukazać dzięki jej dofinansowaniu przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, za co pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again