Form of Work
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(6)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Książki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Andrejczuk Magdalena
(1)
Andrzejewska Anna (pedagog)
(1)
Augustyniak Piotr
(1)
Barabasz Adela
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Boksa Ewa
(1)
Chojak Małgorzata
(1)
Chojecka Kornelia
(1)
Guzowska Ewa
(1)
Karwińska Anna
(1)
Kubala-Kulpińska Aleksandra
(1)
Kwiatkowski Michał
(1)
Maźnica Łukasz
(1)
Nowel Ewa
(1)
Stachowiak Beata
(1)
Stokfiszewski Igor
(1)
Walc Wiesława
(1)
Weilandt Martyna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
Time Period of Creation
2001-
(8)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Pokolenie Y
(10)
Młodzież
(4)
Pokolenie Z
(4)
Fonoholizm
(2)
Pokolenie X
(2)
Baby boomers
(1)
Cyberkultura
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Internet
(1)
Język polski
(1)
Kompetencje kluczowe
(1)
Kompetencje komunikacyjne
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Kultura masowa
(1)
Kultura popularna
(1)
Mózg
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Neuroobrazowanie
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Postęp techniczny
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzina
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Seksualizacja
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Uczenie się
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Uzależnienie od Internetu
(1)
Wychowanie
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(6)
Genre/Form
Artykuł problemowy
(6)
Artykuł z pracy zbiorowej
(6)
Artykuł fachowy
(2)
Artykuł z czasopisma fachowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(5)
Informatyka i technologie informacyjne
(2)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Psychologia
(1)
14 results Filter
No cover
No cover
Article
In basket
Article
In basket
Supermarketyzacja w pokoleniu Y : szansa czy zagrożenie? / Kornelia Chojecka. W: Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży / redakcja naukowa Wiesława Walc, s. 11-20. - 2015.
Bibliografia na stronach 19-20.
Book
In basket
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliografia przy rozdziałach.

W publikacji zawarto artykuły:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 45689 (1 egz.)
E-book
In basket
Książka skupia się na możliwie interdyscyplinarnym scharakteryzowaniu przedstawicieli pokolenia Y (rozdz. 1), spojrzeniu na nich poprzez pryzmat rodzimego rynku pracy i rynku usług edukacyjnych (reprezentowanym, przede wszystkim, przez szkolnictwo wyższe – rozdz. 2) oraz określeniu ram, w jakich zamknięto badanie dobrostanu psychicznego tej grupy młodych ludzi (rozdz. 3 i 4). Tak zaplanowane tło teoretyczne stanowi wstęp do badania studentów ostatniego roku studiów magisterskich, wywodzących się z warszawskich uczelni, pod kątem ich oczekiwań względem studiów i przyszłej pracy oraz oceny ich dobrostanu psychicznego (gdzie podstawową zmienną niezależną jest kierunek studiów – pożądany na rynku pracy lub nie – o czym szerzej w rozdz. 5). Wyniki badania (stosowne analizy znajdują się w rozdz. 6) posłużyły również do sformułowania wniosków i rekomendacji, skierowanych w pierwszej kolejności do osób decydujących o kształcie i specyfice polskiej edukacji, których, odpowiednio ukierunkowane, działania mogą doprowadzić do zmiany obecnego stanu rzeczy (rozdz. 7). Książka ta powinna zainteresować nauczycieli, doradców zawodowych i rodziców, czyli osoby wpływające najmocniej na decyzje edukacyjne i zawodowe młodych ludzi. Na koniec, choć ten adresat jest najważniejszy z punktu widzenia autora, do młodzieży i studentów, którzy chcą mieć realny wpływ na swoje życie i podejmowane decyzje o charakterze fundamentalnym dla ich dalszej egzystencji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze: Piotr Augustyniak: Wartości w koncepcji firmy-idei, doi 10.7366/KIR.2017.2.3.01, s. 7–16; Anna Karwińska: Społeczne przestrzenie miasta w procesach wytwarzania i realizowania wartości, doi 10.7366/KIR.2017.2.3.02, s. 17–34; Łukasz Maźnica: Zależności między kulturą a rozwojem z perspektywy oddolnych inicjatyw kultury społecznej, doi 10.7366/KIR.2017.2.3.03, s. 35–50; Magdalena Andrejczuk: Prekariat a „Pokolenie Y” – zjawisko prekaryjności młodych pracowników, doi 10.7366/KIR.2017.2.3.04, s. 51–68; Igor Stokfiszewski: Projekt Ursus Zakłady – wokół „zwrotu demokratycznego” w sztuce, doi 10.7366/KIR.2017.2.3.05, s. 69–86. Więcej o kwartalniku http://www.kulturairozwoj.msap.pl/index.php/nr-2-3-2017 uwagi: prof. dr hab. Jerzy Hausner redaktor naczelny periodyk wydawany wraz z Instytutem Studiów Społecznych UW oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tempo zmian, znacznie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej, stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw; zmusza je do podejmowania działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów, a jednocześnie sprzyjających wykorzystywaniu szans, jakie pojawiają się na rynku. Przedsiębiorstwa nieustannie więc poszukują „recept” na sukces, czasem podkreślając „twarde”, innym razem „miękkie” aspekty zarządzania. Przedstawiony w kolejnym numerze Management Forum wybór zagadnień jest odzwierciedleniem tych zróżnicowanych poszukiwań, których celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak optymalizować kierunki rozwoju przedsiębiorstw dążących do wzmacniania swojej konkurencyjności. Jednym z obszarów, w którym poszukuje się recept na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, jest nadzór korporacyjny (corporate governance), jako zestaw mechanizmów kontrolujących i motywujących akcjonariuszy oraz zarządzających do długofalowego budowania wartości spółki. M. Aluchna w artykule „Reformy corporate governance po kryzysie finansowym” opisuje główne słabości corporate governance odnotowywane w czasie kryzysu oraz wskazuje na działania, które mogłyby wyeliminować owe nieprawidłowości. Potencjał biznesowy zaangażowania pracowników to zagadnienie coraz częściej dyskutowane i podejmowane w badaniach. Brak dostatecznego zaangażowania stanowi wyraźnie dostrzeganą przez przedsiębiorców barierę rozwoju organizacji, zarówno w sensie osiąganych wyników, jak i możliwości doskonalenia metod pracy. W artykule zatytułowanym „Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu” B. Skowron-Mielnik przedstawia możliwości budowania zaangażowania pracowników w oparciu o koncepcję employer brandingu. Z kolei autorki artykułu „Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y” M.W. Kopertyńska i K. Kmiotek przedstawiają propozycję identyfikacji problemów związanych z budowaniem zaangażowania pracowników pokolenia Y. Autorki odwołują się do badań własnych, które przeprowadziły w trzech dużych firmach funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy firmy zauważają problem budowania zaangażowania pracowników pokolenia Y oraz jakie podejmują działania w tym zakresie. K. Gadomska-Lila odwołuje się do roli kultury organizacyjnej w procesach doskonalenia przedsiębiorstw. W swoim artykule, zatytułowanym „Kulturowe aspekty doskonalenia przedsiębiorstwa na przykładzie międzynarodowego koncernu” dowodzi, że kluczowe wartości ukierunkowują działania przedsiębiorstwa i jednocześnie stanowią podstawę wyboru praktyk zarządzania sprzyjających skutecznej internalizacji wartości przez pracowników. „Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw” to artykuł M. Sajdak, w którym autorka stawia tezę, że warunkiem przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw jest osiągnięcie zwinności, a atrybuty owej zwinności wyróżniają przedsiębiorstwa, zapewniając mu szybsze, sprawniejsze i efektywniejsze reagowanie na okazje pojawiające się w otoczeniu. Natomiast autorzy artykułu „Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej – dylematy i kierunki dalszych badań” J. Kacała i A. Michaluk proponują systemowe rozwiązanie dotyczące modyfikacji procesu kształtowania kompetencji przywódczych w programie studiów. Wskazują na konieczność usprawnienia procesów rekrutacji kandydatów do zawodu oficera oraz szerokiej ewaluacji kształcenia na wszystkich jego poziomach. Niech ten zróżnicowany przegląd zagadnień będzie zachętą do dalszych badań nad konkurencyjności przedsiębiorstw. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Prezentujemy Państwu kolejny numer naszego czasopisma. I tym razem, zgodnie z przyjętą koncepcją periodyku przedstawiamy opracowania bardzo różnorodne, dotyczące różnych dziedzin nauk o zarządzaniu. Pragniemy dostarczyć inspiracji do bardziej fundamentalnych przemyśleń na temat kierunków rozwoju i specyfiki współczesnego zarządzania. W tym nurcie sytuują się opracowania na temat dojrzałości procesu innowacji, japońskiej koncepcji doskonalenia organizacji czy procesu zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach. Za istotny problem − o podobnie zasadniczym charakterze − uznajemy zarządzanie wiedzą, zwłaszcza w organizacji tak nietypowej, jak jednostka miejska. Uwarunkowaniem kluczowym dla zarządzania dzisiejszymi organizacjami jest z pewnością specyfika zachowań tzw. pokolenia Y, czego dotyczy kolejny artykuł. Obok rozważań na tematy fundamentalne oferujemy też Państwu zestaw publikacji o charakterze bardziej instrumentalnym, ukierunkowanych na doskonalenie poszczególnych procesów zarządzania. W tym obszarze polecamy zarówno opracowanie przedstawiające metodę doskonalenia zarządzania projektami, jak też artykuł poświęcony usprawnianiu logistyki miejskiej. Równie dużą wartość aplikacyjną wydają się mieć teksty dotyczące badania satysfakcji pracowników i ich motywowania w szczególnych organizacjach, jakimi są jednostki ochrony zdrowia i urzędy administracji samorządowej. Życzymy przyjemności i pożytku z lektury. Zachęcamy również do polemiki z naszymi Autorami. Głosy polemiczne zobowiązujemy się zamieszczać w kolejnych numerach pisma. Zapraszamy do publikowania na naszych łamach.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again