Form of Work
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Author
Chmieliński Paweł
(1)
Czarnecki Adam
(1)
Dudzińska Agnieszka
(1)
Gospodarowicz Marcin
(1)
Haliżak Edward
(1)
Krawchenko Tamara
(1)
Malaga Krzysztof
(1)
Malak-Rawlikowska Agata
(1)
Matysiak Ilona
(1)
Milczarek-Andrzejewska Dominika
(1)
Pasikowski Sławomir
(1)
Pawłowska Aleksandra
(1)
Pietrzak Michał
(1)
Redslob Alain
(1)
Rembisz Włodzimierz
(1)
Sroka Wojciech
(1)
Sulewski Piotr
(1)
Weresa Marzenna Anna
(1)
Wojewodzic Tomasz
(1)
Wolski Oskar
(1)
Woźniak-Jęchorek Beata
(1)
Wąs Adam
(1)
Zajda Katarzyna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(4)
English
(2)
6 results Filter
E-book
In basket
Central bank communication has become an essential part of monetary policy in recent years. Against the background of the zero interest rate policy, conventional monetary policy instruments have lost their effectiveness, and the management of market participants’ expectations by means of appropriate communication has become an essential part of monetary policy. In this paper a new model of the communication process between the central bank and financial market players is elaborated, in particular exploring the obstacles and hurdles in the transmission of information from sender to recipient, empirical data are also reported for several stages of the new model. For efficient expectation management, both the selection of information by the central bank as well as the transmission path of this information is important as indirect communication can lead to information distortions. Last but not least, the recipients of the information, as people with a limited capacity and variable readiness to absorb it, play a central role in determining what information actually reaches them. Appropriate communication that takes these obstacles and the recipients’ psychology into account can thus significantly increase the efficiency of monetary policy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
In 2010 the EU launched a flagship policy initiative “Innovation Union” aimed at increasing the innovation rate and translating it into smart, sustainable and inclusive growth. Strengthening the knowledge base is one of its six pillars. This research, part of the “I3U – Investigating the Impact of the Innovation Union” project funded by the European Union’s Horizon 2020 programme, covers the impact of selected areas of the Innovation Union initiative on innovation in Europe. The questions that the book attempts to answer are the following: What are the effects of these diverse policy initiatives implemented at the EU level? To what extent have they been implemented after seven years since the Innovation Union launch? What are the policy implications and lessons learned? The research findings are discussed in detail in eight chapters. These are based on a variety of unique data collected during desk and field research, including surveys and interviews, which refl ect the opinions of all innovation system actors and stakeholders affected by these policy instruments.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Pierwszy tom z nowej serii wydawniczej SOCIALITER powstającej we współpracy z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Publikacja dotycząca polityki publicznej w obszarze niepełnosprawności prezentuje w sposób kompleksowy główne rozwiązania systemowe dotyczące wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Autorka najpierw odnosi się do samego zjawiska niepełnosprawności i kwestii terminologicznych, następnie przedstawia zagadnienia związane z orzekaniem o niepełnosprawności, dane dotyczące populacji osób z niepełnosprawnością w Polsce, a także instytucjonalny rozwój polskiego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami od 1989 roku. Podejmuje też niezwykle ważne kwestie związane z reprezentacją polityczną osób z niepełnosprawnościami oraz z dialogiem między władzami a środowiskiem społecznym, w tym ideę interwencji publicznej w obszarze niepełnosprawności. Systematycznie zostały omówione konkretne obszary wsparcia publicznego dla osób z niepełnosprawnościami, w podziale na wsparcie o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, a w obszarze niepieniężnym – na sfery prywatną i społeczną. Zaprezentowano też wybrane wyzwania związane z podejmowaniem interwencji publicznych w obszarze niepełnosprawności, takie jak m.in.: trudności związane ze złożonością systemu, kontrowersje wokół odpłatności za wsparcie, problematyka opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz zagadnienia dotyczące wpływu społecznego na podejmowanie interwencji publicznych. Wskazano również możliwe korekty instytucjonalne. Do publikacji dołączony jest aneks obejmujący wybrane przepisy regulujące podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze niepełnosprawności oraz główne przepisy odnoszące się do omówionych obszarów wsparcia. Całościowość opisu i analizy polityki publicznej wobec niepełnosprawności jest największą zaletą pracy, która stanowi ważny wkład w dorobek studiów nad niepełnosprawnością w Polsce. W jednej monografii, opartej na spójnej i konsekwentnie realizowanej metodologii badawczej, dokonana zostaje analiza następujących zagadnień: kwestii terminologicznych dotyczących zjawiska niepełnosprawności, mechanizmów orzekania o niepełnosprawności, statusu społeczno-ekonomicznego i demograficznego populacji osób z niepełnosprawnością w Polsce, reprezentacji politycznej osób z niepełnosprawnościami, dialogu między władzami a środowiskiem społecznym osób z niepełnosprawnościami, instytucjonalnego rozwoju polskiego systemu (od roku 1989). (…) Praca powinna stać się ważnym elementem listy lektur w zakresie analizy funkcjonowania polityk publicznych w Polsce, ale także takich zagadnień, jak funkcjonowanie trzeciego sektora w obszarze polityki publicznej i mechanizmy rzecznictwa na rzecz interesów defaworyzowanych grup społecznych. Politycy – szczebla zarówno ogólnokrajowego, jak i lokalnego – oraz ich zaplecze doradcze stanowią również potencjalny krąg odbiorców pracy, gdyż stanowi ona wyczerpujący przegląd najistotniejszych zagadnień odnoszących się do ważnego obszaru polityki społecznej w Polsce. (Z recenzji prof. Barbary Gąciarz) Szczególnymi odbiorcami tej książki powinni być studenci pracy socjalnej, pedagogiki, psychologii oraz pracownicy socjalni. Generalnie grono osób, którym bliskie są takie zagadnienia, jak miejsce osoby z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, sytuacja prawna osób z niepełnosprawnościami. W zasadzie ta książka (…) powinna trafić do rąk pracowników wszystkich instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin, do fundacji i instytucji, których celem działań jest szeroko rozumiana pomoc i wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. Książka powinna też trafić do rąk uczestników szkolenia specjalizacyjnego Organizacja Pomocy Społecznej (…). Powinna być lekturą obowiązkową również dla wykładowców na tej specjalizacji. (Z recenzji prof. Anny Michalskiej) Seria wydawnicza SOCIALITER powstaje we współpracy Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Ukazują się w niej publikacje przedstawiające rezultaty interdyscyplinarny (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Contents [Spis treści] Dominika Milczarek-Andrzejewska, Adam Czarnecki: Editors’ Note. Building Modern Rural Development Policies for Poland , s. 7­­­­­-10. Articles [Artykuły] Tamara Krawchenko: A Framework for Modern Rural Policy in Poland – Dialogue with the Research Community [Ramy nowoczesnej polityki wiejskiej w Polsce – dialog ze społecznością naukową], doi: 10.7366/wir042018/01, s. 11-24; Aleksandra Pawłowska, Włodzimierz Rembisz: The Relationship of Investments and Subsidies to Labour Productivity in Agriculture in Poland between 2010 and 2015 [Związek między inwestycjami i dopłatami do inwestycji a produktywnością pracy w rolnictwie w Polsce w latach 2010–2015], doi: 10.7366/wir042018/02, s. 25-42; Piotr Sulewski, Adam Wąs: Awareness of Sustainable Agriculture among Polish Farmers – Beneficiaries of the CAP [Świadomość trwałego rolnictwa wśród polskich rolników – beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej], doi: 10.7366/wir042018/03, s. 43-66; Agata Malak-Rawlikowska: Are Farmers Trapped in Hold-Up Relationships with their Contractors in the Supply Chain? The Case of Dairy Farmers and Feed Suppliers [Czy rolnicy są uwięzieni w relacjach typu hold-up? Przypadek producentów mleka i dostawców pasz], doi: 10.7366/wir042018/04, s. 67-90; Tomasz Wojewodzic, Wojciech Sroka: Commercial Farms in Polish Metropolitan Areas: Changes in Production Factors [Towarowe gospodarstwa rolne na obszarach metropolitalnych w Polsce: zmiany zasobów czynników produkcji], doi: 10.7366/wir042018/05, s. 91-110; Ilona Matysiak: Young University Graduates’ Motivations for Living in the Countryside in the Context of Rural Policies in Poland [Motywacje do życia na wsi młodych absolwentów wyższych uczelni w kontekście polityk rozwoju obszarów wiejskich w Polsce], doi: 10.7366/wir042018/06, s. 111-130; Michał Pietrzak: Some General Considerations on Coordination Mechanisms and their Potential Role in Rural Policy [Kilka ogólnych uwag na temat mechanizmów koordynacji i ich potencjalnej roli w polityce obszarów wiejskich] doi: 10.7366/wir042018/07, s. 131-148; Katarzyna Zajda, Sławomir Pasikowski: Inter-Sectoral Cooperation for the Implementation of Social Policy in Rural Areas. Proposal of Research Tool [Skala międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji polityki społecznej na wsi. Propozycja narzędzia badawczego], doi: 10.7366/wir042018/08, s. 149-162; Oskar Wolski: Smart Villages in EU Policy: How to Match Innovativeness and Pragmatism? [Inteligentne wioski w polityce Unii Europejskiej. Jak połączyć innowacyjność z pragmatyzmem?], doi: 10.7366/wir042018/09, s. 163-180; Paweł Chmieliński, Marcin Gospodarowicz: A Regional Approach to Rural Development? Regional and Rural Programmes in Poland 2007–2015 [Regionalne podejście do rozwoju obszarów wiejskich? Studium regionalnych i wiejskich programów rozwoju w latach 2007–2015 w Polsce], doi: 10.7366/wir042018/10, s. 181-197. Table of Contents of the 2018 Issues of the Village and Agriculture Quarterly[Spis treści kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2018 roku], s. 199-206. Village and Agriculture Reviewers List in 2018 [Lista recenzentów kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” w 2018 roku], s. 207-209. Uwagi: red. naczelny – Mirosław Drygas periodyk wydawany wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The monograph is the result of the 60th International Conference of AIELF (Association Internationale des Economistes de Langue Française) having place on May 25-27, 2017 at the Poznań University of Economics and Business in Poland with over 120 participants from 25 countries around the world. The conference focused on The issues of economic development in a risked globalization and the book was created around this topic. The monograph consists of 32 chapters that cover the different area of globalization, integration, transformation, innovation, economic growth, monetary policy, public policy, climate changes, labor market, governance, finance and management. The scope of topics is very wide which is the result of broad locals’ problems important for authors geographically scattered around the world (among others Poland, Bulgaria, Spain, Morocco, Algeria, French Guiana, Canada). The monograph was published both in the classic version and in the form of an e-book. The publication is treated by the Francophone countries in Africa, South America, North America, Asia and Europe with approval and considerable recognition.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents] S t u d i a [S t u d i e s] Edward Haliżak: Stosunki USA–Chiny: falsyfikacja hipotezy „pułapki Tukidydesa” [US–China Relations: Falsification of the ‘Thucydides Trap’ Hypothesis], doi 10.7366/020909614201601, s. 9–32; Magdalena Kozub-Karkut: Teorie stosunków międzynarodowych a badanie polityki zagranicznej [International Relations Theories vis-à-vis Foreign Policy Studies], doi 10.7366/020909614201602, s. 33–50; Krzysztof Miszczak: Raisons d’État. EU Security and Defence Policy Framework in the Context of Polish and German Interests. An Analysis, doi 10.7366/020909614201603, s. 51–66; Olga Barburska: Podstawy normatywne funkcjonowania Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych – ujęcie teoretyczne [The Normative Basis of the Functioning of the European Union in International Relations – A Theoretical Approach], doi 10.7366/020909614201604, s. 67–90; Joanna Starzyk-Sulejewska: Stosunki Unii Europejskiej z Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) [The Relations between the European Union and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)], doi 10.7366/020909614201605, s. 91–110; Paula Marcinkowska: The Scope of Influence of the Central and Eastern European Member States of the EU on Shaping the EU’s Policy towards Russia – The Case of the Visegrad Countries, doi 10.7366/020909614201606, s. 111–122; Rafał Ulatowski: Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego Chin [The International Dimension of China’s Energy Security], doi 10.7366/020909614201607, s. 123–138; Anna Wróbel: Sektor usług w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji [The Services Sector in Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership], doi 10.7366/020909614201608, s. 139–156; Marcin Florian Gawrycki: Analiza polityki zagranicznej państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (II) [An Analysis of the Foreign Policy of Latin American and Caribbean Countries (Part 2)], doi 10.7366/020909614201609, s. 157–200; Alicja Curanović: Symboliczna potęga Rosji w XXI wieku [Russia’s Symbolic Power in the 21st Century], doi 10.7366/020909614201610, s. 201–220; Irena Popiuk-Rysińska: Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie [The UN Security Council after the Cold War], doi 10.7366/020909614201611, s. 221–242; Karina Paulina Marczuk: Public Diplomacy in the Service of the National Interest – Australia’s “Stopping the Boats” Campaign, doi 10.7366/020909614201612, s. 243–252; Katarzyna Kołodziejczyk: Przyszłość grupy krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku [The Future of the African, Caribbean and Pacific Group of States], doi 10.7366/020909614201613, s. 253–264; Ashik KC: Different Strokes for Different Folks: Azerbaijan’s Geopolitical Orientation between the EU and Russia, doi 10.7366/020909614201614, s. 265–276; Deepen Bista: Post-Maidan European Union’s Support to the Economic Transformation of Ukraine, doi 10.7366/020909614201615, s. 277–292; Maria Pasztor, Dariusz Jarosz: Władze komunistyczne w Polsce a ruch miast bliźniaczych w Europie [Communist Authorities in Poland and the Twin Towns Movement in Europe], doi 10.7366/020909614201616, s. 293–314. S p r a w o z d a n i a [R e p o r t s] Alicja Curanović, Szymon Kardaś: Sprawozdanie z konferencji jubileuszowej „Stosunki międzynarodowe w czasach globalnego kryzysu” z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, 5 grudnia 2016 roku [Report on the jubilee conference “Stosunki międzynarodowe w czasach globalnego kryzysu” on the occasion of the 40th anniversary of the Institute of International Relations, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw, 5 December 2016], s. 315–323; Andrzej Szeptycki: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Polska nauka o stosunkach międzynarodowych: doświadczenia dla Ukrainy”, Warszawa, 16 grudnia 2016 roku [Report on the international academic conference “Polska nauka o stosunkach międzynarodowych: doświadczenia dl (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again