Form of Work
E-booki
(12)
IBUK Libra
(12)
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(1)
Author
Brol Ryszard
(3)
zbiorowa Praca
(3)
Raszkowski Andrzej
(2)
Sokołowski Jerzy
(2)
Sztando Andrzej
(2)
Churski Paweł
(1)
Ciechański Ariel
(1)
Czornik Małgorzata
(1)
Gibas Piotr
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Grabowska Barbara
(1)
Herodowicz Tomasz
(1)
Hryszkiewicz Jowita
(1)
Konecka-Szydłowska Barbara
(1)
Kupiec Tomasz
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Perdał Robert
(1)
Piskała Kamil
(1)
Sajdak Martyna
(1)
Sobczak Elżbieta
(1)
Węgrzyn Grażyna
(1)
Zwęglińska-Gałecka Dominika
(1)
Zysiak Agata
(1)
Żabiński Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Rozwój społeczny
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Biblioteka
(1)
Brzózki (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Kurkowski, Cezary
(1)
Lokalne Grupy Działania
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
(1)
Region
(1)
Społeczności lokalne- a opieka społeczna
(1)
Subject: work
Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Mazury
(1)
Warmia
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma naukowego
(1)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
16 results Filter
Article
In basket
Tytuł nadany przez katalogującego.
Zawiera recenzję książki: Kształtowanie się wspólnoty i sił społecznych na Warmii i Mazurach : studium socjologiczne / Cezary Kurkowski. - Kraków, 2019.
E-book
In basket
Znaczenie problematyki gospodarki lokalnej i rozwoju lokalnego nieustannie rośnie. Przyczynia się do tego przede wszystkim rozwój działalności samorządów gminnych i powiatowych – w zakresie zarówno ilościowym i jakościowym, jak i rzeczowym. W rozwoju lokalnym i jego głównych kreatorach, jakimi są owe samorządy, upatruje się jednego z głównych czynników i składników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, państw, a nawet układów międzynarodowych, takich jak np. Unia Europejska. Praktyka potwierdza, że zakorzeniony już w naszej rzeczywistości samorządowej paradygmat rozwoju terytorialnego i oparty na nim dorobek naukowy powiązany z gospodarką lokalną istotnie przyczyniają się do tego rozwoju. Istnieje zatem stała potrzeba rozwijania i propagowania wiedzy na temat wszelkich aspektów działalności samorządów lokalnych, a także podmiotów, czynników i procesów z nimi nie powiązanych, lecz kształtujących układy lokalne. Równie ważne jest poszukiwanie skutecznych i efektywnych ścieżek aplikacji tej wiedzy, a także utrzymywanie stałego, wielowymiarowego powiązania między sferą praktyki samorządowej i światem nauki, odgrywającego rolę sprzężenia zwrotnego, które nie tylko gwarantuje zakończone sukcesem wdrożenia, ale również wzbogaca aparat teorii. Gospodarka lokalna to przecież nie tylko struktura umiejscowiona w lokalnych granicach, ale również proces kształtowania tych struktur, tak by ich przemiany mogły zyskać miano rozwoju. Postulaty te są szczególnie istotne dziś, w dobie zjawisk kryzysowych ogarniających znaczącą część gospodarki światowej, jednoczesnej globalizacji i regionalizacji kategorii uznawanych dotąd za stanowiące domenę państwa, problemów krajowych finansów publicznych, rosnącej konkurencji międzynarodowej, a także wyzwań środowiskowych, demograficznych, społecznych i wielu innych. Nie mniej ważną przesłanką jest rozwój wciąż nowych dla polskich władz i administracji samorządowej dziedzin zarządzania rozwojem lokalnym, takich jak np. wspieranie innowacyjności, nowoczesne zarządzanie strategiczne, marketing przestrzeni, wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, informatyzacja usług publicznych i procedur wewnętrznych, mapowanie procesów administracyjnych i wykorzystanie efektów tej działalności, zapewnianie równowagi rozwoju, zadaniowe planowanie finansowe, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, a także prewencja i przeciwdziałanie nowym rodzajom zagrożeń. Jedną z konstruktywnych odpowiedzi na to zapotrzebowanie jest organizowana corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencja naukowa pt. „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”. W jej XVIII edycji uczestniczyło szerokie gremium naukowców reprezentujących dziesiątki uczelni i innych instytucji naukowo-badawczych, liczni samorządowcy oraz przedsiębiorcy z całego kraju, a także z Republiki Czeskiej. Konferencja ta stanowi, w naszym przekonaniu, ważne forum wymiany wiedzy oraz koncepcji związanych z problematyką rozwoju terytorialnego i od kilkunastu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Niniejsza publikacja jest jedną z dwóch zawierających wyniki badań przeprowadzonych i zaprezentowanych przez jej uczestników. Żywimy nadzieję, że wzorem edycji ubiegłych stanie się ona przydatna i interesująca dla teoretyków oraz praktyków lokalnej samorządności, a także wszystkich tych osób, które dopiero rozpoczynają fascynującą przygodę poznawania mechanizmów zjawisk otaczających nas wszystkich na co dzień, a składających się na to, co nazywamy rozwojem lokalnym.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu dzisiejszych organizacji i jednostek terytorialnych problemy związane z rozwojem regionalnym zyskują na znaczeniu w kontekście współzawodnictwa podmiotów i dążenia do osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tak skomplikowanym systemie społeczno-gospodarczym, jakim jest region, za jego rozwój odpowiedzialnych jest wiele elementów. Podkreśla się znaczącą rolę innowacyjności regionalnej przestrzeni, stopnia wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czynników konkurencyjności regionu, atrakcyjności inwestycyjnej, kapitału ludzkiego, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, lokalnych i regionalnych rynków pracy, współpracy i wzajemnych relacji regionów przygranicznych, migracji i zjawiska suburbanizacji, rozwoju obszarów wiejskich, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju instytucji otoczenia biznesu, oddziaływania ośrodków centralnych na rozwój regionów, rozwoju funkcji turystycznych i promocji jednostek terytorialnych, sektora małych i średnich przedsiębiorstw, partnerstwa publiczno-prywatnego. Wskazane obszary są jedynie częścią szerokiej problematyki rozwoju regionalnego i stanowią wstęp do pogłębionych badań, analiz i dyskusji nad kierunkami rozwoju jednostek terytorialnych. Katedra Gospodarki Regionalnej od 18 lat organizuje szerokie forum dyskusyjne pracowników naukowych i praktyków samorządowych, podejmujące aktualne problemy gospodarki regionalnej i lokalnej. Niniejszy tom Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zawiera wybrane, zredagowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa, referaty prezentowane na XVIII konferencji naukowej pt. „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”, która odbyła się w dniach 13-14 września 2010 r. w Mysłakowicach. W niniejszym opracowaniu znalazły się artykuły uczestników konferencji z następujących ośrodków akademickich: Uniwersytetu J.E. Purkyněgo w Ústí nad Labem, uniwersytetów: Łódzkiego, Szczecińskiego, Rzeszowskiego, Zielonogórskiego, Opolskiego, Ekonomicznego w Krakowie, Ekonomicznego we Wrocławiu, Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolniczego w Krakowie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności w Żywcu, oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Prezentowana publikacja adresowana jest do pracowników nauki, studentów kierunków ekonomia oraz gospodarka przestrzenna, a także do pracowników samorządowych oraz radnych samorządów terytorialnych. Zawiera referaty naukowe będące wyrazem indywidualnych dociekań, koncepcji i ocen formułowanych przez ich Autorów. Oddając do publicznej oceny kolejne opracowanie efektów konferencji „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”, zapraszamy na jej następne edycje.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W dniach 12-13 września 2011 roku w hotelu „Chata za wsią” w Mysłakowicach odbyła się XIX Konferencja Naukowa nt. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, organizowana przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji była prof. zw. dr hab. Danuta Strahl, wiceprzewodniczącym prof. UE dr hab. Ryszard Brol, natomiast sekretarzami dr Andrzej Raszkowski, dr Jacek Welc i mgr Katarzyna Gondurak. Konferencja była wspierana z projektu „Kuźnia Kadr 2” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne dotyczące rozwoju lokalnego i regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki innowacyjności regionów, gospodarki przestrzennej, finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego, jak również samorządu terytorialnego. Zasadniczym celem konferencji była prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teorii i praktyki gospodarki lokalnej i regionalnej. Corocznie organizowana konferencja stanowi forum dyskusyjne służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, rozwiązywaniu najbardziej aktualnych problemów gospodarki lokalnej i regionalnej oraz wskazaniu dalszych kierunków badań. Na konferencję zaproszono przedstawicieli życia akademickiego z kraju i zagranicy, jak również reprezentantów praktyki gospodarczej – biznesu, prezydentów miast, wójtów gmin, starostów, prezesów agencji rozwoju regionalnego itp. Referaty z konferencji zostały opublikowane w dwóch tomach. Niniejsza publikacja obejmuje wystąpienia dotyczące problematyki rozwoju regionalnego. Autorami artykułów są przedstawiciele następujących ośrodków akademickich: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Koszalińskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Akademii Morskiej w Gdyni, Olsztyńskiej Szkoły Biznesu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Współczesny lokalizm nie koncentruje się już na pytaniu, czy społeczności oraz materialne i niematerialne wartości lokalne zawierają lub mogą zawierać tyle wystarczających potencjałów rozwojowych, by mogły one łącznie stać się jednym z najważniejszych filarów rozwoju regionów, państw i struktur wyższych rzędów. Twierdzącej odpowiedzi na nie udzielono już wielokrotnie. Współczesne osie lokalistycznej dyskusji to m.in. kwestie pożądanego stopnia autonomii, aktywności i podmiotowości terytorialnych korporacji lokalnych, dopuszczalności sprzeczności między dążeniami lokalnych i ponadlokalnych władz oraz sposobów radzenia sobie z nimi, globalnych powiązań lokalnych gospodarek i społeczności, udziału samorządów lokalnych w gospodarce finansowej państwa czy roli państw i ich organizacji w kreowaniu warunków oddolnego rozwoju. Rozwój lokalny ukazywany jest dziś zatem nie tylko jako proces o znaczeniu lokalnym. W jego filozofii upatruje się bowiem jednego z ważniejszych antidotów np. na zmiany klimatyczne, kryzysy energetyczne, terroryzm, konflikty zbrojne, zderzenia kultur i pogłębiające się dysproporcje materialne. Traktuje się go również jako ważny czynnik i subproces transformacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej wielu państw. W związku z powyższym gospodarka lokalna, rozumiana jako szereg różnorodnych czynności służących rozwojowi lokalnemu, wykonywanych przez wiele rozmaitych podmiotów, przybiera wciąż na znaczeniu zarówno w teorii, jak i praktyce. Jest to szczególnie ważne dziś, w dobie coraz częstszych postulatów redefinicji pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego jako takiego, poprzez wiązanie go z takimi kryteriami oceny zmian rzeczywistości, jak np. wielowymiarowa jakość życia, osobiste szczęście, dobrostan społeczny, zrównoważenie rozwoju, samopodtrzymywanie się niektórych procesów i odnawialność eksploatowanych zasobów. Istnieje zatem wyraźna potrzeba dalszego wzbogacania zarówno zasobów wiedzy obiektywnej dotyczącej zagadnień lokalnej gospodarki i lokalnego rozwoju, jak i pokładów wiedzy subiektywnej dotyczącej tych zagadnień, a charakteryzującej decydentów, przedsiębiorców, aktywistów i naukowców. Tylko tą drogą ustalenia teoretyczne mogą znaleźć swoje, korzystne dla społeczeństwa, zastosowanie praktyczne, a doświadczenia ze sfery realnej – wzbogacić teorię. Jedną z wielu reakcji na to zapotrzebowanie jest organizowana corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencja naukowa pt. „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”. W jej XIX edycji, rekordowej pod względem zainteresowania i partycypacji, uczestniczyło stu kilkudziesięciu naukowców z wielu uczelni (w tym również z Republiki Czeskiej) oraz samorządowcy, doktoranci, studenci i przedsiębiorcy z całego kraju. Żywimy nadzieję, że jej znaczenie jako ważnego forum wymiany wiedzy oraz koncepcji związanych z problematyką rozwoju terytorialnego będzie dalej rosnąć. Niniejsza publikacja jest jedną z dwóch zawierających wyniki badań przeprowadzonych i zaprezentowanych przez jej uczestników. Oddajemy ją w Państwa ręce z przekonaniem, że jej treść będzie przydatna w zgłębianiu zagadnień rozwoju lokalnego oraz w zarządzaniu nim zarówno w perspektywie lokalnej, jak i ponadlokalnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Prezentowany zbiór wypełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. Ze względu na swoją zawartość wpisuje się w nowy paradygmat, określany mianem terytorialnego podejścia do rozwoju. Zaproponowano w nim nowe metody i sposoby stymulowania rozwoju w wymiarze regionalnym i lokalnym, których ucieleśnieniem jest paradygmat terytorialnej polityki rozwoju (ang. place based policy). Nowe podejście terytorialne eksponuje konieczność terytorialnego zróżnicowania polityki rozwoju – odejście od uniwersalnego modelu polityki na rzecz polityki zróżnicowanej terytorialnie, w zależności od specyficznych zasobów, problemów i mechanizmów rozwoju. Akcentuje znaczenie kapitałów terytorialnych, integracji i partycypacji społecznej, innowacyjnego podejścia do rozwoju poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi informatycznych zarządzania rozwojem. W książce omówiono nowe lub mało spopularyzowane metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym/regionalnym. Całość publikacji składa się z pięciu rozdziałów stanowiących odrębne bloki tematyczne, skomponowanych w logiczny i przejrzysty sposób. Są to: zintegrowane plany rozwoju (rozdz. 1); partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego (rozdz. 2); systemy informacji przestrzennej jako narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego (rozdz. 3); tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym (rozdz. 4) oraz zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego (rozdz. 5). Monografia jest adresowana przede wszystkim do praktyków i teoretyków, zajmujących się problemami zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, ale także do studentów i absolwentów różnych kierunków ekonomicznych, gospodarki przestrzennej, geografii gospodarczej, socjologii przestrzeni czy ochrony środowiska. Jest ona dedykowana wszystkim tym, którzy w myśl idei wpółzarządzania aktywnie wpisują się kształtowanie procesów rozwoju miast i regionów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ARTYKUŁY [Articles] Maciej Holko: Kontrowersje wokół teorii rozwoju regionalnego [Controversies regarding the theory of regional development ], doi: 10.7366/1509499536101, s. 5–22; Dominika Wojtowicz, Tomasz Kupiec: Fundusze unijne szansą na wzrost gospodarczy? Studium przypadku województwa lubelskiego [European Union funds, a chance for economic growth? Case study of lubelskie voivodship], doi: 10.7366/1509499536102, s. 23–42; Przemysław Śleszyński: Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza” [Warsaw Metropolitan Area and the development of Mazovia. The selected results of the research carried on project “The Development Trends of the Mazovia Region”], doi: 10.7366/1509499536103, s. 43–66; Katarzyna Romańczyk: Instrumenty równoważenia rozwoju Brukseli [The instruments for sustaining Brussels’ development], doi: 10.7366/1509499536104, s. 67–83; Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska: Finansowe aspekty współpracy samorządów [Financial aspects of inter-municipal cooperation], doi: 10.7366/1509499536105, s. 84–101; Sławomira Kańduła: Dyskusja na temat zasadności poziomej redystrybucji dochodów między jednostkami samorządu terytorialnego [Discussion on the justification of horizontal redistribution of revenues among local self-government units], doi: 10.7366/1509499536106, s. 102–152. RECENZJE [Book reviews] Wojciech Sońta: Andrzej Majer (2014), Odrodzenie miast, doi: 10.7366/1509499536107, s. 126–130; Call for papers: Regional Studies Association Annual Conference 2016, s. 131–133.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Przestrzeń we współczesnych realiach gospodarczych odgrywa bardzo istotną rolę. Z jednej strony wraz z rozwojem środków komunikacji uległa ona „skurczeniu” – wszystko jest blisko. Z drugiej strony dzięki rozwojowi tych elementów infra¬struktury komunikacyjnej poznajemy jej różnorodność. Okazuje się, że przestrzeń stanowią nie tylko elementy przyrody (ożywionej i nieożywionej), lecz także ludzie ze swoją kulturą, zarówno materialną, jak i duchową. Antropogenizacja przestrzeni jest faktem i trzeba się z tym pogodzić, jednak zmian należy dokonywać w sposób przemyślany. Ta współczesna przestrzeń staje się ważnym elementem w gospodarce. Nie jest już tylko statycznym tłem, miejscem, gdzie robimy interesy, ale staje się istotnym składnikiem procesów gospodarczych, w których bazuje się zwykle na materialnych, a coraz częściej także na niematerialnych zasobach danego miejsca. Te niematerialne zasoby tworzą ludzie w skomplikowanym procesie interakcji w skali lokalnej. To właśnie lokalne społeczności tworzą unikatowe zasoby tej przestrzeni, które stają się atutem w konkurowaniu poszczególnych gospodarek. Często zastanawiamy się, dlaczego – mimo podobnego stopnia rozwoju – w jednym miejscu żyje się nam lepiej, w innym gorzej, w jednym interesy gospodarcze przynoszą sukces, w innych niepowodzenie. Aby zrozumieć obecną gospodarkę, należy poznać współczesną przestrzeń, a szczególnie jej wymiar gospodarczy i społeczny. Równocześnie na tę przestrzeń oddziałuje polityka, co powoduje, że coraz częściej używa się po¬jęcia „geopolityka”. Musimy zdawać sobie sprawę, że zagospodarowanie danego miejsca w przestrzeni, warunki życia, jakie tam panują, relacje społeczne zostały ukształtowane w wyniku całego splotu wydarzeń o charakterze ekonomicznym, społecznym czy politycznym. Przedstawiamy Państwu publikację, która jest efektem międzynarodowej konferencji naukowej pt. Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych IV, zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy współudziale Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uni-wersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyně w Ústí nad Labem. Konferencja odbyła się w dniach 26–28 maja 2014 r. w Karpaczu. W niniejszej publikacji znajdą Państwo zbiór interesujących, a zarazem różnorodnych artykułów naukowych poruszających rozmaite zagadnienia i problemy towarzyszące współczesnej gospodarce i przestrzeni. Życząc miłej lektury, mamy nadzieję, że wyniki badań przedstawione w niniejszej publikacji będą stanowiły dla Państwa inspirację do dalszej dyskusji oraz kolejnych badań naukowych poświęconych gospodarce i przestrzeni. Składamy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji. Jednocześnie żywimy nadzieję na dalszą partycypację Czytelników w konferencjach, które są cyklicznie organizowane przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej. Stanisław Korenik, Piotr Hajduga, Małgorzata Rogowska
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację pt. Polityka ekonomiczna, wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowanie składa się z 58 artykułów (w tym 5 w języku angielskim), w których Autorzy prezentują wyniki badań dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów gospodarczych w zakresie polityki gospodarczej. Tematyka podjęta w artykułach jest stosunkowo szeroka – mieści się w czterech obszarach problemowych. Pierwszy przedstawia rozważania związane z polityką innowacyjną, wolnością prowadzenia działalności gospodarczej oraz for-mami współpracy przedsiębiorstw. Drugi obszar dotyczy polityki transportowej, w tym infrastruktury i konkurencji. Trzeci obejmuje opracowania z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej państwa – na poziomie zarówno krajowym, jak i lokalnym. Czwartą grupę stanowią artykuły dotyczące rolnictwa, w tym szczególnie wspólnej polityki rolnej i przemian w strukturze agrarnej. Publikacja przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych, specjalistów zajmujących się w praktyce problematyką ekonomiczną, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich. Artykuły składające się na niniejszy zbiór były recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych uniwersytetów, w większości kierowników katedr polityki ekonomicznej. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za wnikliwe i rzetelne recenzje, często inspirujące do dalszych badań. Oddając po-wyższą publikację do rąk naszych Czytelników, wyrażamy nadzieję, że ze względu na jej wszechstronny charakter spotka się ona z zainteresowaniem i przyczyni do rozpoczęcia inspirujących dyskusji naukowych. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Polityka ekonomiczna to książka wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jej poszczególne części stanowią znaczący dorobek. Składają się na nią opracowania autorstwa pracowników najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Artykuły zawarte w niniejszej książce są poświęcone rozważaniom dotyczącym wieloaspektowych zagadnień naukowo-badawczych związanych z polityką ekonomiczną zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Liczne grono autorów prezentuje wyniki swoich dociekań naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz dotyczących stymulowania konkurencyjności sektora MSP, problemów jego finansowania oraz absorpcji środków unijnych na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Publikacja zawiera ponadto artykuły odnoszące się do współczesnych procesów demograficznych, polityki regionalnej i lokalnej, rozwoju produkcji rolnej i obszarów wiejskich, problemów sektora usług turystycznych i transportowych, jak również polityki państwa w obszarze rynku pracy i efektywności funkcjonowania sektora publicznego. Książka jest adresowana do środowisk naukowych, studentów wyższych uczelni i osób, które w praktyce zajmują się finansami publicznymi na szczeblu centralnym lub samorządowym. Poszczególne artykuły były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej, którym chciałbym serdecznie za ich pracę podziękować. Składam też wyrazy uznania i po-dziękowania pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w powstanie tej publikacji. Jestem w pełni przekonany, że książka Polityka ekonomiczna będzie Państwa inspirować do dalszych badań i dociekań naukowych oraz do przygotowywania w przyszłości równie interesujących opracowań. Jerzy Sokołowski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
OD REDAKCJI Kapitał społeczny należy do pojęć, których znaczenie i popularność zyskuje uznanie w socjologii i ekonomii po wielu latach od ich pierwotnego użycia. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpił prawdziwy zalew publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Koncepcja kapitału społecznego odgrywa zatem centralną rolę w dyskursie ekonomicznym i socjologicznym. Jest nie tylko podstawowym pojęciem teoretycznym, ale również hasłem nośnym politycznie.Zjawiska denotowane przez pojęcie kapitału traktowane są przez ekonomistów jako ważne pozaekonomiczne czynniki rozwoju gospodarczego, a przez socjologów dodatkowo jako jeden z ważniejszych przejawów znaczącej pozycji ich dyscypliny jako nauki. Teoretycy kapitału społecznego starają się ponadto, poprzez użycie tej koncepcji, przerzucić pomost pomiędzy indywidualistyczną i racjonalistyczną wizją człowieka i społeczeństwa a jego wizją kulturową nawiązującą do realizmu socjologicznego. Dotychczasowa refleksja i badania nad kapitałem społecznym znajdują równie liczne grono zwolenników, jak i przeciwników. Z tych właśnie powodów kolejny tom Przeglądu Socjologicznego koncentruje się na zagadnieniach i zjawiskach blisko z nim związanych w społecznościach lokalnych. Zbiór tekstów można podzielić na trzy części. Pierwsza z nich obejmuje tekst wprowadzający do analiz społeczności lokalnych pióra Joanny Kurczewskiej oraz artykuł przeglądowy dotyczący kapitału społecznego, przygotowany przez Macieja Frykowskiego i Pawła Starostę. Część druga obejmuje teksty Marii Halamskiej, Jerzego Bartkowskiego, Danuty Walczak-Duraj, Krzysztofa Gorlacha, Tomasza Adamskiego i Marty Klekotko oraz Andrzeja Pilichowskiego, koncentrujące uwagę na problematyce kapitału społecznego w środowisku wiejskim. Natomiast w części trzeciej Marek S. Szczepański, Jacek Kurczewski oraz Tomasz Nawrocki prezentują różne aspekty funkcjonowania społeczności lokalnych i kapitału społecznego w regionie śląskim. Ostatni tekst, pióra Agnieszki Michalskiej-Żyły, zawiera prezentację wyników badań dotyczących psychospołecznych postaw mieszkańców Łodzi wobec ich środowiska zamieszkania.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tomasz Kupiec Do we learn how to learn?… Evolution of functions of evaluation systems – the case of Polish regional [Czy uczymy się uczyć? Ewolucja funkcji systemów ewaluacji – przykład polskich samorządów województwa] doi: 10.7366/1509499538101, s. 7-21 Robert Perdał, Paweł Churski, Tomasz Herodowicz, Barbara Konecka-Szydłowska Geograficzny wymiar (nie)sprawiedliwości społecznej… – wyzwania rozwoju regionalnego i lokalnego [The Geographical Dimension of Social (In)justice: The Challenges of Regional and Local Development] doi: 10.7366/1509499538102, s. 22-50 Ariel Ciechański Zmiany w sieci transportu publicznego… na obszarach Beskidu Niskiego i Bieszczad w latach 1990–2019 i ich konsekwencje [Changes in the Public Transport Network in the Areas of Low Beskid and Bieszczady 1990–2019 and Their Consequences ] 10.7366/1509499538103, s. 51-79 Małgorzata Czornik, Piotr Gibas Zagospodarowanie przestrzenne miast… Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii [Spatial Development in the Cities of the Metropolitan Union of Silesia (GZM)] doi: 10.7366/1509499538104, s. 80 - 93 Kamil Piskała, Agata Zysiak Od skromnej modernizacji do inwestycyjnej gigantomanii…. Wizje rozwoju miasta czasu „łagodnej rewolucji” (Łódź, 1945–1949) [From Modest Modernisation to Investment Gigantomania: The Prospects of City Development from the Times of the ‘Gentle Revolution’ (Łódź, 1945–1949)] doi: 10.7366/1509499538105, s. 94-114 Dominika Zwęglińska-Gałecka Gentryfikacja wsi: próba określenia przestrzennego zasięgu zjawiska [Rural Gentrification: An Attempt at Defining the Spatial Extent of the Phenomenon] doi: 10.7366/1509499538106, s. 115-145 RECENZJE Kazimierz Krzysztofek, Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Gospodarka cyfrowa. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, s. 146-150 Uwagi: prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak – redaktor naczelny periodyk redagowany wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
OD REDAKCJI Kolejny, podwójny LX/2–3 tom „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce miejskiej. Przedstawiciele różnych ośrodków akademickich prezentują teksty, dla których wspólnym mianownikiem jest idea kulturowego pejzażu współczesnego środowiska miejskiego. Jedną z przewodnich myśli zawartych w niniejszym zbiorze stanowi teza, że współczesne miasto, powiązane z gospodarką globalną, jest konceptualizowane w kategoriach dynamicznej,płynnej i zmiennej struktury, dla której wymiar kulturowy staje się równie istotny jak wymiar ekonomiczny. Jednakże zawarte w tomie analizy znacznie wykraczają poza wąsko ujmowany kulturowy paradygmat socjologii miasta. Są próbą określenia sposobu, w jaki dzisiejsze miasta odpowiadają na najpilniejsze potrzeby współczesnego świata, będąc głównymi przestrzeniami tworzenia globalnych przepływów, materializujących się w konkretnych lokalizacjach. Zmiana w postrzeganiu roli czasu i przestrzeni polega na ich oddzieleniu i kompresji, co prowadzi do kolejnego pytania o rolę miejsca w budowaniu tożsamości jednostkowej i grupowej. Niezależnie bowiem od „mechanizmów wykorzeniających” ludzie wciąż poszukują podstaw identyfikacji i przynależności, usiłując odnaleźć je w miejscach, wokół których ogniskuje się życie społeczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again