Form of Work
Artykuły
(9)
Publikacje naukowe
(7)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Druki ulotne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Author
Bełz Grzegorz
(1)
Borkowska Anna (psycholog)
(1)
Daciuk Karina
(1)
Heberle Marta
(1)
Kaleta Andrzej
(1)
Ledzińska Maria
(1)
Minczakiewicz Elżbieta Maria
(1)
Moszkowicz Krystyna
(1)
Mróz Anna (pedagog)
(1)
Procajło-Maj Aleksandra
(1)
Siedlanowski Paweł (1970- )
(1)
Sołoducho-Pelc Letycja
(1)
Stawecka Anna
(1)
Stępień-Rejszel Kamila Olga
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(13)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Rozwój psychofizyczny dziecka
(5)
Internet
(3)
Dziecko z niepełnosprawnością
(2)
Multimedia
(2)
Młodzież
(2)
Rozwój psychofizyczny młodzieży
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bioinżynieria
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dzieci
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Integracja społeczna
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Kultura informacyjna
(1)
Niepełnosprawności sprzężone
(1)
Okrucieństwo
(1)
Patostream
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Smartfon
(1)
Sztuczna inteligencja
(1)
Sztuka
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
(1)
Telewizja
(1)
Transfer umysłu
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Uczucia
(1)
Wiedza
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środowisko informacyjne
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Artykuł z pracy zbiorowej
(8)
Artykuł problemowy
(7)
Artykuł z czasopisma pedagogicznego
(1)
Gry komputerowe
(1)
Poradniki dla rodziców
(1)
Domain
Informatyka i technologie informacyjne
(8)
Edukacja i pedagogika
(7)
Psychologia
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Kultura i sztuka
(1)
13 results Filter
Brochure
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 44838 (1 egz.)
E-book
In basket
Autorzy poszczególnych publikacji omówili w nich tendencje w transformacji rynkowej zdeterminowanej rozwojem infrastruktury. Wskazali na kreowanie nowych usług, takich jak np. crowdsourcing, oraz omówili ekonomiczno-społeczne implikacje wynikające z ich rozwoju. W tej perspektywie zaprezentowano bardzo nowatorskie podejście dotyczące zastosowania logik temporalnych w zarządzaniu wiedzą. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwia prowadzenie nowoczesnych form działalności i zdalne realizowanie procesów biznesowych. Tym zagadnieniom poświęcono artykuły dotyczące wirtualizacji działalności, zdalnego wykonywania pracy grupowej i prezentacji problemów, a także możliwości, jakie małym i średnim przedsiębiorstwom daje przetwarzanie w chmurze. W obszarze tematycznym związanym ze stosowaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych bardzo interesujący jest omówiony w jednym z artykułów problem wyboru takich rozwiązań, jak Business Intelligence. Kolejnym zagadnieniem związanym z wykorzystaniem technologii informacyjnych i z nowoczesnymi metodami zarządzania są poruszane w artykułach kwestie dotyczące procesowego doskonalenia organizacji. W ten obszar tematyczny wpisują się trzy artykuły poświęcone zarządzaniu procesowemu, procesowo zorientowanym systemom informatycznym i narzędziom umożliwiającym procesowe modelowanie zdarzeń gospodarczych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Prezentujemy Państwu publikację będącą plonem konferencji pn. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce” zorganizowanej w październiku 2014 roku przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tym razem zgodnie z polityką Wydawnictwa przedstawiamy opracowanie pokonferencyjne. Obecnie publikujemy artykuły będące wynikiem przemyśleń i badań autorów, ale w niektórych wypadkach możliwe stało się też uwzględnienie wyników dyskusji toczących się w trakcie konferencji. Sądzimy, że mogło to zwiększyć wartość niektórych opracowań. Konferencja odbywa się regularnie, w cyklu dwuletnim, a w roku 2014 była to już 9 jej edycja. Staramy się o to, by były to spotkania poświęcone warunkom i perspektywom zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne jako relatywnie młoda dziedzina nauk o zarządzaniu przechodzi w ostatnim czasie gruntowną ewolucję, charakterystyczną dla fazy dojrzewania. Zależy nam na tym, by jak intensywniej włączać się w dyskusję na ten temat i inspirować do niej krajowe środowisko naukowe. Sądzimy, że szczególnie obiecującym wymiarem owej dyskusji jest łączenie podejścia teoretycznego z praktycznym. Zarządzanie strategiczne jest bez wątpienia nauką stosowaną. Tym samym jej rozwój powinien następować w ścisłym związku z praktyką gospodarczą, odpowiadając na jej wymogi i oczekiwania. Bez tego nie ma szans na faktyczne wykorzystanie propozycji naukowych w rzeczywistości gospodarczej. W trakcie naszych konferencji staramy się promować dociekania teoretyczne, modelowe, studia literaturowe, bez których nie ma szans na autentycznie przełomowe, nowatorskie propozycje naukowe. Równocześnie zainteresowani jesteśmy empirycznymi badaniami praktyki funkcjonowania zarządzania strategicznego we wszelkich możliwych formach, od badań cząstkowych, nieraz zawężonych do studiów przypadków, po reprezentatywne badania o charakterze ilościowym. W ten nurt wpisują się też tradycyjne dla naszych konferencji wizyty praktyków zarządzania strategicznego. Uważamy, że stwarzają one dodatkową szansę wymiany poglądów na temat możliwości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw pomiędzy światem nauki i biznesu. Mamy nadzieję, że przedstawiony tom uznacie Państwo za wartościowy i inspirujący do dalszych analiz. Jednocześnie już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych dyskusją na temat teorii i praktyki zarządzania strategicznego na kolejną konferencję, którą nasza Katedra planuje zorganizować jesienią 2016 roku. Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz, Letycja Sołoducho-Pelc
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Tematyka niniejszego numeru „Management Forum” wpisuje się w szeroki nurt dotyczący zmian, doskonalenia i rozwoju mających zapewnić organizacjom sukces – rozumiany również jako utrzymanie przewagi konkurencyjnej – w szybko zmieniającym się, niepewnym otoczeniu. Niestabilność uwarunkowań technologicznych, prawnych czy ekonomicznych zmusza współczesne organizacje do ciągłego ulepszania swoich modeli biznesowych, procesów, struktur czy praktyk zarządzania oraz poszukiwania źródeł nowych rozwiązań i innowacji. Tom otwiera interesujący artykuł poświęcony społecznym i kulturowym aspektom sukcesu organizacji, w którym autor postuluje konieczność szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na efektywność przedsiębiorstwa, uwzględniającego godzenie sprzeczności między różnymi kategoriami tego sukcesu, wpływ różnych interesariuszy, a także poszerzającego wymiary efektywności o tzw. efektywność społeczną oraz dobrostan psychologiczny pracowników. Kolejny artykuł poświęcony jest przedsiębiorczości technologicznej jako mechanizmowi rozwoju strategicznego organizacji. Za centralną kategorię konceptu przedsiębiorczości technologicznej autor uznaje szansę technologiczną, przyjmując, że jej eksploracja i eksploatacja stanowią dwie główne składowe procesu przedsiębiorczości technologicznej, leżącej u podstaw rozwoju strategicznego organizacji i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Źródłem tej przewagi mogą być także – jak przekonuje autorka następnego artykułu – badania uniwersyteckie, z zastrzeżeniem jednak, że musi zostać spełnionych wiele warunków niezbędnych do tego, aby skutecznie finansować badania, a następnie zapewnić upowszechnienie ich wyników wśród zainteresowanych przedsiębiorstw. Celem kolejnego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania analizy sieci społecznych (Social Network Analysis – SNA) jako metody badawczej umożliwiającej spojrzenie na sieć z perspektywy całościowej, konkretnej grupy przedsiębiorstw lub pojedynczego uczestnika oraz postawienie diagnozy stanowiącej punkt wyjścia do doskonalenia struktury sieci oraz procesów w niej zachodzących, np. wymiany informacji, wiedzy czy towarów. Coraz powszechniejszym sposobem doskonalenia różnych aspektów funkcjonowania organizacji stają się w ostatnich latach tzw. modele dojrzałości, które podpowiadają pewną sprawdzoną drogę postępowania, zwiększającą prawdopodobieństwo sukcesu w zarządzaniu procesami, projektami, wiedzą itd. W kolejnym artykule przedstawiono zarys takiego właśnie modelu dojrzałości, dotyczącego zagadnienia zarządzania ryzykiem reputacji, który może stanowić dla menedżerów swego rodzaju mapę drogową umożliwiającą stopniowe, konsekwentne wdrażanie polityki, procesów i praktyk mających szczególne znaczenie dla kontrolowania ryzyka reputacji. Do modelu dojrzałości odwołuje się również autorka ostatniego artykułu, przedstawiając kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Przyjmując założenie o istnieniu związku pomiędzy dojrzałością projektową a doskonałością zarządzania projektami, autorka poddała weryfikacji relacje zawiązujące się pomiędzy specyficznymi praktykami a poziomami dojrzałości projektowej badanych jednostek, co pozwoliło na wyznaczenie tych czynników, które mają istotny wpływ na osiągany organizacji poziom doskonałości w zarządzaniu projektami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again