Form of Work
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Author
Domański Bolesław
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Górecki Tomasz
(1)
Janicka Izabela
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Kozioł Leszek
(1)
Madej Małgorzata
(1)
Maleszyk Piotr
(1)
Milczarek-Andrzejewska Dominika
(1)
Mińska-Struzik Ewa
(1)
Niebylski Michał
(1)
Nowak Maciej J
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Pyka Robert
(1)
Stefańska Magdalena
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łaźniewska Ewa
(1)
Śleszyński Przemysław
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
English
(2)
Polish
(2)
5 results Filter
E-book
In basket
The aim of this book is to present the most important issues related to sustainable development (SD) and corporate social responsibility (CSR). They are discussed from a macro and micro perspective, both in the form of theoretical foundations of these concepts and practical examples of companies operating in Central and Eastern European countries that have implemented these ideas in their daily operations and translated them into corporate and functional strategies. The book consists of four parts. The first one is theoretical in its assumptions and is devoted to explaining the key concepts of sustainable development (SD) and corporate social responsibility (CSR). The authors describe the determinants of sustainable development in the contemporary world, including the most important ones, such as globalization, climate change, poverty, unlimited consumption, as well as limited access to natural resources - all in relation to the goals of sustainable development. The chapter also discusses the concept of corporate social responsibility (CSR), which is now recognized as the process by which business contributes to the implementation of sustainable development. How sustainable development (SD) and corporate social responsibility (CSR) are incorporated into the organization's strategies and influence the corporate strategy on the corporate and functional areas of the organization is presented in the last chapter of the first part of the e-book. The next part of the e-book helps readers understand the concepts of SD and CSR in the field of organizational strategy - in strategic management, and at the level of functional strategies—marketing, human resources, marketing research, accounting and operational management. The authors explain the reasons why companies need to consider the local and global perspective when setting SDGs, and the existence of potential conflicts within them. Taking into account the area of ​​marketing, the authors point to the increase in environmental and social awareness of all stakeholders, which translates into changes in the criteria for decision-making by managers and risk assessment. The issue of sustainability is also the subject of market research. Companies producing products and services, institutions dealing with environmental or consumer protection, scientists and students conduct many research projects related to, inter alia, much more. How to use secondary data for analysis and how to prepare, conduct, analyze and interpret the results of primary research in that area are discussed in detail in the next chapter of this section. The concept of SD also refers to the basic functions of human resource management (HRM)—recruitment, motivation, evaluation and control. They should take into account SD not only for the efficiency of the organization and long-term economic benefits, but also for ethical reasons. Thanks to the SHRM, the awareness and behavior of the entire organization can strongly express sustainable goals in the planning and implementation of the overall corporate strategy. The growing importance of the idea of ​​SD and the concept of CSR also resulted in the need for accounting and finance to develop solutions enabling the provision of information on the methods and results of implementing these concepts in entities operating on the market. This part of the book also examines manufacturing activities in the context of sustainability. As a result, many problems arise: waste of resources, mismanagement, excessive energy consumption, environmental pollution, use of human potential, etc. The chapter presents such concepts as: zero-waste, lean-manufacturing, six-sigma, circular production, design and recycling products in the life cycle as well as ecological and environmentally friendly production. The next two parts of the e-book contain examples of companies from Central and Eastern Europe that used SD goals in their strategies, questions and tasks for readers.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Toward the „new normal” after Covid-19 – a post-transition economy perspective contains a collection of 21 papers addressing the societal, political, economic, and managerial challenges of the post-pandemic world. The book is divided into three parts. Part one touches on the supranational and national level aspects of the Covid-19 pandemic. Part two focuses on business sectors and industries, whereas part three provides the perspective of companies. Authors – researchers from the Poznań University of Economics and Business, Institute of International Business and Economics – share their research results, voice concerns, and offer recommendations on creating today’s world more immune to shocks and ready for unknowns. The pandemic of Covid-19 revealed many weaknesses of the global economy, national economies and states, business sectors, and individual companies. It’s undoubtedly the turning point, but simultaneously it’s an opportunity and a spur to change toward the new and sustainable normal.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W zbiorze artykułów składających się na niniejszy „Zeszyt Naukowy”, będących efektem prac naukowych prowadzonych w ramach badań podstawowych i wdrożeniowych, w różnych ośrodkach akademickich, można znaleźć wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. Zeszyt ten ukierunkowany właśnie na współczesną tematykę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na problematykę innowacji produktowych i organizacyjnych oraz zmian w otoczeniu organizacji. W szczególności przedstawiono wymiary dyfuzji innowacji w odniesieniu do najnowszych technologii płatniczych na polskim rynku, start-up jako nowej formy organizacyjnej zorientowanej na innowacyjne rozwiązania w obszarze jakości ludzkiego życia, innowacyjnych procesów kształtowania struktury kapitału polskich przedsiębiorstw oraz zaangażowania organizacyjnego pracowników. Warto również wspomnieć o nowatorskim produkcie turystycznym, jakim jest nowy szlak turystyczny „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”, który zawiera walory przyrodnicze, atrakcje kulturalne i gastronomiczne.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
ARTYKUŁY: Robert Pyka, „Business Tourism as an Instrument for Changing the Image and Sustainable Metropolisation of Postindustrial Cities as Exemplified by the City of Katowice in Poland” [Turystyka biznesowa jako narzędzie zmiany wizerunku i zrównoważonej metropolizacji miast poprzemysłowych na przykładzie Katowic], doi: 10.7366/1509499528401, s.7-24 Ewa Łaźniewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki, „Aktywność ekologiczna gmin z perspektywy transgranicznej na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego” [Ecological Activity of Municipalities from the Cross-border Perspective. The Example of Municipalities at the Polish‑German Border], doi: 10.7366/1509499528402, s.25-41 Piotr Maleszyk, „Migracje edukacyjne absolwentów szkół średnich. Przykład Lublina” [Educational Migration of Secondary School-leavers. The Example of Lublin], doi: 10.7366/1509499528403, s.42-57 Michał Niebylski, „Partnerzy bez partnerstwa? Realizacja zasady partnerstwa w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w Polsce w perspektywie finansowej 2014–2020” [Partners without Partnership? Application of the Partnership Principle in the Process of Implementing Regional Operational Programmes in Poland in the 2014–2020 Financial Perspective], doi: 10.7366/1509499528404, s.58 -74 Maciej J. Nowak, Przemysław Śleszyński, Anna Ostrowska, ” Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Perspektywa polityki publicznej i geograficzna”[ Rulings of Administrative Courts Concerning Studies of Conditions and Directions of Spatial Development of Communes. Public Policy and Geographical Perspective], doi: 10.7366/1509499528405, s.75-92 Małgorzata Madej, ”Jednostki pomocnicze i ich rola w miastach na prawach powiatu na przykładzie Wrocławia” [Ancillary Units and Their Role in Cities with District Rights – the Example of Wrocław], doi: 10.7366/1509499528406, s.93-18 POLEMIKI Bolesław Domański, „Sprawiedliwość społeczna a przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – kilka refleksji dyskusyjnych” [Social Justice and Spatial Differentiation of Socio-economic Development of Poland – Some Reflections], doi: 10.7366/1509499528407, s.109-116 Grzegorz Gorzelak, „Różnice regionalne – preferencje polityczne – sprawiedliwość społeczna” [Regional Disparities – Political Preferences – Social Justice], doi: 10.7366/1509499528408, s.117-128 RECENZJE Dominika Milczarek-Andrzejewska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, „Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans”, doi: 10.7366/1509499528409, s.131-133
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Pole zainteresowań naukowych pisma stanowią teoretyczne i historyczne zagadnienia sztuk plastycznych, multimediów, filmu, dramatu i muzyki. Kolejne tomy mają charakter zbiorowych prac monograficznych. Podejmowane są w nich zagadnienia istotne z punktu widzenia współczesnej sztuki w powiązaniu aktualnymi zagadnieniami rozważanymi na gruncie nauk humanistycznych (np. globalizacją, posthumanizmem, cyberkulturą, zagadnieniami nowej wspólnoty itp.). Pismo jest rocznikiem. Publikuje teksty autorów polskich z większości ośrodków naukowych. Dążymy do uwzględniania prac młodych badaczy. Zamieszczanych jest też wiele artykułów autorów zagranicznych, np. z Anglii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Słowenii, Ukrainy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again