Form of Work
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Biegańska-Marecik Róża
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
3 results Filter
E-book
In basket
Rosnąca świadomość społeczna o istotnej roli pożywienia w utrzymaniu i poprawie zdrowia oraz walorów życia powoduje zainteresowanie konsumentów jakością spożywanych posiłków. Rola owoców i warzyw jako składnika diety w tym względzie jest bezsprzeczna. Warzywa kapustowate, w tym szczególnie jarmuż, są źródłem wielu związków o wysokiej aktywności biologicznej. Należą do nich m.in. związki fenolowe, karotenoidy oraz glukozynolany, wykazujące działanie przeciwnowotworowe. Ograniczenie wpływu zabiegów procesu technologicznego na cechy przetwarzanych surowców można uzyskać poprzez zastosowanie minimalnego przetwarzania owoców i warzyw. Technologie minimalnego przetwarzania są nowoczesnymi technikami, które pozwalają na uzyskanie żywności o trwałości wystarczającej do umożliwienia jej dystrybucji, a jednocześnie spełniającej potrzeby konsumenta w zakresie wygody i wysokiej jakości produktów. Jednakże w literaturze jest niewiele danych na temat wpływu zabiegów stosowanych w technologii minimalnego przetwarzania, w tym pakowania w atmosferze o wysokiej zawartości tlenu, na zawartość związków biologicznie aktywnych w produkcie. Celem pracy było zbadanie wpływu zabiegów procesu technologicznego oraz warunków pakowania i przechowywania w atmosferze modyfikowanej, ze szczególnym uwzględnieniem atmosfery wysokotlenowej, na jakość sensoryczną, mikrobiologiczną oraz zmiany zawartości związków biologicznie aktywnych jarmużu o małym stopniu przetworzenia. Badanym materiałem był świeży jarmuż (Brassica oleracea L. var. acephala DC.), zielony – odmiany Refleks oraz czerwony – odmiany Redbor. Realizację celu oparto o aktualne metody badawcze i analityczne umożliwiające m.in.: pakowanie z wykorzystaniem różnych opakowań i składów atmosfery, śledzenie zmian stężenia gazów wewnątrz opakowania z minimalnie przetworzonym produktem, ocenę stopnia skażenia mikrobiologicznego surowca, a także obserwację związków biologicznie aktywnych w oparciu o metody chromatograficzne. Zebrane wyniki poddano analizie statystycznej potwierdzającej lub wykluczającej istotny wpływ badanych czynników na wyróżniki jakości oraz wskazującej korelacje pomiędzy parametrami. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące jakości sensorycznej oraz mikrobiologicznej jarmużu zapakowanego i przechowywanego w atmosferze modyfikowanej o różnej zawartości tlenu i ditlenku węgla, w tym atmosfery wysokotlenowej, przy zastosowaniu materiałów opakowaniowych o przepuszczalności tlenu od 1,5 do 3000 cm3/m2/24 h·atm, litych bądź poddanych mikroperforacji. Ponadto zbadano wpływ wybranych warunków pakowania na profil oraz zawartość związków fenolowych, glukozynolanów, karotenoidów, witaminy C oraz siarkowych związków lotnych. Badania ukierunkowano na wybór zarówno atmosfery wysokotlenowej jak i niskotlenowej w celu porównania ich wpływu na różne aspekty jakości jarmużu o małym stopniu przetworzenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepsze warunki pakowania i przechowywania jarmużu o małym stopniu przetworzenia uzyskuje się poprzez połączenie zastosowania atmosfery wysokotlenowej o składzie 80/10/10 (%O2/%CO2/%N2) oraz materiału opakowaniowego o przepuszczalności tlenu 3000 cm3/m2/24h*atm. Wymienione warunki pakowania, wraz z obróbką wstępną jarmużu roztworem kwasów askorbinowego i cytrynowego, pozwoliły na obniżenie aktywności fizjologicznej, uzyskanie wysokiej jakości sensorycznej oraz ograniczenie skażenia mikrobiologicznego produktu w czasie 12 dni przechowywania. Połączenie obróbki roztworem kwasów organicznych oraz pakowania w atmosferze wysokotlenowej umożliwiło zmniejszenie skażenie mikrobiologicznego jarmużu, porównywalne lub istotnie wyższe od zastosowania obróbki wodą chlorowaną. Ponadto wskazane warunki obróbki i pakowania pozwoliły na zachowanie wysokiej zawartości związków fenolowych w produkcie. Wysoką retencję glukozynolanów uzyskano przy zastosowaniu niskotlenowej atmosfery modyfikowanej, natomiast ograniczenie strat karotenoidów w większym stopniu uwarunkowane było większą przepuszczalnością materiału opakowaniowego uzyskiwaną poprzez wykorzystanie mik (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Oddajemy do rąk czytelników pierwszy numer kwartalnika o nowym tytule i w nowej oprawie graficznej, będącego kontynuacją czasopisma Nauki Inżynierskie i Technologie (NIT) (http://nit.ue.wroc.pl/?lang=en). Kwartalnik NIT był wydawany przez cztery lata. Powstał on na bazie Zeszytów Naukowych AE/UE Technologia. Nowa nazwa i szata graficzna kwartalnika International Journal of Food Science and Bioprocessing odzwierciedla otwarcie się czasopisma na autorów spoza Polski. Profil naukowy pozostaje interdyscyplinarny, obejmując: technologię żywności i żywienia, towaroznawstwo żywności oraz zapewnienie jakości i bezpieczeństwa. Zamierzamy publikować zarówno oryginalne prace naukowe, jak i prace przeglądowe. Będziemy się też starali, zamieszczając krótkie recenzje, informować czytelników o nowych pozycjach książkowych na rynku wydawniczym krajowym i zagranicznym oraz o zapowiedziach konferencyjnych z naszego obszaru tematycznego. Pozostajemy również otwarci na wszelkie sugestie odnośnie do naszego kwartalnika, mające na celu doskonalenie jego jakości. Prace, tak jak uprzednio, są recenzowane przez dwóch recenzentów. Zgłaszanie i ocena prac są przeprowadzane elektronicznie z użyciem programu SENIR (https:// review.ue.wroc.pl). Zachowujemy też wersję papierową, którą otrzymują członkowie komitetu naukowego i wydawniczego, a także recenzenci, autorzy oraz biblioteki. W 2015 roku czasopismo Nauki Inżynierskie i Technologie (NIT) otrzymało 6 punktów przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1038, 2080-5985, 2449-9773, points 6; http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_12/57768c2cb322779eb01734014ff4be38.pdf). Redaktor Naczelny prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W prezentowanym kwartalniku NIT 1(16)2015 zamieszczono sześć artykułów naukowych. Dotyczą one następujących zagadnień: • możliwości wykorzystania m.in. krajowych jabłek, aronii, wiśni i czarnej porzeczki, surowców bogatych w związki polifenolowe oraz przeciwutleniacze, do produkcji win owocowych, • racjonalnego zagospodarowania uciążliwych odpadów rzeźnych (treści przewodu pokarmowego świń i gnojowicy) w celu pozyskania energii, • możliwości sterowania produkcją jogurtów smakowych i jej kontroli na podstawie systemu opartego na sterowniku PLC (Programmable Logic Controller) połączonego z dotykowym panelem operatorskim LCD, • czynników kształtujących jakość mięsa drobiu grzebiącego, • zróżnicowanego wiekiem postrzegania przez konsumentów opakowań w kontekście zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu żywnościowego oraz • wpływu właściwości przeciwutleniających śliwek na jakość burgerów wyprodukowanych z ich udziałem. Czytelnicy zaobserwowali, że w 2014 roku wprowadziliśmy wiele zmian w tekstach prezentowanych publikacji. Każda tabela oraz rysunek ma polską i angielską wersję tytułu. Podobnie w tabelach i na rysunkach mamy podwójne polsko-angielskie wersje. Dzięki temu, że podajemy summaries w j. angielskim i angielskie odpowiedniki polskich tytułów tabel i rysunków, rozszerzamy liczbę potencjalnych czytelników. Począwszy od numeru trzeciego, w roku 2015 zamierzamy zmienić proporcje artykułów polskojęzycznych względem angielskojęzycznych tak, by docelowo przejść na publikowanie w języku angielskim. Pozwoli to na szerszy udział autorów zagranicznych w wydawaniu swoich prac w NIT, jak też na uzyskanie wyższego wskaźnika cytowań w publikacjach już wydrukowanych w NIT. W imieniu Komitetu Redakcyjnego składamy podziękowania recenzentom za ich trud w utrzymaniu i doskonaleniu jakości NIT w roku 2014. Autorom prac dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy kolejnych udanych publikacji. Redaktor naczelny prof. dr hab. inż. Tomasz Lesiów
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again